Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Andrzej Rymko

Świadczenie usług pielęgniarskich mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej w Bartoszycach

Status: Zakończone

Rodzaj zamówienia: Usługi

Tryb zamówienia: zgodne z art. 138o PZP

Termin składania ofert:

Termin otwarcia ofert:

Miejsce złożenia oferty: w siedzibie zamawiającego DPS Bartoszyce ul. Bohaterów Monte Cassino 4 , 11-200 Bartoszyce

Przedmiotem zamówienia jest:

ZAMÓWIENIE NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ
Świadczenie usług pielęgniarskich mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej w Bartoszycach
o wartości zamówienia poniżej
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750.000 euro,
o której mowa w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.)

1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Dom Pomocy Społecznej
Adres: ul. Bohaterów Monte Cassino 4
11-200 Bartoszyce
Tel. 89 762 21 22
Faks 89 762 21 22 .
e-mail: dpsbartoszyce@poczta.onet.pl
Strona www: www. http://bipspbartoszyce.warmia.mazury.p1/

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
2.1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie publicznego zaproszenia do składania ofert na usługę społeczną na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zmianami) - zwanej dalej "p.z.p." oraz Istotnych Warunków Zamówienia na usługę społeczną - zwanych dalej "IWZ".
2.2. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w art. 138g p.z.p.
2.3. Zamawiający udziela zamówienia w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminujący.
2.4. Szczegółowe informacje na temat przedmiotu zakupu zawarto w IWZ zamieszczonych na stronie internetowej, na której opublikowano niniejsze ogłoszenie.

3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
3.1. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia oraz wzór umowy stanowiący załącznik do IWZ.

3.2. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 85.14.12.00-1

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
4.1. Wymaganym terminem realizacji zamowienia jest okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018

5. KRYTERIA OCENY OFERT
5.1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
Cena - waga 60% Sposób oceny – cena oferty najkorzystniejszej / cena oferty badane x waga
Doświadczenie zawodowe — waga 40%
Sposób oceny – 0-3 lata doświadczenia 10%
4-6 lat doświadczenia 20%
7-9 lat doświadczenia 30%
10 i wiecej 40%
5.2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w IWZ oraz która przedstawia najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert.

6. TERMIN SKŁADANIA I PTWARCIA OFERT.
6.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Bohaterów Monte Cassino 4 , 11-200 Bartoszyce do dnia 27.12.2017 r., do godziny 9:00.
6.2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Bohaterów Monte Cassino 4 , 11-200 Bartoszyce o godzinie 9:05.

Zatwierdzam: Maria Kobuszewska

Załączniki: