Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Ogłoszono przez

Negatywne rozpatrzenie reklamacji na towar objęty gwarancją

Termin załatwienia

od 14 do 30 dni

Osoba kontaktowa

Monika Biculewicz - Inspektor Biura Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Miejsce załatwienia

Starostwo  Powiatowe w Bartoszycach; 11-200 Bartoszyce;  ul. Grota Roweckiego 1;

Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów;

I piętro pokój 117; 

Telefon kontaktowy

089* 762-97-41

Adres e-mail

rzkbartoszyce@o2.pl

Sposób załatwienia

1. Postępowaniee mediacyjne prowadzące do ugody.
2. Pozew do sądu o zapłatę
3. Wniosek o ukaranie do Sądu Grodzkiego

Miejsce odbioru

Starostwo  Powiatowe w Bartoszycach; 11-200 Bartoszyce;  ul. Grota Roweckiego 1;

Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów;

I piętro pokój 117; 

Wymagane Dokumenty

Jeśli konsument jest niezadowolony ze sposobu załatwienia reklamacji może się zwrócić do powiatowego rzecznika konsumentów przedkładając wniosek zawierający:
1) imię i nazwisko wraz z adresem zamieszkania i numerem telefonu,
2) uzasadnienie, dlaczego kupujący nie zgadza się z negatywnym rozpatrzeniem reklamacji (do pobrania - wzór protokołu),
3) określenie swoich żądań,
4) kartę gwarancyjną (oryginał lub ksero) wraz z dowodem zakupu,
- należy pamiętać, aby gwarancja była prawidłowo wystawiona, a więc powinna zwierać: nazwę i adres gwaranta oraz sklepu gdzie towar kupiono, określenie rzeczy sprzedanej, datę transakcji, czas na jaki udzielono gwarancji, adresy zakładów naprawczych (serwisowych),
- kupujący powinien pilnować, aby przy reklamacji rzeczy w karcie gwarancyjnej zapisy były dokonywane w sposób czytelny i dokładny, aby wpisywano daty dostarczenia rzeczy do naprawy, daty wymiany itp., oraz wyraźnie określono rodzaj dokonanych napraw (zapis "regulacja" oznacza, że nie było naprawy, czyli rzecz nie była wadliwa),
5) odpisy pism związanych z dochodzeniem swych roszczeń gwarancyjnych.

Czas realizacji

od 14 do 30 dni.

Opłaty

Powiatowy Rzecznik Konsumentów udziela porad bezpłatnie.

Tryb odwoławczy

Nie załatwione roszczenia konsumentów w drodze negocjacji rzecznik może kierować do rozpatrzenia przez polubowne sądy konsumenckie lub sądy rejonowe przygotowując stosowne dokumenty.
Konsument może również dochodzić swych roszczeń przed Sądem samodzielnie.

Uwagi

Dodatkowe informacje:
Zainteresowani osobistym kontaktem z Rzecznikiem proszeni są do pokoju nr 117,  ul Grota Roweckiego 1 w Bartoszycach w każdą środę i czwartek w godz. 800 – 1100
Rzecznik udziela również porad i informacji telefonicznie pod nr tel. (0-89) 762-97-41

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z dnia 5 września 2002 r. Nr 141, poz. 1176).

ZAŁĄCZNIKI

Załączniki: