Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Wydział Architektury i Budownictwa

Ogłoszono przez

Zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę.

Osoba kontaktowa

Naczelnik Wydziału: Izabela Karpińska pokój 320, 

Pracownicy: Ewelina Skrzypa, Izabela Dawcewicz pokój 324,

                  Aleksandra Kowalczyk, Justyna Paszkowska pokój 321

Miejsce załatwienia

Starostwo Powiatowe w Bartoszycach    11-200 BARTOSZYCE   ul. Grota-Roweckiego 1

pokój 320, 324 i 321 - trzecie piętro

Zgłoszenia należy składać poprzez Sekretariat Starostwa pokój 219 drugie piętro

Telefon kontaktowy

stacjonarny (kierunkowy 89) 762-97-31, komórka 539 782 558

Adres e-mail

architektura@powiat.bartoszyce.pl

Sposób załatwienia

- tzw. „milcząca zgoda”  albo  wydanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia

- sprzeciw w drodze decyzji

Miejsce odbioru

wysyłamy listownie lub osobisty odbiór w pokoju 324  

Wymagane Dokumenty

1. Zgłoszenie zamiaru budowy/wykonania robót budowlanych nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę (w zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót  oraz termin ich rozpoczęcia) - do pobrania - druk zgłoszenia,

2. Odpowiednie szkice lub rysunki (w tym mapę syt.- wys. z lokalizacją obiektu w czytelnej skali  np. 1:500, 1:1000 w przypadku budowy obiektu), wymagane przepisami szczególnymi uzgodnienia, pozwolenia lub opinie 

3. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Czas realizacji

Do wykonywania zgłoszonych robót budowlanych można przystąpić , jeżeli w terminie 30 dni, od dnia doręczenia zgłoszenia, organ nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji i nie później niż przed upływem 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.

Opłaty

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dziennik ustaw z 2020 roku, pozycja 1546 tekst jednolity) należy wnieść opłatę skarbową za:

Przyjęcie zgłoszenia dotyczącego budowy sieci, o których mowa w artykuł 29 ustęp 1 punkt 2 ustawy Prawo budowlane:

  1. długości powyżej 1 kilometra- 2143zł
  2. długości do 1 kilometra- 105zł

- od którego właściwy organ nie wniósł sprzeciwu.

Miejsce wpłaty lub konto opłat skarbowych:  Kasa Urzędu Miasta Bartoszyce ul. Bohaterów Monte Cassino 1     lub     na konto:    Bank Milenium S.A    29116022020000000061909659

Tryb odwoławczy

W przypadku sprzeciwu - odwołanie do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego za pośrednictwem Starosty Bartoszyckiego w  terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi

Zgłoszenia należy dokonać przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót budowlanych.
W przypadku konieczności uzupełnienia zgłoszenia organ nakłada postanowieniem obowiązek jego uzupełnienia w terminie określonym przez organ. Nieuzupełnienie spowoduję wniesienie sprzeciwu w drodze decyzji.

Do zgłoszenia budowy, o której mowa w artykule 29 ustęp 1 punkt 9 i 23 Prawa budowlanego, należy ponadto dołączyć projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji, wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane. Projekt zagospodarowania działki lub terenu, w przypadku budowy instalacji gazowej, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19 Prawa budowlanego, powinien być uzgodniony z podmiotem właściwym do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

W zgłoszeniu budowy obiektów małej architektury w miejscach publicznych należy przedstawić projekt zagospodarowania działki lub terenu, wykonany przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane.

Do zgłoszenia budowy o której mowa w artykule 29 ustęp 1 punkt 1, 2 i 3 należy dołączyć dokumenty, o których mowa w art. 33 ust. 2 punkty od 1 do 4: -projekt budowlany wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami szczególnymi (3 egzemplarze), 
- oświadczenie, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,  
- decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o zagospodarowaniu przestrzennym, 

Do zgłoszenia należy dołączyć również inne pozwolenia, uzgodnienia, opinie wymagane przepisami szczególnymi oraz pełnomocnictwo (jeżeli ustanowiono pełnomocnika) w oryginale lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa).

Przykłady wypełniania druków zgłoszenia (wymiana pokrycia dachu, budowa przydomowej oczyszczalni ścieków) i oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością, oraz przykład usytuowania budowy na zgłoszenie znajdują się poniżej w załącznikach.

WAŻNE:

Zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 13 lutego 2020r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. od dnia 19 września 2020r.) inwestor do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę albo do wniosku o zatwierdzenie projektu budowlanego albo zgłoszenia budowy, może dołączyć projekt budowlany sporządzony na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym. Jeżeli Inwestor do wniosku dołączył projekt budowlany sporządzony na podstawie przepisów w brzmieniu dotychczasowym, w tym przypadku organ będzie rozpatrywał sprawę na podstawie ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. w brzmieniu dotychczasowym (Dz. U. z 2019r., poz. 1186 ze zm.), tj. przed wejściem w życie ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw z dnia 13 lutego 2020r. Reasumując inwestor jeszcze do 18 września 2021r. ma możliwość załatwienia sprawy wg dotychczas obowiązującej ustawy Prawo budowlane lub wg znowelizowanej ustawy, która weszła w życie 19 września 2020r. (Dz. U. z 2020r., poz. 1333 t.j.).

 

Podstawa prawna

ustawa z dnia 7 lipca 1994r – Prawo budowlane 

 

Załączniki:

  • Zgłoszenie zamiaru budowy/ wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę
  • Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-3)
  • informacja uzupełniająca (B-4)
  • przykłady wypełniania druków oraz przykład załączników