Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Wydział Ochrony Środowiska

Ogłoszono przez

Zatwierdzenie statutu spółki wodnej

Zatwierdzenie statutu spółki wodnej


Wymagane dokumenty:

Do utworzenia spółki wodnej jest wymagane:

  1. uchwalenie statutu spółki wodnej przez osoby zainteresowane utworzeniem tej spółki,
  2. dokonanie wyboru organów spółki wodnej.

 

Opłaty:

Na podstawie ustawy z dnia 16 października 2006r o opłacie skarbowej 

- opłata za wydanie decyzji: 10 zł.


 Miejsce złożenia dokumentów:
Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w sekretariacie Starostwa tj. pok. nr 219, 

Termin załatwienia sprawy:
Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Ochrony Środowiska, pokój nr 206, tel. nr (089) 762 97 22.

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, za pośrednictwem Starosty Bartoszyckiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania.

Podstawa prawna:
Art. 446 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U. 2017.1966 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257).