Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Informacje Ogólne

Ogłoszono przez Beata Terefeńko | wersja archiwalna

Ogłoszenie o naborze Komisji Konkursowej

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW DO KOMISJI KONKURSOWEJ OPINIUJĄCEJ WNIOSKI W RAMACH KONKURSU O ZLECENIE REALIZACJI ZADAŃ      Z ZAKRESU REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM

Starosta powiatu bartoszyckiego zaprasza organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 i podmioty wskazane w art. 3 ust 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2014r., poz. 1118, z późn. zm.) działające na rzecz osób niepełnosprawnych, do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej opiniującej wnioski pod względem merytorycznym  złożone w ramach konkursu ofert ogłoszonego w dniu 13.04.2016 r. dotyczącego zlecania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych organizacjom pozarządowym.

Członkowie komisji konkursowej oceniać będą oferty realizacji zadań określonych w § 1 ust 5 Rozporządzenia Ministra  Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r.  w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym ( Dz. U. z 2008 r., nr 29, poz. 172) złożone do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach. Konkurs realizowany  jest w formie wsparcia realizacji projektów złożonych w ramach wykonania następujących zadań:

„Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które:

  1. mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymanie umiejętności niezbędnych  do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych,
  2. rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną,
  3. usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych  i w różnych środowiskach.”

Kandydaci na członków komisji konkursowej muszą spełniać następujące warunki:

  • uzyskanie rekomendacji organizacji pozarządowej, o której mowa w art. 3 ust. 2 lub podmiotu wskazanego w art. 3 ust 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2014r., poz. 1118, z późn. zm.)  do jej reprezentowania w pracach komisji konkursowej,
  • posiadanie dobrej znajomości problematyki związanej z działalnością organizacji pozarządowych lub podmiotów wskazanych w art. 3 ust 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2014r., poz. 1118, z późn. zm.)
  • posiadanie wiedzy na temat środowiska osób niepełnosprawnych mieszkających na terenie powiatu bartoszyckiego
  • przyjęcie warunków udziału w pracach komisji konkursowej na zasadach nieodpłatności. Propozycje kandydatów na członków komisji konkursowej należy zgłaszać na „ Zgłoszeniu kandydata do udziału w pracach komisji konkursowej opiniującej wnioski złożone w ramach konkursu”, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

        „ Zgłoszenie kandydata do udziału w pracach komisji konkursowej opiniującej wnioski złożone w ramach konkursu” należy przesłać na adres:                                               

            Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach,

ul. Limanowskiego 11

11-200 Bartoszyce

 Zgłoszenia przyjmowane są od dnia 13.04.2016 r. do dnia 6.05.2016 r. do godz. 15.00. Za datę złożenia zgłoszenia w przypadku wysłania zgłoszenia drogą listowną, uważa się datę stempla pocztowego. Zgłoszenia złożone lub doręczone po terminie nie będą brane pod uwagę.

Ostateczną decyzję o wyborze członków komisji konkursowej  wyłonionych w ramach złożonych zgłoszeń podejmie Starosta Bartoszycki.

Z  treścią ogłoszenia o konkursie można zapoznać się  na stronie  Biuletynu Informacji  Publicznej Powiatu Bartoszyckiego.

                                                                                                             

                                                                                                                                          Starosta Bartoszycki

                                                                                                                                            Wojciech Prokocki

 

         Bartoszyce, dn. 13.04.2016 r.                                                          

Załączniki: