Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Wydział Ochrony Środowiska

Ogłoszono przez

Zezwolenie na wytwarzanie odpadów

Wniosek o wydanie zezwolenia na wytwarzanie odpadów, o masie powyżej 1 Mg rocznie odpadów niebezpiecznych lub powyżej 5000 Mg odpadów innych niż niebezpieczne rocznie, powinien być sporządzony  zgodnie z art. 180a, art. 184 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz art. art. 25; art. 41 ust. 1, ust. 2, ust. 3 pkt 2 i art. 45 ust. 7 ustawy o odpadach z zastosowaniem klasyfikacji odpadów zawartej Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów.

Załączniki:

  1. Dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną.
  2. Streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym.
  3. Dokument potwierdzający, że posiadacz odpadów ma tytuł prawny do terenu, na którym będą wytwarzane odpady.
  4. Dowód zapłaty opłaty skarbowej za zezwolenie na wytwarzanie odpadów.
  5. W przypadku działania przez pełnomocnika - Oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.

Dodatkowe wymagania dotyczące wniosku o wydanie pozwolenia określają art. 208 i art. 221 ustawy Prawo ochrony środowiska.

 

OPŁATA

Opłata skarbowa wniesiona na konto Urzędu Miasta Bartoszyce

Bank Millennium SA

Oddział Bartoszyce

29 1160 2202 0000 0000 6190 9659

z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na wytwarzanie odpadów w wysokości:

1. 2011 zł - dla dużych przedsiębiorstw,
2. 506 zł - dla prowadzących działalność wytwórczą w rolnictwie, mikro, małych i średnich przedsiębiorstw,
3. 17 zł - za przedłożenie dokumentu udzielonego pełnomocnictwa (od każdego stosunku pełnomocnictwa).

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU

Wniosek wraz załącznikami należy złożyć w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Bartoszycach lub przesłać pocztą na adres Starostwa Powiatowego w Bartoszycach ul. Grota Roweckiego 1, 11-200 Bartoszyce. Informacje w sprawie można uzyskać w pok. nr 206, tel. (0-89)762 9722.

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

  1. W ciągu miesiąca.
  2. W sprawach szczególnie skomplikowanych, wymagających postępowania wyjaśniającego do dwóch miesięcy.

 

UWAGI

Zezwolenie na wytwarzanie odpadów wydaje się na czas określony, nie dłuższy niż 10 lat.

W przypadku wniesienia sprzeciwu od decyzji stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Starosty Bartoszyckiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

PODSTAWA PRAWNA

  1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 992  z późn. zm.).
  2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 799 z póz. zm.).
  3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. Uz 2014r., poz. 1923)

Załączniki: