Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Ogłoszono przez

Aktualizacje klasyfikacji gleboznawczej gruntów

Termin załatwienia

do 30 dni - zgodnie z kpa, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni

Osoba kontaktowa

Inspektor - mgr Andrzej Woźniak

Miejsce załatwienia

Starostwo Powiatowe w Bartoszycach

11-200 Bartoszyce ul. Grota Roweckiego 1

pok. 308  III piętro Wydział GGN

Telefon kontaktowy

539 782 553

Adres e-mail

starostwo.bartoszyce@pro.onet.pl

Sposób załatwienia

Wydanie decyzji administracyjnej.

Miejsce odbioru

Starostwo Powiatowe w Bartoszyach

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami   pokój 308  telefon 539-782-553

Złożenie wniosku: Sekretariat Starostwa Powiatowego pok. 219 lub listownie.
Odbiór dokumentów: odbiór decyzji może nastąpić osobiście przez wnioskodawcę lub za pośrednictwem poczty.
 

Wymagane Dokumenty

Wniosek o zmianę klasyfikacji gruntów. Druk wniosku do pobrania jako załącznik na dole strony.
Załączniki:
  • dowód wniesienia opłaty skarbowej
  • projekt aktualizacji klasyfikacji gleboznawczej gruntów wykonany przez klasyfikatora gruntów, który posiada upoważnienie Starosty Bartoszyckiego do wykonywania czynności klasyfikacyjnych gruntów  na terenie powiatu bartoszyckiego

Czas realizacji

do 30 dni - zgodnie z kpa, a w sparwach szczególnie skomplikowanych do 60 dni

Opłaty

 
Opłata skarbowa w wysokości 10 zł. za dokonanie czynności urzędowej celem wydania decyzji na podstawie ustawy z dn. 16 listopada 2006 r.  o opłacie skarbowej (Dz. U. 2015 poz 783 t. j. ze zm.)

 

Tryb odwoławczy

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Olsztynie za pośrednictwem Starosty Bartoszyckiego

Uwagi

Wniosek o zmianę klasyfikacji gruntów i użytków gruntowych w ewidencji gruntów składają właściciele po zmianie sposobu użytkowania lub po przeprowadzonych pracach rekultywacyjnych. We wniosku należy określić położenie nieruchomości.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne art.20 i 22 (Dz.U. 2015r. poz. 520 t. j. ze zm.)
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. 2012 r. poz.1246)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego. (Dz.U. 2016r. poz. 23 t. j. ze zm.)

Załączniki: