Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Wydział Ochrony Środowiska

Ogłoszono przez

Amatorski połów ryb - wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego

Amatorski połów ryb - wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego

 

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Ochrony Środowiska, pok. nr 206, tel. 89 762 97 22

 

Karta wędkarska i karta łowiectwa podwodnego wydawana jest przez starostę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania zainteresowanej osoby. 

 

 

Do wniosku o wydanie karty wędkarskiej i karty łowiectwa podwodnego (wnioski do pobrania) dołącza się:

  1. zaświadczenie o złożeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu ze znajomości zasad i warunków ochrony i połowu ryb przed komisją egzaminacyjną;
  2. potwierdzenie dokonania opłaty;
  3. zdjęcie;
  4. Informację o przetwarzaniu danych osobowych.

 

Uwaga: 

 

  • kartę wędkarską wydaje się osobie, która ukończyła 14 lat, a kartę łowiectwa podwodnego osobie, która ukończyła lat 18;
  • z obowiązku składania egzaminu zwolnione są osoby posiadające średnie lub wyższe wykształcenie z zakresu rybactwa;
  • z obowiązku posiadania karty wędkarskiej są zwolnione osoby do lat 14, z tym że mogą one uprawiać amatorski połów ryb wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej posiadającej taką kartę;
  • z obowiązku posiadania karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego są zwolnieni cudzoziemcy czasowo przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadający zezwolenie na połów ryb. Z obowiązku tego są także zwolnione osoby uprawiające amatorski połów ryb w wodach znajdujących się w obiektach przeznaczonych do chowu lub hodowli ryb, jeżeli uzyskały od uprawnionego do rybactwa zezwolenie na połów w tych wodach.

 

Opłaty:

Opłata 10 zł - obowiązek zapłaty opłaty powstaje z chwilą złożenia wniosku.

Opłatę należy uiścić w kasie Starostwa Powiatowego w Bartoszycach (budynek Wydziału Komunikacji ul. 11 Listopada 7) lub na konto Starostwa Powiatowego w Bartoszycach 59 1020 3541 0000 5202 0268 7861

 

Miejsce złożenia wniosku:

Wniosek wraz załącznikami należy złożyć bezpośrednio w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Bartoszycach (pok. 206) lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Bartoszycach ul. Grota Roweckiego 1 11-200 Bartoszyce.

 

Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie, gdy wniosek spełnia wszystkie wymogi prawa.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. – o rybactwie śródlądowym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 652) 

 

Uwagi:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

 

 

Załączniki: