Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Karol Łomecki

Budowa e-usług publicznych w infrastrukturze drogowej Powiatu Bartoszyckiego

Numer zamówienia: OR.272.3.2018

Status: W trakcie

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Tryb zamówienia: Nieograniczony

Termin składania ofert:

Termin otwarcia ofert:

Miejsce złożenia oferty: Starostwo Powiatowe w Bartoszycach, ul. Grota Roweckiego 1, pokój Nr 219 (sekretariat)

TED/UZP: 561095-N-2018

Przedmiotem zamówienia jest:


 

UWAGA !!!!!

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Powiat Bartoszycki informuje, że Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,  wprowadza zmiany do SIWZ dotyczące ww. przepisów.

1. Zamawiający dokonuje zmiany w formularzu ofertowym poprzez dodanie pkt. 14 o treści:

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)) – zwanego RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia należy  wykreślić.

 

2.  Zamawiający zamieszcza klauzulę informacyjną zgodnie z art. 13 RODO o treści j.n.

 

Klauzula informacyjna zgodnie z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Starosta Bartoszycki z siedzibą przy ul. Grota Roweckiego 1, 11- 200 Bartoszyce;
 2. Administrator z dniem 25 maja 2018r. wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się pocztą, przesyłając korespondencję na adres Starostwo Powiatowe w Bartoszycach ul. Grota Roweckiego 1, 11-200 Bartoszyce, z za  pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej pod adresem /powiatbartoszycki/SkrytkaESP, lub poczty elektronicznej pod adresem e- mail: starostwo.bartoszyce@pro.onet.pl (dokumenty elektroniczne doręczane do   Starostwa Powiatowego w Bartoszycach muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym);
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego znak: OR.272.3.2018 pod nazwą Dostawa sprzętu i oprogramowania dla projektu „Budowa e-usług publicznych w infrastrukturze drogowej Powiatu Bartoszyckiego” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; 
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 
 7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 8. Posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 1. Nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Zamawiający nie zmienia terminu składania ofert.

Oferty należy złożyć w Starostwie Powiatowym w Bartoszycach, ul. Grota Roweckiego 1, pokój Nr 219 (sekretariat), nie później niż do dnia 04.06.2018r.  do godz. 1200.

Otwarcie ofert nastąpi w Starostwie Powiatowym w Bartoszycach, ul. Grota Roweckiego 1, pokój Nr 221 (sala konferencyjna) dnia 04.06.2018r. o godz. 1215.

 

 

 

* skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

UWAGA

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT I ZMIANA TREŚCI SIWZ

Ogłoszenie nr 500118458-N-2018 z dnia 28-05-2018 r.

Bartoszyce:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 561095-N-2018 
Data: 21/05/2018 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Powiat Batroszycki, Krajowy numer identyfikacyjny 51074243900000, ul. ul. Grota Roweckiego  1, 11200   Bartoszyce, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 0-89762 17 20, e-mail starostwo.bartoszyce@pro.onet.pl, faks 0-89 762 53 10. 
Adres strony internetowej (url): http://bipspbartoszyce.warmia.mazury.pl/ 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV 
Punkt: IV.6.2) 
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-05-30, godzina: 12:00 
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-06-04, godzina: 12:00 

 

ZAPYTANIA

DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) informuję, że dnia 24.05.2018r. wpłynęły do Zamawiającego następujące zapytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie 1

Prosimy o modyfikację § 3 ust. 4 Umowy i wprowadzenie postanowienia, że Zamawiający ma prawo zaprosić Wykonawcę na posiedzenia związane z przedmiotem umowy z wyprzedzeniem nie krótszym niż 4 dni robocze przed ustalonym terminem posiedzenia. Takie sformułowanie pozwoli Wykonawcy na odpowiednie przygotowanie się do terminu posiedzenia, w szczególności zaplanowanie logistyczne podróży, a jako że udział w takim posiedzeniu dla Zamawiającego jest obowiązkowy i jest objęty wynagrodzeniem, wprowadzenie takiego postanowienia pozwoli wykonawcy na odpowiednie określenie przedmiotu wartości zamówienia.

Odpowiedź

Zamawiający dokonuje modyfikacji umowy w tym zakresie i wydłuża termin do 4 dni.

Pytanie 2

Prosimy o wprowadzenie limitacji odpowiedzialności Wykonawcy i Zamawiającego z tytułu realizacji umowy do 100% wartości umowy (§ 8 ust. 2 i ust. 9 Umowy). Wprowadzenie limitacji odpowiedzialności ma wpływ na wartość przedmiotu zamówienia. Jej wprowadzenie umożliwia Wykonawcy szacowanie realizacji zamówienia bez ryzyk, które niesie za sobą brak takiej limitacji w Umowie.

Odpowiedź

Zamawiający dokonuje modyfikacji wzoru umowy w tym zakresie.

Pytanie 3

Prosimy o modyfikację § 10 ust. 4 Umowy poprzez wskazanie, że wykonawca będzie w opisywanym przypadku uprawniony do odstąpienia od Umowy, jeżeli na skutek działania lub zaniechania Zamawiającego (bez szczególnego powodu) przerwa lub opóźnienie w wykonywaniu prac trwa dłużej niż 30 dni. Użyte w obecnym brzmieniu § 10 ust. 4 Umowy sformułowanie „polecenie Zamawiającego” jest niejednoznaczne i niezrozumiałe, a zarazem sugerujące, iż odstąpienie przez Wykonawcę od Umowy mogłoby mieć miejsce wyłącznie w sytuacji, gdyby Zamawiający polecił Wykonawcy dokonanie przerwy lub opóźnienia w wykonaniu prac. Celem prawidłowego obliczenia ryzyk, w tym również ryzyk związanych z odstąpieniem od Umowy, Wykonawca powinien mieć możliwość precyzyjnego wskazania wskazać na przesłanki uprawniające do odstąpienia od Umowy. Wprowadzenie zmiany do Umowy w powyższym zakresie umożliwi Wykonawcy odpowiednie określenie wartości przedmiotu zamówienia, przy uwzględnieniu ryzyka związanego z odstąpieniem od Umowy.

Odpowiedź

Zamawiający dokonuje modyfikacji umowy w tym zakresie.

Pytanie 4

Wnioskujemy o obniżenie poziomu kar wskazanych w par 8 ust 1 pkt 2 z 0,5% całkowitej ceny brutto za realizację przedmiotu umowy określonej w par 5 ust 1 umowy za każdy dzień zwłoki w realizacji umowy  na 0,3 % całkowitej ceny brutto za realizację przedmiotu umowy określonej w par 5 ust 1 umowy za każdy dzień roboczy zwłoki w realizacji umowy. Poziom kar umownych wskazanych w par 8 jest w ocenie doświadczonego Wykonawcy niewspółmierny do skali projektu i wymusza na Wykonawcy szacowanie dodatkowych ryzyk z tym związanych. Niniejsze postępowanie zobowiązuje Wykonawcę nie tylko do dostarczenia oprogramowania, ale także sprzętu, który stanowi istotną część oferty, a jego koszt nie stanowi przychodu Wykonawcy. Obniżenie poziomu kar do zaproponowanych 0,3% całkowitej ceny brutto za realizację przedmiotu umowy nadal stanowi bardzo surowe restrykcje, znacząco przekraczające standardowo przyjmowane przez Zamawiających wartości.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie kar umownych.

Pytanie 5

Prosimy o wyjaśnienie, czy w Rozdz. VI SIWZ pkt 12, 16 (pierwsze zdanie), 19 nastąpiła oczywista omyłka pisarska, a odniesienie do pkt 10 miało być w tym przypadku odniesieniem do pkt 11?

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że w Rozdz. VI SIWZ pkt 12, 16 (pierwsze zdanie), 19 nastąpiła oczywista omyłka pisarska, a odniesienie do pkt 10 miało być w tym przypadku odniesieniem do pkt 11.

Pytanie 6

Zamawiający w Rozdz. VI SIWZ pkt 19 specyfikuje:

Zobowiązanie określone w pkt 10 należy dołączyć do oferty, zaś przed udzieleniem zamówienia Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia dokumentów, z których wynikają informacje określone w pkt VI.18 oraz Zamawiający wzywa Wykonawcę do złożenia dokumentów, z których wynikają informacje określone w pkt. VI. 17 niniejszego rozdziału.

Jednocześnie Zamawiający w Rozdz. VII SIWZ pkt 2  wskazuje „Oświadczenia składane wraz z formularzem ofertowym” w których skład wchodzą dokumenty wskazane w Rozdz. VI pkt 18 SIWZ

Prosimy o wskazanie w sposób jednoznaczny, czy dokumenty określone w Rozdz. VI pkt 18 SIWZ mają zostać złożone przez Wykonawcę wraz z formularzem ofertowym, czy też należy złożyć je na wezwanie Zamawiającego zgodnie z procedurą opisaną w Rozdz. VII pkt 4 ppkt1.

Odpowiedź

Dokumenty określone w Rozdz. VI pkt 18 SIWZ mają zostać złożone przez Wykonawcę wraz z formularzem ofertowym.

Natomiast na wezwanie zamawiającego zgodnie z procedurą opisaną w Rozdz. VII pkt 4 ppkt1 mają być złożone jedynie następujące dokumenty:

 1. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, sporządzony wg załącznika nr 3 do SIWZ.
 2. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, sporządzony wg załącznika nr 4 do SIWZ.
 3. Wykaz urządzeń do skaningu laserowego pasa drogowego, którymi dysponuje Wykonawca, sporządzonego wg załącznika nr 10 do SIWZ.

Idąc za opinią urzędu zamówień publicznych oraz orzecznictwem Zamawiający pragnie wyjaśnić, iż zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument, służący wykazaniu udostępnienia wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci w zakresie określonym w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, stanowi potwierdzenie, że określony potencjał dla wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu został wykonawcy faktycznie udostępniony. Zobowiązanie to stanowi punkt wyjścia do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonywanej przez zamawiającego w pierwszej kolejności w oparciu o wstępne oświadczenia wykonawców składane w zamówieniach poniżej progów UE – w ramach „zwykłego” oświadczenia wykonawcy.

Dla dokonania wstępnej oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu niezbędne jest ustalenie, w jakim zakresie wykonawca wykazuje spełnianie warunków samodzielnie, a w jakim korzysta z potencjału podmiotu trzeciego i jaki zakres tego potencjału został wykonawcy udzielony, do ustalenia czego niezbędny jest wskazany dokument.

Jednocześnie zamawiający, oceniając spełnianie warunków udziału w postępowaniu w oparciu o te wstępne oświadczenia, dokonuje także oceny braku podstaw do wykluczenia z postępowania podmiotów trzecich. W celu dokonania takiej oceny zamawiający musi dysponować pełną informacją o tym, że w ogóle potencjał podmiotu trzeciego powinien podlegać jego wstępnej ocenie. Dla osiągnięcia takiego celu konieczne jest złożenie przez wykonawców wraz z ofertą zobowiązania podmiotu trzeciego.

Czym innym jest natomiast złożenie dokumentów podmiotowych potwierdzających spełnianie konkretnego warunku udziału w postępowaniu (np. wykaz usług zrealizowanych przez podmiot trzeci, wykaz osób czy wykaz urządzeń) oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania (np. niekaralność członka zarządu podmiotu trzeciego oraz inne dokumenty o których mowa w §  5 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia ) co do oceny udostępnionego wykonawcy potencjału podmiotu trzeciego. Dokumenty te będą żądane przez zamawiającego od wykonawcy w trybie art. 26 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, ewentualnie w trybie art. 26 ust. 2f ustawy Pzp.

Pytanie 7

Prosimy o zmodyfikowanie w Załączniku nr 5 do SIWZ podstawy prawnej na którą powołuje się Zamawiający. Aktualnie nagłówek załącznika wskazuje na oświadczenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

Treść oświadczeń wskazuje jednak, że dotyczą one przesłanek wykluczenia z postępowania (art. 24 ust 1 pkt 12-23 PZP).

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, iż wskazana w oświadczeniu podstawa prawna jest prawidłowa. Zgodnie z art. 25a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych Do oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca:

1)nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu;

2)spełnia kryteria selekcji, o których mowa w art. 51 ust. 2, art. 57 ust. 3 i art. 60d ust. „

W związku z powyższym oświadczenie zamieszczone w Załączniku nr 5 do SIWZ jest prawidłowe czyli jest składane na podstawie art. 25a ustawy Pzp i potwierdza, że  wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania zaś podstawy wykluczenia faktycznie określa art. 24 cytowanej ustawy co jest zawarte w samej treści ogłoszenia gdzie Wykonawca oświadcza, że:

 1. nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy PZP.
 2. nie zachodzą w stosunku do niego podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy PZP oraz,  że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy PZP podął środki naprawcze.
 3. że w stosunku do podmiotów, na których zasoby się powołuje  w niniejszym postępowaniu nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
 4. że w stosunku do podmiotów, będących podwykonawcami nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia określone w przepisie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy PZP.

Natomiast oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zawiera załącznik nr 6 który również jest składany na postawie art. 25 ust. 1 zgodnie z zapisami ustawy.

Pytanie 8

Zamawiający w Załączniku nr 5 do SIWZ wymaga aby osoba uprawniona do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oświadczyła w imieniu podmiotu, na którego zasoby powołuje się Wykonawca lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby:

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA*

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: … (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

           ………………………………                                                   …………………………………………………

                   data i miejscowość                                                                        (podpisy osób uprawnionych
                                                                                                       do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

* wypełnić jedynie, gdy dotyczy

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZACE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA*

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: … (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia określone w przepisie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy PZP.

           ………………………………                                                   …………………………………………………

                   data i miejscowość                                                                        (podpisy osób uprawnionych
                                                                                                       do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

 

Prosimy o potwierdzenie, iż niniejsze oświadczenie może zostać podpisane przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu, na którego zasoby powołuje się Wykonawca lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby (zgodnie z KRS lub pełnomocnictwem), a dołączenie takiego oświadczenia do oferty zwalnia Wykonawcę z poświadczania w imieniu podmiotu, na którego zasoby powołuje się Wykonawca lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby.

Odpowiedź

Zgodnie z treścią art. 25a ust. 3 ustawy Pzp „Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 cytowanego paragrafu - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8”.

Oświadczenie to jest oświadczeniem własnym Wykonawcy i Wykonawca przedkłada je w zakresie i formie określonej tym przepisem. Przepis ten ma charakter normy bezwzględnie obowiązującej, co oznacza, że zamawiający nie może zmodyfikować tego wymogu, modyfikacja tego wymogu sprawiłaby że taki wymóg jest nieważny jako sprzeczny z powszechnie obowiązującym prawem.

W związku z powyższym niedopuszczalne jest podpisanie w/w oświadczeń przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu, na którego zasoby powołuje się Wykonawca lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby (zgodnie z KRS lub pełnomocnictwem).

 

Pytanie 9

Dot. 4.12 Terminarz drogowy

Zamawiający w punkcie 3.2 wymaga „kalendarza regulacji stanów prawnych dróg, prezentującego kluczowe terminy związane z regulacją stanów prawnych oraz odszkodowań”. Z uwagi na brak wymagań i opisu systemu dziedzinowego w OPZ,  obsługującego proces regulacji stanów prawnych prosimy usunięcie punktu 3.2 dot. obsługi takiego kalendarza.

Odpowiedź

Zamawiający przychyla się do wniosku Wykonawcy. Zamawiający dokonał stosownej zmiany zapisów w OPZ

Pytanie 10

Dot. 5 Aplikacja mobilna

 1. Zgodnie z wymaganiem przedstawionym w OPZ, dot. aplikacji mobilnej Zamawiający wymaga dostawy „aplikacji mobilnej, służącej do obsługi utrzymania bieżącego dróg, zajęcia pasa drogowego oraz dzienników objazdów dróg”. Prosimy o wykreślenie zapisu „zajęcia pasa drogowego”, gdyż Zamawiający nie określił wymagań funkcjonalnych aplikacji mobilnej w zakresie obsługi zajęcia pasa drogowego.

Odpowiedź

Zamawiający przychyla się do wniosku Wykonawcy. Zamawiający dokonał stosownej zmiany zapisów w OPZ

Pytanie 11

Prosimy o wykreślenie § 5 ust. 10 i ust. 11 Umowy. Wykonawca wskazuje, że w odniesieniu do przedmiotu niniejszego zamówienia, ustawa PZP nie wprowadza wymogu obligatoryjnego uzależnianie wypłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy po uprzednim uregulowaniu przez Wykonawcę zobowiązań względem podwykonawców. Wykonawca zaznacza, iż kwota przekazywana podwykonawcom stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa i ma znaczący i strategiczny wpływ na dokonywaną wycenę przedmiotu zamówienia, w związku z czym każde ujawnienie kwot płaconym podwykonawcom rodzi potencjalne ryzyko dla Wykonawców. Ewentualnie prosimy o dokonanie modyfikację § 5 ust. 10 Umowy, w taki sposób, żeby fakt dokonania zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę na rzecz podwykonawców był dowodzony przez Wykonawcę wyłącznie w oparciu o oświadczenie podwykonawcy o otrzymaniu wynagrodzenia z tytułu zawartej umowy o podwykonawstwo w całości, z zagwarantowanym dla Zamawiającego prawem do zweryfikowania prawdziwości złożonego oświadczenia. W ocenie Wykonawcy, oświadczenie podwykonawcy o otrzymaniu w całości wynagrodzenia wynikającego z zawartej umowy o podwykonawstwo, będzie wystarczające do wykazania uiszczenia przez Wykonawcę wszelkich kwot należnych temu podwykonawcy. Ewentualnie, prosimy o wprowadzenie do § 5 ust. 10 Umowy postanowień gwarantujących Wykonawcy uprawnienie do utajnienia żądanych przez Zamawiającego dokumentów potwierdzających uiszczenie podwykonawcom wynagrodzenia przed dostępem osób trzecich na etapie realizacji Umowy. W ocenie Wykonawcy, wprowadzenie zmian do Umowy w powyższym zakresie umożliwi Wykonawcy odpowiednie określenie wartości przedmiotu zamówienia, przy uwzględnieniu ewentualnych ryzyk.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający zapewni utajnienie żądanych przez Zamawiającego dokumentów potwierdzających uiszczenie podwykonawcom wynagrodzenia przed dostępem osób trzecich

Pytanie 12

W rozdziale 12 OPZ w pkt 1 Zamawiający zawarł wymaganie dotyczące 12 miesięcy gwarancji na oprogramowanie, jednocześnie w wymaganiach na serwery i macierz zawarł wymaganie dotyczące gwarancji 36 miesięcznej. W paragrafie 4 ust 1 Umowy, Zamawiający określił „Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcznej gwarancji na bezawaryjne działanie dostarczonych produktów. Termin gwarancji biegnie od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego. Także w punkcie XIV SIWZ w opisie kryterium oceny ofert „Wydłużenie okresu gwarancji i wsparcia” zapisano „Przez wydłużenie terminu gwarancji i wsparcia Zamawiający rozumie świadczenie usługi serwisu oraz wsparcia dla sprzętu i oprogramowania na warunkach opisanych w OPZ, ponad minimalny wymagany okres 36 miesięcy dla oprogramowania i sprzętu” – prosimy o ujednolicenie specyfikacji i wprowadzenie minimalnego okresu gwarancji i wsparcia na wszystkie elementy przedmiotu zamówienia na poziomie 12 miesięcy. Wprowadzenie zróżnicowanych okresów gwarancji na różne elementu powoduje niejednoznaczności w odniesieniu np. do oprogramowania standardowego na które nie jest jasne czy należy przyjąć 12 czy 36 miesięcy, a także powoduje, że efektywnie Wykonawca dla celów obliczenia kosztów obsługi gwarancyjnej i tak musi przyjmować dłuższy okres gwarancji co ma istotny wpływ na wartość oferty.

Odpowiedź

Zamawiający ujednolicił w całej dokumentacji podstawowy okres gwarancji i wsparcia, który wynosi 36 miesięcy. Zamawiający zmienił kryteria oceny w zakresie przedłużenia gwarancji w sposób jednoznaczny i niebudzący wątpliwości.

Pytanie 13

W odniesieniu do terminu realizacji określonego w paragrafie 2 ust 2 Umowy, wskazujemy, że tak określony termin (określający  odrębnie datę odbioru dostawy sprzętu i oprogramowania) nie daje możliwości dokonania prawidłowego odbioru całości projektu. Zamawiający nie określił terminu dostarczenia danych do systemu, jeżeli zaś miałyby one zostać dostarczone pomiędzy 30 listopada 2018 a 29 marca 2019 to w tym okresie system nie będzie użyteczny ani nie będzie można przeprowadzić odbioru dostarczonego oprogramowania oraz szkoleń. Jednocześnie wskazujemy na fakt, że do świadczenia e-usług, jakie należy uruchomić w ramach Zamówienia, niezbędne jest zasilenie dostarczanego Systemu danymi. Stąd do dokonania odbioru funkcjonalnego oprogramowania konieczne jest także zasilenie systemu danymi, bowiem wszystkie wymagane funkcjonalności działają w kontekście umieszczonych w systemie danych. Jednocześnie dostawa sprzętu przed ostatecznym terminem odbioru całości przedmiotu zamówienia skutkuje koniecznością uwzględnienia w ofercie podwyższonych kosztów gwarancji za okres pomiędzy 30 listopada 2018 a 29 marca 2019. Podnosi to cenę oferty bez żadnego przełożenia na wartość dla Zamawiającego. Wnioskujemy, wobec powyższego, o ujednolicenie terminów realizacji i określenie jednego terminu odbioru całości systemu tj. sprzętu, oprogramowania i danych oraz szkoleń na dzień 29 marca 2019. Czy Zamawiający dopuści takie rozwiązanie?

Odpowiedź

Zamawiający doprecyzowuje termin 30 listopada 2019 r. jako termin dostawy sprzętu, oprogramowania, pozyskania oraz załadowania danych do systemu.

 

W związku ze zmianą zapisów SIWZ, Zamawiający działając na podstawie art. 12a ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przedłuża termin składania ofert do dnia 04.06.2018r. godz. 1200 w związku z czym zmianie ulegnie również następująca treść SIWZ:

Rozdział XI SIWZ „Opis sposobu przygotowania oferty” pkt. 15 otrzymuje brzmienie:

 1. Oferta powinna być złożona w następujący sposób:
 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu) opieczętowanej w taki sposób, aby nie budziła wątpliwości co do możliwości wcześniejszego otwarcia lub ujawnienia treści oferty przez osoby nieupoważnione.
 2. Wykonawca winien umieścić ofertę w kopercie zaadresowane wg poniższego wzoru:
 

Powiat Bartoszycki

ul. Grota Roweckiego 1, 11-200 Bartoszyce

Przetarg nieograniczony

OFERTA –  Dostawa sprzętu i oprogramowania dla projektu

„Budowa e-usług publicznych w infrastrukturze drogowej Powiatu Bartoszyckiego”

Nie otwierać przed dniem 04.06.2018r.  godz. 1215

 

 1. Ponadto kopertę należy oznaczyć nazwą i adresem Wykonawcy.

Rozdział XIII SIWZ  „Miejsce oraz termin składania ofert" otrzymuje brzmienie:

 1. Oferty, przygotowane w sposób określony w rozdziale XI, należy:
 1. Złożyć w Starostwie Powiatowym w Bartoszycach, ul. Grota Roweckiego 1, pokój Nr 219 (sekretariat), nie później niż do dnia 04.06.2018r.  do godz. 1200.
 2. W przypadku składania ofert drogą pocztową (przesyłka polecona lub poczta kurierska) za termin jej złożenia przyjęty będzie dzień i godzina otrzymania oferty przez Zamawiającego.
 3. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną zwrócone Wykonawcom nie otwierane.
 4. Termin i miejsce otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastąpi w Starostwie Powiatowym w Bartoszycach, ul. Grota Roweckiego 1, pokój Nr 221 (sala konferencyjna) dnia 04.06.2018r. o godz. 1215.
 5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny i innych kryteriów oceny ofert zgodnie z treścią art. 86 ustawy Pzp.
 6. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:
 1. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 2. firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
 3. ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych   w ofertach.

Zamawiający informuje, że powyższe zmiany treści SIWZ są wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

 

 

Ogłoszenie nr 561095-N-2018 z dnia 2018-05-21 r. 

Powiat Batroszycki: Budowa e-usług publicznych w infrastrukturze drogowej Powiatu Bartoszyckiego.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Tak


Nazwa projektu lub programu 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3. Cyfrowy Region, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznychO zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Batroszycki, krajowy numer identyfikacyjny 51074243900000, ul. ul. Grota Roweckiego  1 , 11200   Bartoszyce, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 0-89762 17 20, e-mailstarostwo.bartoszyce@pro.onet.pl, faks 0-89 762 53 10. 
Adres strony internetowej (URL): https://bipspbartoszyce.warmia.mazury.pl/ 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie 


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak 
https://bipspbartoszyce.warmia.mazury.pl/


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie

Nie 
adres 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
Składanie oferty odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca 
Adres: 
Starostwo Powiatowe w Bartoszycach, ul. Grota Roweckiego 1, 11-200 Bartoszyce, sekretariat pok. nr 219 (II piętro)


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa e-usług publicznych w infrastrukturze drogowej Powiatu Bartoszyckiego. 
Numer referencyjny: OR.272.3.2018 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 

Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup oprogramowania dziedzinowego (licencja na Urząd) jego dostawę, instalację, uruchomienie oraz zasilenie danymi wraz z instruktarzem a także dostawę, instalację i konfigurację serwerów i macierzy dla potrzeb realizacji projektu pn. „Budowa e-usług publicznych w infrastrukturze drogowej Powiatu Bartoszyckiego”. 2. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w OPZ (Załącznik nr 1) oraz we wzorze umowy (Załącznik nr 9). 3. Dopuszcza się zmiany w obszarze wymagań funkcjonalnych lub niefunkcjonalnych, jeżeli rezygnacja z danego wymagania lub zastąpienie go innym, spowoduje zoptymalizowane dopasowanie przedmiotu Umowy do potrzeb Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie odpowiednich zmian uwzględniających stwierdzone przyczyny techniczne lub prawne, polegające w szczególności na modyfikacji wymagań Zamawiającego lub zmianie sposobu ich realizacji. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania odpowiednich umów ubezpieczeniowych z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej, przez cały czas wykonywania prac do czasu odbioru końcowego. 

II.5) Główny kod CPV: 48000000-8 
Dodatkowe kody CPV: 

Kod CPV
30200000-1
80511000-9II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta: 


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-03-29 

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
      2019-03-29


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: 1. Zamawiający uzna warunek w zakresie zdolności zawodowej za spełniony, jeżeli 1 ) Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał co najmniej dwie usługi polegające na dostawie, wdrożeniu oraz zasileniu danymi, z fotorejestracji pasa drogowego, lub skaningu mobilnego (laserowego) oprogramowania dziedzinowego dedykowanego do zarządzania infrastrukturą drogową przy czym łączna wartość tych usług nie może być mniejsza niż 50 000 złotych brutto. 2) Wykonawca dysponuje zespołem ekspertów, tj. a) minimum 2 osobami posiadającymi co najmniej 2 letnie doświadczenie w zakresie instalacji i konfiguracji systemów do zarządzania infrastrukturą przestrzenną oraz zasileniu ich danymi z chmury punktów. b) minimum 2 osobami posiadającymi co najmniej 2 letnie doświadczenie w zakresie inwentaryzacji dróg, tj. brały udział w minimum 2 projektach związanych z ewidencją i inwentaryzacją pasa drogowego obejmującego minimum 100 km dróg łącznie, posiadającymi znajomość ogólnodostępnych programów klasy GIS (np. MapInfo, ArcGIS, QGis, Microstation, itp.) 2. Zamawiający uzna warunek w zakresie posiadania zdolności technicznych za spełniony, jeżeli Wykonawca: a) wykaże, że dysponuje co najmniej 1 urządzeniem do skaningu laserowego pasa drogowego, który umożliwia pozyskanie chmury punktów, w korytarzu o promieniu minimum 20 m oraz, który współpracuje z kamerami fotorejestracji, odbiornikiem RTK, odometrem oraz jednostką inercyjną IMU, zgodnie z załącznikiem nr 10 do SIWZ 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
a) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, sporządzony wg załącznika nr 3 do SIWZ. b) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, sporządzony wg załącznika nr 4 do SIWZ. c) Wykaz urządzeń do skaningu laserowego pasa drogowego, którymi dysponuje Wykonawca, sporządzonego wg załącznika nr 10 do SIWZ. 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

Przeprowadzenia prezentacji Systemu zgodnie w wytycznymi wskazanymi w załączniku nr 11 do SIWZ

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) Wypełniony Formularz oferty, stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ; 2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.; 3) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik; 4) Pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp w przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia; 5) Inne oświadczenia i dokumenty wskazane przez Zamawiającego w SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie 
Informacja na temat wadium 


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
Nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 


IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 

Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Zwiększenie łącznej pojemności dysków w macierzy 5,00
Wydłużenie okresu gwarancji i wsparcia 30,00
Liczba dodatkowych godzin szkoleniowych 5,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 


Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

Informacje dodatkowe: 
IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obydwu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany. 2. Zamawiający działając w oparciu o art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych określa następujące okoliczności zmiany terminu ustalonego w § 2 niniejszej umowy, w szczególności: 1) wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiającego, 2) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania prac, 3) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, 3. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zmiana będzie dotyczyła następujących zdarzeń: 1) Wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, 2) wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy. 3) Wystąpienia konieczności zmian osób Wykonawcy w przypadku, gdy Zamawiający uzna, że osoby te nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych osób na inne spełniające na dzień składania ofert warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku przez Zamawiającego. 4) Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w pkt. 4 nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do wykonywania przedmiotu umowy którejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku osób przewidziany do kierowania wykonywania przedmiotu umowy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia prac. 4. W przedstawionych w ust. 2 pkt.1) - 5), przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe terminy, z tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub przestoju. Przesunięcie terminu będzie musiało być szczegółowo uzasadnione przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Zamawiającego, z wyjątkiem zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 pkt.1) umowy. 5. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny, która nie uprawnia Wykonawcy do przedłużenia terminu wykonania prac lub ich części, tempo prac według Zamawiającego nie pozwoli na terminowe ich zakończenie, Zamawiający może polecić Wykonawcy podjęcie działań dla przyspieszenia tempa prac. Wszystkie koszty związane z podjętymi działaniami obciążają Wykonawcę. 6. Nie stanowią zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy Pzp następujące zmiany: 1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, w szczególności zmiana numeru rachunku bankowego, 2) danych teleadresowych, 3) danych rejestrowych, 4) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2018-05-30, godzina: 12:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 

Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
> Oferta musi być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


 

Załączniki: