Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Wydział Architektury i Budownictwa

Ogłoszono przez

Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części

Osoba kontaktowa

Naczelnik Wydziału: Izabela Karpińska pokój 320, 

Pracownicy: Ewelina Skrzypa, Izabela Dawcewicz pokój 324,

                  Aleksandra Kowalczyk,  Justyna Paszkowska pokój 321

Miejsce załatwienia

Starostwo Powiatowe w Bartoszycach    11-200 BARTOSZYCE   ul. Grota Roweckiego 1

pokoje: 320, 324 i 321 - trzecie piętro

Zgłoszenia należy składać poprzez Sekretariat Starostwa pokój 219 drugie piętro

Telefon kontaktowy

stacjonarny (kierunkowy 89) 762-97-31, komórka 539 782 558

Adres e-mail

architektura@powiat.bartoszyce.pl

Sposób załatwienia

- tzw. „milcząca zgoda”  albo  wydanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia

- sprzeciw w drodze decyzji

Miejsce odbioru

Wysyłamy listownie lub  odbiór osobisty w pokoju 324

Wymagane Dokumenty

1. Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części - do pobrania 

 2. Do zgłoszenia należy załączyć: 
- opis lub rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomości /działki budowlanej/ i innych obiektów budowlanych na działce wnioskodawcy i działkach sąsiednich, z oznaczeniem części obiektu, w której zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego. 
- zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego, jego konstrukcję, dotychczasowe i zamierzone przeznaczenie wraz z danymi techniczno- użytkowymi, w tym wielkościami i rozkładem obciążeń, a w razie potrzeby również danymi technologicznymi / wykonany przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia/. 
- rysunki niezbędne do określenia charakterystyki techniczno-użytkowej adaptacji obiektu lub jego części. 
- oświadczenie składane pod rygorem odpowiedzialności karnej o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

- ekspertyzę techniczną wykonaną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane, bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub przez rzeczoznawcę budowlanego w zakresie obejmującym odpowiednią specjalność, 
- wymagane przepisami szczególnymi uzgodnienia, pozwolenia lub opinie 

- w  przypadku  zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego czę   ś ci, polegają cej na podjęciu lub zaniechaniu w obiekcie budowlanym lub jego czę ści działalności zmieniającej warunki bezpieczeństwa pożarowego - do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2, nal  y dołąc z ekspertyzę rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

- zaświadczenie Wójta/Burmistrza o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo ostateczną decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Czas realizacji

Zmiana sposobu użytkowania może nastąpić, jeżeli w terminie 30 dni, od dnia doręczenia zgłoszenia, organ nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji i nie później niż po upływie 2 lat od doręczenia zgłoszenia

 

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego za pośrednictwem Starosty Bartoszyckiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o wniesieniu sprzeciwu stronie.

 

Uwagi

W przypadku konieczności uzupełnienia zgłoszenia organ nakłada postanowieniem obowiązek jego uzupełnienia w terminie określonym przez organ. Nieuzupełnienie spowoduję wniesienie sprzeciwu w drodze decyzji.

 

Przez zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części rozumie się w szczególności podjęcie albo zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne lub ochrony środowiska, bądź wielkość lub układ obciążeń.

 

Jeżeli zamierzona zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga wykonania robót budowlanych:

1) objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę - rozstrzygnięcie w sprawie zmiany sposobu użytkowania następuje w decyzji o pozwoleniu na budowę;

2) objętych obowiązkiem zgłoszenia - do zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania stosuje się odpowiednio przepisy artykułu 30 ustęp 2 ustawy Prawo budowlane.

 

UWAGA:

Zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 13 lutego 2020r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. od dnia 19 września 2020r.) inwestor do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę albo do wniosku o zatwierdzenie projektu budowlanego albo zgłoszenia budowy, może dołączyć projekt budowlany sporządzony na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym. Jeżeli Inwestor do wniosku dołączył projekt budowlany sporządzony na podstawie przepisów w brzmieniu dotychczasowym, w tym przypadku organ będzie rozpatrywał sprawę na podstawie ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. w brzmieniu dotychczasowym (Dz. U. z 2019r., poz. 1186 ze zm.), tj. przed wejściem w życie ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw z dnia 13 lutego 2020r. Reasumując inwestor jeszcze do 18 września 2021r. ma możliwość załatwienia sprawy wg dotychczas obowiązującej ustawy Prawo budowlane lub wg znowelizowanej ustawy, która weszła w życie 19 września 2020r. (Dz. U. z 2020r., poz. 1333 t.j.).

Poniżej mają Państwo do wyboru wzory druków przez wejściem w życie znowelizowanej ustawy Prawo budowlane oraz po nowelizacji, w zależności od tego w jaki sposób (wg której wersji ustawy Prawo budowlane) chcą Państwo, aby organ rozpatrywał Państwa sprawę.

Podstawa prawna

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

 

Załączniki:

  • Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania (przed i po nowelizacji ustawy Prawo budowlane)
  • Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-3) (przed i po nowelizacji ustawy Prawo budowlane)