Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Wydział Architektury i Budownictwa

Ogłoszono przez

Zgłoszenie rozbiórki obiektu budowlanego

Osoba kontaktowa

Naczelnik Wydziału: Izabela Karpińska pokój 320, 

Pracownicy: Ewelina Skrzypa, Izabela Dawcewicz pokój 324

                  Aleksandra Kowalczyk, Justyna Paszkowska pokój 321

Miejsce załatwienia

Starostwo Powiatowe w Bartoszycach    11-200 BARTOSZYCE   ul. Grota Roweckiego 1

pokoje: 320, 324 i 321 - trzecie piętro

Zgłoszenia należy składać poprzez Sekretariat Starostwa pokój 219 (drugie piętro)

Telefon kontaktowy

stacjonarny (kierunkowy 89) 762-97-31, komórka 539 782 558

Adres e-mail

architektura@powiat.bartoszyce.pl

Sposób załatwienia

- tzw. „milcząca zgoda”  albo  wydanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia

- sprzeciw w drodze decyzji

Miejsce odbioru

wysyłamy listownie lub osobisty odbiór pok. 324  

Wymagane Dokumenty

1. Zgłoszenie zamiaru wykonania rozbiórki obiektu budowlanego nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę (w  zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót, wysokość budynku przeznaczonego do rozbiórki oraz termin rozpoczęcia) - druk zgłoszenia do pobrania,

2. Odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami,

3. Szkic usytuowania obiektu w czytelnej skali ( np. 1:500, 1:1000),

4. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Czas realizacji

Do rozbiórki obiektu budowlanego można przystąpić , jeżeli w terminie 30 dni, od dnia doręczenia zgłoszenia, organ nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji i nie później niż przed upływem 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.

Opłaty

nie wnosi się opłat

Tryb odwoławczy

W przypadku sprzeciwu - odwołanie do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego za pośrednictwem Starosty Bartoszyckiego w  terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

POUCZENIE:

Art.  31.  [Rozbiórka budynków, budowli, obiektów budowlanych; nałożenie obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę; termin rozpoczęcia robót zabezpieczających i rozbiórkowych]

1.  Pozwolenia nie wymaga rozbiórka:

1) budynków i budowli - niewpisanych do rejestru zabytków oraz nieobjętych ochroną konserwatorską - o wysokości poniżej 8 m, jeżeli ich odległość od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa wysokości;

2) obiektów i urządzeń budowlanych, na budowę których nie jest wymagane pozwolenie na budowę, jeżeli nie podlegają ochronie jako zabytki;

3) budynków i budowli zlokalizowanych na terenach zamkniętych ustalonych decyzją Ministra Obrony Narodowej, z wyłączeniem obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz objętych ochroną konserwatorską.

2.  Rozbiórka obiektów budowlanych, o których mowa w ust. 1 pkt. 1, wymaga uprzedniego zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej, w którym należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania tych robót. Przepisy art. 30 ust. 5, 5aa, 5c, 5d i 6a oraz art. 33 ust. 4 pkt. 1* stosuje się odpowiednio.

2a.  Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi wzór zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2, w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568 i 695).

3.  Organ administracji architektoniczno-budowlanej może nałożyć obowiązek uzyskania pozwolenia na rozbiórkę obiektów, o których mowa w ust. 1 pkt. 1, jeżeli rozbiórka tych obiektów:

1) może wpłynąć na pogorszenie stosunków wodnych, warunków sanitarnych oraz stanu środowiska lub

2) wymaga zachowania warunków, od których spełnienia może być uzależnione prowadzenie robót związanych z rozbiórką.

4.  Organ administracji architektoniczno-budowlanej może żądać, ze względu na bezpieczeństwo ludzi lub mienia, przedstawienia danych o obiekcie budowlanym lub dotyczących prowadzenia robót rozbiórkowych.

5.  Roboty zabezpieczające i rozbiórkowe można rozpocząć przed uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę lub przed ich zgłoszeniem, jeżeli mają one na celu usunięcie bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia. Rozpoczęcie takich robót nie zwalnia od obowiązku bezzwłocznego uzyskania pozwolenia na rozbiórkę lub zgłoszenia o zamierzonej rozbiórce obiektu budowlanego.

 

*Przepisy art. 30 ust. 5, 5aa, 5c, 5d i 6a

5.  Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Organ administracji architektoniczno-budowlanej, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, może, w drodze decyzji, wnieść sprzeciw. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.

5aa.  Organ administracji architektoniczno-budowlanej może z urzędu, przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 5, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w ust. 6 i 7, oraz uprawnia inwestora do rozpoczęcia robót budowlanych. Przepis ust. 5e stosuje się odpowiednio.

5c.  W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia organ administracji architektoniczno-budowlanej nakłada na zgłaszającego, w drodze postanowienia, obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia - wnosi sprzeciw w drodze decyzji.

5d.  Nałożenie obowiązku, o którym mowa w ust. 5c, przerywa bieg terminu, o którym mowa w ust. 5.

6a.  Za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041) albo w przypadku, o którym mowa w art. 391 Kodeksu postępowania administracyjnego, dzień wprowadzenia do systemu teleinformatycznego.

 

*Przepisy art. 33 ust. 4 pkt. 1

4.  Do wniosku o pozwolenie na rozbiórkę należy dołączyć:

1) zgodę właściciela obiektu;

 

Zgłoszenia należy dokonać przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót budowlanych.
W przypadku konieczności uzupełnienia zgłoszenia organ nakłada postanowieniem obowiązek jego uzupełnienia w terminie określonym przez organ. Nieuzupełnienie spowoduję wniesienie sprzeciwu w drodze decyzji.

Uwaga :

Zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 13 lutego 2020r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. od dnia 19 września 2020r.) inwestor do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę albo do wniosku o zatwierdzenie projektu budowlanego albo zgłoszenia budowy, może dołączyć projekt budowlany sporządzony na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym. Jeżeli Inwestor do wniosku dołączył projekt budowlany sporządzony na podstawie przepisów w brzmieniu dotychczasowym, w tym przypadku organ będzie rozpatrywał sprawę na podstawie ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. w brzmieniu dotychczasowym (Dz. U. z 2019r., poz. 1186 ze zm.), tj. przed wejściem w życie ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw z dnia 13 lutego 2020r. Reasumując inwestor jeszcze do 18 września 2021r. ma możliwość załatwienia sprawy wg dotychczas obowiązującej ustawy Prawo budowlane lub wg znowelizowanej ustawy, która weszła w życie 19 września 2020r. (Dz. U. z 2020r., poz. 1333 t.j.).

 

Podstawa prawna

ustawa z dnia 7 lipca 1994r – Prawo budowlane 

 

Załączniki:

  • Zgłoszenie rozbiórki obiektu budowlanego
  • Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-3)