Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Ogłoszono przez

Zezwolenie na wykreślenie z księgi wieczystej hipoteki ustanowionych na rzecz Skarbu Państwa, wzmianek o wszczęciu postępowania wywłaszczeniowego, ciężaru realnego itp.

Termin załatwienia

Bez zbędnej zwłoki - nie dłużej niż do 30 dni - zgodnie z kpa

Miejsce załatwienia

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
pokój 308 III pietro
Złożenie wniosku: Sekretariat Starostwa Powiatowego pok. 219 lub listownie.

Telefon kontaktowy

539 782 553

Adres e-mail

starostwo.bartoszyce@pro.onet.pl

Sposób załatwienia

Wydanie zezwolenia.

Miejsce odbioru

przesyłka listowna lub

odbiór osobisty : 11-200 Bartoszyce ul. Grota Roweckiego 1

pok. 308  III piętro

Wymagane Dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia na wykreślenie hipoteki i wzmianek z księgi wieczystej mogą składać właściciele działek. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o spłaconej należności.
Wniosek powinien zawierać: dane osobowe , geodezyjne oznaczenie nieruchomości, numer księgi wieczystej.
Załączniki:
- odpis księgi wieczystej
- zaświadczenie o spłaconej należności. 

Czas realizacji

Bez zbędnej zwłoki - nie dłużej niż do 30 dni - zgodnie z kpa

Opłaty

Wniosek z załącznikami nie podlegają opłacie skarbowej.

Tryb odwoławczy

brak

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2015 r. poz. 1774 t. j. ze zm.)
Ustawa z dnia 6 lipca 1982r. o księgach wieczystych i hipotece art.100 (Dz. U. 2013 r. poz. 707 t. j. ze zm. )
Dekret z dn. 28 października 1947 r o mocy prawnej ksiąg wieczystych na obszarze Ziem Odzyskanych i b. Wodnego Miasta Gdańska art. 6, art. 7a (Dz. U. 1947 Nr 66 poz 410 ze zm.)

Załączniki: