Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Wydział Architektury i Budownictwa

Ogłoszono przez

Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku jednorodzinnego

Osoba kontaktowa

Naczelnik Wydziału: Izabela Karpińska pokój 320, 

Pracownicy: Ewelina Skrzypa, Izabela Dawcewicz pokój 324

                  Aleksandra Kowalczyk, Justyna Paszkowska pokój 321

Miejsce załatwienia

Starostwo Powiatowe w Bartoszycach    11-200 BARTOSZYCE   ul. Grota-Roweckiego 1

pokoje: 320, 324 i 321- trzecie piętro

Zgłoszenia należy składać poprzez Sekretariat Starostwa pokój 219 (drugie piętro)

Telefon kontaktowy

stacjonarny (kierunkowy 89) 762-97-31, komórka 539 782 558

Adres e-mail

architektura@powiat.bartoszyce.pl

Sposób załatwienia

- tzw. „milcząca zgoda”  albo  wydanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia

- sprzeciw w drodze decyzji

Miejsce odbioru

wysyłamy listownie lub  odbiór osobisty w pokoju 324 trzecie piętro

Wymagane Dokumenty

1. Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku jednorodzinnego -  do pobrania jako załącznik
2. Załączniki 
- projekt budowlany wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami szczególnymi (4 egzemplarze po staremu jeszcze przez 12 miesięcy licząc od 19 września 2020 roku lub 3 egzemplarze zgodnie ze znowelizowaną ustawą Prawo budowlane obowiązującą od 19 września 2020 roku), 
- oświadczenie, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,  
- decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o zagospodarowaniu przestrzennym,
- pełnomocnictwo (jeżeli ustanowiono pełnomocnika) w oryginale lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa

Do wniosku należy dołączyć również inne pozwolenia, uzgodnienia, opinie wymagane przepisami szczególnymi.

Czas realizacji

Do budowy (przebudowy) budynku jednorodzinnego można przystąpić, jeżeli w terminie 21 dni, od dnia doręczenia zgłoszenia, organ nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji i nie później niż przed upływem 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.

Opłaty

Przyjęcie zgłoszenia dotyczącego budowy, o której mowa w artykule 29 ustęp 2 punkt 8 ustawy Prawo budowlane, od którego właściwy organ nie wniósł sprzeciwu - 1 zł za każdy m2 niemieszkalnej powierzchni użytkowej- nie więcej niż 539 zł

Przyjęcie zgłoszenia dotyczącego przebudowy, o której mowa w artykule 29 ustęp 3 punkt 1a ustawy Prawo budowlane, od którego właściwy organ nie wniósł sprzeciwu- 50% stawki określonej w/w sposób

Tryb odwoławczy

W przypadku sprzeciwu - odwołanie do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego za pośrednictwem Starosty Bartoszyckiego w  terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

UWAGA:

Zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 13 lutego 2020r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. od dnia 19 września 2020r.) inwestor do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę albo do wniosku o zatwierdzenie projektu budowlanego albo zgłoszenia budowy, może dołączyć projekt budowlany sporządzony na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym. Jeżeli Inwestor do wniosku dołączył projekt budowlany sporządzony na podstawie przepisów w brzmieniu dotychczasowym, w tym przypadku organ będzie rozpatrywał sprawę na podstawie ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. w brzmieniu dotychczasowym (Dz. U. z 2019r., poz. 1186 ze zm.), tj. przed wejściem w życie ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw z dnia 13 lutego 2020r. Reasumując inwestor jeszcze do 18 września 2021r. ma możliwość załatwienia sprawy wg dotychczas obowiązującej ustawy Prawo budowlane lub wg znowelizowanej ustawy, która weszła w życie 19 września 2020r. (Dz. U. z 2020r., poz. 1333 t.j.).

Podstawa prawna

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

 

 Załączniki

  • Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku jednorodzinnego (przed i po nowelizacji ustawy Prawo budowlane)
  • Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (przed i po nowelizacji ustawy Prawo budowlane)
  • Informacja uzupełniająca do wniosku o pozwolenie na budowę i pozwolenia na rozbiórkę oraz zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego