Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Karol Łomecki

Przebudowa drogi powiatowej nr 1573N na odcinku Grzęda - Sątopy Samulewo o długości 6,6 km wraz z budową zatok autobusowych w msc. Wojkowo i Sątopy

Numer zamówienia: ZDP-DT.343.1.3.2016

Status: Archiwum

Rodzaj zamówienia: Roboty Budowlane

Tryb zamówienia: Nieograniczony

Termin składania ofert:

Termin otwarcia ofert:

Miejsce złożenia oferty: Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc, Dąbrowa 56A, 11-200 Bartoszyce pok. nr 2 - Sekretariat

TED/UZP: 116713 - 2016

Przedmiotem zamówienia jest:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1573N na odcinku Grzęda - Sątopy Samulewo o długości 6,6 km wraz z budową zatok autobusowych w msc. Wojkowo i Sątopy
Numer ogłoszenia: 116713 - 2016; data zamieszczenia: 04.07.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z  2015r. poz. 2164 z późn. zm.), zawiadamia, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1573N na odcinku Grzęda – Sątopy Samulewo o długości 6,6 km wraz z budową zatok autobusowych w msc. Wojkowo i Sątopy” jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr  1  złożoną przez  firmę

STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

 

Uzasadnienie

Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi przez Zamawiającego uzyskała najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów (najwyższą ilość punktów) tj. 100,00 pkt na 100,00 pkt możliwych.

Poniżej przedstawiamy informację o Wykonawcach biorących udział w postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert oraz przyznaną punktacją.

 

Numer oferty

 

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

 

Punkty uzyskane

w poszczególnych kryteriach oceny ofert

Łączna liczba uzyskanych punktów

 

Kryterium

Cena

waga 95%

Kryterium

Okres gwarancji

i rękojmi

waga 5%

1

STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10

05-800 Pruszków

90,00 pkt.

10,00 pkt.

100,00 pkt.

2

Skanska S.A.

ul. Gen. J. Zajączka 9

01-518 Warszawa

85,47 pkt.

10,00 pkt.

95,47 pkt.

3

Przedsiębiorstwo Robót

Drogowych Sp. z o.o.

ul. Olsztyńska 12

11-100 Lidzbark Warmiński

89,26 pkt.

10,00 pkt.

99,26 pkt.

4

Przedsiębiorstwo Budowy

Dróg i Mostów Sp. z o.o.

ul  Kolejowa 28

05 – 30 Mińsk Mazowiecki

76,43 pkt.

10,00 pkt.

86,43 pkt.

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z  2015r., poz. 2164 z późn. zm.) informuje, że w postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z  2015r. poz. 2164 z późn. zm.) informujemy, iż z postępowania nie wykluczono żadnego z Wykonawców.

Umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 

ZAPYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) informuje, że w dniu 14.07.2016r. wpłynęły do Zamawiającego następujące zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie nr 1

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1 tj. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie na nawierzchni jezdni, poszerzenia oraz zjazdów oraz na wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym stabilizowanym mieszankę kruszyw łamanych o przekruszeniu C50/10?

Odpowiedź brzmiała:

Zamawiający nie dopuszcza wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie na nawierzchni jezdni, poszerzenia oraz zjazdów oraz na wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym stabilizowanym mieszankę kruszyw łamanych o przekruszeniu C50/10. Zgodnie z dokumentacją należy użyć mieszanki kruszyw o przekruszeniu C90/3.

zaś odpowiedź na pytanie innego oferenta nr 17 tj.

Pozycje kosztorysowa 18-22, „Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie” oraz poz. 30 „ Ścinanie i uzupełnianie poboczy”. Zgodnie ze specyfikacją D-04.04.02 tablica 1 pokazuje, że do podbudowy pomocniczej i zasadniczej należy zastosować mieszankę 0/31,5 o stopniu przekruszenia C90/3. Związku z tym taki rodzaj materiału znacznie przewyższa koszt inwestycji zwracamy się o potwierdzenie ze Zamawiający dopuści do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 kruszywo o przekruszeniu C 50/30.

Odpowiedź:

Do wykonania podbudowy w obrębie jezdni przebudowywanej drogi należy zastosować mieszankę kruszyw łamanych 0/31,5 o przekruszeniu C90/3.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie mieszanki kruszyw łamanych 0/31,5 o przekruszeniu C50/30 jedynie do wykonania podbudowy na zjazdach, podbudowy na poszerzeniach oraz do uzupełnienia pobocza. Takie wymagania stawiane co do kruszywa łamanego mają również swoje odzwierciedlenie w przekrojach konstrukcyjnych.

Prosimy o jednoznaczne określenie jakie kruszywo należy ująć do wyceny nawierzchni, podbudowy na zjazdach, poszerzeniach oraz na wyrównanie podbudowy?.

Nadmieniamy jednocześnie,  iż kruszywo C50/10 jest mieszanką zdecydowanie lepszą niż C50/30.

Naszym zdaniem jeżeli Zamawiający do wykonania podbudowy na zjazdach i poboczach dopuszcza kruszywo inne niż C90/3 to nie powinien tego dopuszczać na poszerzeniach, które będzie stanowić całość z głównym ciągiem nowej jezdni.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza do wykonania podbudowy na zjazdach, podbudowy na poszerzeniach oraz do uzupełnienia pobocza zarówno wykorzystanie kruszywa C 50/10 jak i C 50/30. Należy jednak zauważyć, że to kruszywo może być wykorzystane tylko w pozycjach nr 19, 20, 21, 30; 35; 36; 37 Przedmiaru robót. W pozycjach nr 18 i 22 należy przyjąć kruszywo C 90/3.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający posiada pozwolenie wodno-prawne na tak znaczną zmianę średnicy przepustu nr 4 leżącego na cieku podstawowym?

Odpowiedź:

W dniu 13.07.2016r. Zamawiający dokonał zmiany w Załączniku nr 13 do SIWZ – Przedmiar robót zmieniając pozycje nr 12 przedmiaru robót i dodając pozycje nr 12a, która zakłada wymianę przepustu oznaczonego w PZT nr 4 na przepust o tej samej średnicy co istniejący. W związku z tym, że średnica przepustu pozostaje taka sama oraz rzędne posadowienia nowego przepustu nie mogą ulec zmianie nie wymaga się uzyskania pozwolenia wodo-prawnego.

Pytanie nr 3

Jeżeli Zamawiający nie posiada takiego pozwolenia to prosimy o dostarczenie dokumentacji lub szczegółowego nowego opisu zakresu remontu przepustu nr 4.

Odpowiedź:

Opis jednostki przedmiarowej został dodany w dniu 13.07.2016r. na stronie internetowej, na której można pobrać SIWZ oraz została dołączona specyfikacja techniczna D-03.01.02 Przepusty stalowe z blachy falistej określająca wymogi co do nowego przepustu.

Zamawiający zgodnie z zapisami w/w specyfikacji żąda aby kształt przekroju poprzecznego nowego przepust miał kształt zamknięty (np. kołowy, eliptyczny, gruszkowy).

Pytanie nr 4

Czy w przypadku konieczności wykonania wymiany istniejącego rurarzu przepustu nr 4 Zamawiający dopuszcza całkowite zamknięcie tego odcinka drogi na czas niezbędny do wykonania robót ziemnych i części przelotowej przepustu?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza całkowite zamknięcie tego odcinka drogi na czas niezbędny do wykonania robót ziemnych i części przelotowej przepustu.

 

UWAGA ZMIANA SIWZ !!!!

 

Zmieniono pozycję 12 przedmiaru robót - załącznik nr 13 do SIWZ.

4.1

D-03.01.03a

Przepusty z rur polietylenowych HDPE spiralnie karbowanych

Jedn.

Poszcz.

12

 

Wykonanie 3 szt. przepustów pod koroną drogi z rur polietylenowych spiralnie karbowanych o śr. 80 cm na ławie z kruszywa naturalnego gr 10 cm wraz z obrukowaniem wlotu i wylotu (lub wykonaniem ścianek prefabrykowanych)

m

42,00

Dodano pozycję 12a w przedmiarze robót - załącznik nr 13 do SIWZ (przepust oznaczony na rysunku PZT numerem 4).

4.1.a

D-03.01.02

Przepusty stalowe z blachy falistej

Jedn.

Poszcz.

12a

 

Wykonanie 1 szt. przepustu pod koroną drogi z rury stalowej falistej o śr.150 cm na ławie z kruszywa naturalnego gr 20 cm wraz z obrukowaniem wlotu i wylotu (lub wykonaniem ścianek prefabrykowanych)

m

26,00

W Rozdziale 3 pkt. 1 SIWZ dodano specyfikację techniczną - D -  03.01.02  – Przepusty stalowe z blachy falistej

Zamawiający poniżej zamieszcza zmieniony Załącznik nr 13 do SIWZ - Przedmiar robót, specyfikację techniczną D -  03.01.02 Przepusty stalowe z blachy falistej oraz zmienioną SIWZ.

 

ZAPYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) informuje, że w dniu 11.07.2016r. wpłynęło do Zamawiającego następujące zapytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie nr 1

W nawiązaniu do Rozdziału 6 pkt. 1 ppkt. 1.3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwany dalej SIWZ) w zw. z Rozdziałem 5 pkt. 1 ppkt. 1.3.1 SIWZ Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w zakresie wskazania informacji dotyczącej podstawy dysponowania danym potencjałem technicznym wystarczy podanie, że Wykonawca dysponuje nim na podstawie umowy cywilnoprawnej, bez konieczności wskazywania rodzaju umowy. Jednocześnie Wykonawca przypomina, że umowa leasingu, najmu, dzierżawy itp. są umowami cywilnoprawnymi, a zatem określenie ,,umowa cywilnoprawna” również określa podstawę dysponowania danym zasobem przez Wykonawcę.

Odpowiedź:

Zamawiający uzna za wystarczające w zakresie wskazania podstawy dysponowania potencjałem technicznym jeżeli wykonawca wskaże, iż dysponuje danym potencjałem technicznym na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Pytanie nr 2

Brak przekrojów normalnych określających rodzaj konstrukcji dla odcinków od 4+000 do 4+350 oraz od 4+600 do 5+130, prosimy o załączenie rysunków.

Odpowiedź:

Zamawiający dołącza do dokumentacji brakujący przekrój konstrukcyjny.

Pytanie nr 3

W dokumentacji znajdują się rury ochronne, konieczne do ułożenia na istniejących sieciach, prosimy o dodanie pozycji kosztorysowej wraz z podaniem dokładnej ilości oraz lokalizacji.

Odpowiedź:

Przewidziane rury ochronne na istniejących sieciach widoczne są na rysunku PZT dołączonym do dokumentów przetargowych w pliku *dwg. Zgodnie z załączonymi rysunkami lokalizacja rur osłonowych jest następująca: km ok. 5+584 (6m); 6+454 (3 rury po 7m); 6+513 (2 rury po 8m) i 6+557 (31m). Montaż w/w rur osłonowych należy skalkulować w cenie ryczałtowej podanej w ofercie.

Pytanie nr 4

Prosimy o dołączenie badań geologicznych na podstawie, których projektant przyjął wytyczne do projektu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dysponuje badaniami geologicznymi na podstawie których projektant przyjął wytyczne do projektu.

Pytanie nr 5

Prosimy o załączenie opisu technicznego do projektu.

Odpowiedź:

Z uwagi na to, że jest to projekt uproszczony, który wykonywany jest tylko na zgłoszenie robót Zamawiający nie dysponuje opisem technicznym do projektu.

Pytanie nr 6

Prosimy o podanie lokalizacji barier ochronnych typ "olsztyński".

Odpowiedź:

Zamawiający zakłada montaż barier ochronnych typ "olsztyński" w msc. Wojkowo na odcinku, gdzie planowana jest budowa nowego chodnika (km ok. 3+700 do km ok. 3+900).

Pytanie nr 7

Zgodnie z przekrojem normalnym, głębokość korytowania poz. 10 przedmiaru robót powinna wynosić 50cm (25cm kłsm + 25 cm warstwa odsączająca), prosimy o zmianę przedmiaru robót.

10

 

Wykonanie koryta od km 2+591 do km 2+932; od km 4+000 do km 4+350 i od km 4+600 do km 5+130 na poszerzeniu o głębokości 25 cm z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 5 km

m2

1 221,00

Odpowiedź:

Przedmiar robót zawiera poprawny opis i wartość pozycji. Od km 2+591 do km 2+932 koryto na poszerzeniu wykonywane jest tylko pod warstwę podbudowy z kruszywa łamanego o gr. 25 cm, natomiast w km 4+000 do km 4+350 i od km 4+600 do km 5+130 koryto na poszerzeniu wykonywane jest pod warstwę odsączającą o gr. 25 cm, która jest wykonywana do wysokości istniejącej obecnie konstrukcji jezdni pomniejszonej o 4cm nawierzchni bitumicznej przewidzianej do rozebrania. Na tym następnie wykonywane będzie wyrównanie nawierzchni mieszanką kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie. Błąd znajduje się na rysunku przekroju od km 2+591 do km 2+932, w którym nie powinno być warstwy odsączającej gr. 25 cm. Zamawiający udostępnia poprawiony i brakujący przekrój konstrukcyjny.

Pytanie nr 8

Zgodnie z przekrojem normalnym na odcinku od km: 2+591 do km: 2+932 konieczne jest wykonanie warstwy  odsączającej gr. 25cm, prosimy o dodanie pozycji kosztorysowej.

Odpowiedź:

Przedmiar robót zawiera poprawny opis i wartość pozycji. Błąd znajduje się na rysunku przekroju, w którym nie powinno być warstwy odsączającej gr. 25 cm. Zamawiający udostępnia poprawiony przekrój konstrukcyjny.

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający potwierdza, że na odcinku od km: 2+591 do 5+932, wykonać należy tylko warstwę ścieralną z mma. Z doświadczenia Wykonawcy wynika, że wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm na poszerzeniach, jest niewystarczające i może powodować załamanie krawędzi jezdni.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że na odcinku od km 2+591 do 2+932, należy wykonać tylko warstwę ścieralną z mma.

Pytanie nr 10

Zgodnie z planem sytuacyjnym konieczne jest wykonanie nasypów w miejscach lokalizacji chodników oraz zatok autobusowych, prosimy o dodanie pozycji kosztorysowej oraz tabel robót ziemnych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie widzi potrzeby dodania takiej pozycji kosztorysowej. W miejscach budowy chodników Zamawiający przewidział w pozycji nr 30 przedmiaru robót uzupełnienie poboczy kruszywem łamanych stabilizowanym mechanicznie – 11 cm grubość warstwy po zagęszczeniu. Obejmuje ona uzupełnienie kruszywem łamanym pasa gruntu o szerokości po 0,70 m od krawędzi chodnika. Dodatkowo w msc. Wojkowo, gdzie planowana jest budowa chodnika (km ok. 3+700 do km ok. 3+900) kruszywo łamane przewidziane jest również w pasie pomiędzy krawędzią jezdni a krawędzią chodnika. Zdaniem zamawiającego wartość ta kompensuje roboty związane z budową nasypów.

Dodatkowo do niewielkiego uzupełnienia powstałej po budowie chodnika różnicy terenu można wykorzystać grunt pochodzący z korytowania.

Jeżeli oferent widzi konieczność większej ilości robót ziemnych polegających na budowie nasypów to należy skalkulować je w cenie ryczałtowej podanej w ofercie.      

Pytanie nr 11

Zwracamy się o potwierdzenie, iż Zamawiający dysponuje gruntami przeznaczonymi do realizacji przedmiotowego zadania.

Odpowiedź:

Zamawiający posiada prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane co do gruntów przeznaczonych pod realizację przedmiotowego zadania.

Pytanie nr 12

Zwracamy się o potwierdzenie że Zamawiający dysponuje decyzjami  niezbędnymi do realizacji inwestycji (decyzjami administracyjnymi, uzgodnienia, warunki techniczne z gestorami sieci), których czas ważności obejmuje okres realizacji inwestycji.

Odpowiedź:

Zamawiający posiada wszelkie decyzje i uzgodnienia niezbędne do realizacji inwestycji.  Jedno z uzgodnień wygasające w trakcie realizacji inwestycji nie wymaga ponownego uzgodnienia z gestorem sieci, zostanie ono jedynie zweryfikowane na etapie zgłoszenia robót przez Wykonawcę. Jednakże możliwość zmiany uzgodnienia nie może być dokonana w aspekcie uzgodnionych obecnie kolizji a jedynie w przypadku pojawienia się nowych obiektów których lokalizacja nastąpiłaby po wydaniu obwiązującego obecnie uzgodnienia.   

Wszystkie pozostałe wymagane uzgodnienia i warunki techniczne z gestorami sieci są ważne przez cały okres realizacji zadania.

Pytanie nr 13

SST D-01.01.01a ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOSCIOWYCH ORAZ SPORZĄDZENIE INWENTARYZACJI POWYKONAWCZEJ DROGI

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego czy w cenie oferty należy uwzględniać koszt stabilizacji punktów granicznych typ 36a?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie wymaga stabilizacji punktów granicznych.

Pytanie nr 14

Zwracamy się o dołączenie do dokumentacji projektowej szczegółu wykonania barier ochronnych typu „olsztyńskiego”.

Odpowiedź:

Zamawiający zakłada montaż barier ochronnych typ "olsztyński" w msc. Wojkowo na odcinku, gdzie planowana jest budowa nowego chodnika (km ok. 3+700 do km ok. 3+900). Szczegół wykonania barier ochronnych typu „olsztyńskiego” zamawiający dołącza do dokumentacji. 

Pytanie nr 15

Zwracamy się o dołączenie do dokumentacji projektowej szczegółu wykonania przepustów z rur polietylenowych wysokiej gęstości spiralnie karbowanych pod drogą.

Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje, że szczegół wykonania przepustów z rur polietylenowych wysokiej gęstości spiralnie karbowanych pod drogą zamieszczony jest w Załączniku nr 3 do SST D-03.01.03a Przepust z rur polietylenowych HDPE spiralnie karbowanych. Zamawiający wymaga jedynie w tym zakresie aby posadowienie przepustów było na ławie z kruszywa naturalnego gr. 10 cm a rzędne dna nowych przepustów muszą być identyczne jak przepustów demontowanych.

Pytanie nr 16

Zwracamy się o potwierdzenie, że przepusty pod drogą główna należy wykonać z rur polietylenowych wysokiej gęstości spiralnie karbowanych (HDPE).

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, iż przepusty pod koroną drogi zgodnie z SST D-03.01.03a należy wykonać z rur polietylenowych wysokiej gęstości spiralnie karbowanych (HDPE).

Pytanie nr 17

Pozycje kosztorysowa 18-22, „Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie” oraz poz. 30 „ Ścinanie i uzupełnianie poboczy”.

Zgodnie ze specyfikacją D-04.04.02 tablica 1 pokazuje, że do podbudowy pomocniczej i zasadniczej należy zastosować mieszankę 0/31,5 o stopniu przekruszenia C90/3. Związku z tym taki rodzaj materiału znacznie przewyższa koszt inwestycji zwracamy się o potwierdzenie ze Zamawiający dopuści do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 kruszywo o przekruszeniu C 50/30.

Odpowiedź:

Do wykonania podbudowy w obrębie jezdni przebudowywanej drogi należy zastosować mieszankę kruszyw łamanych 0/31,5 o przekruszeniu C90/3.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie mieszanki kruszyw łamanych 0/31,5 o przekruszeniu C50/30 jedynie do wykonania podbudowy na zjazdach, podbudowy na poszerzeniach oraz do uzupełnienia pobocza. Takie wymagania stawiane co do kruszywa łamanego mają również swoje odzwierciedlenie w przekrojach konstrukcyjnych.

Pytanie nr 18

SST D-06.03.01 a POBOCZE UTWARDZONE KRUSZYWEM

Zgodnie z pkt 2.2.4 Kruszywo, pobocza należy wykonać z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/25.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego czy dopuści wykonanie poboczy z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31,5 mm.

Odpowiedź:

Zamawiającego dopuszcza wykonanie poboczy z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31,5 mm.

Pytanie nr 19

Zwracamy się o potwierdzenie, że w ryczałtowej cenie oferty należy uwzględnić koszty tarcz znaków średni z folii typu 2.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że w ryczałtowej cenie oferty należy przyjąć koszt tarcz znaków pionowych rodzaju S – średni z folii typu 2.

Pytanie nr 20

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o podanie koloru kostki betonowej na zatokach autobusowych, zjazdach, chodnikach i peronach.

Odpowiedź:

Zamawiający w aspekcie koloru kostki brukowej betonowej na zatokach autobusowych, zjazdach, chodnikach i peronach nie narzuca wymagań.

Pytanie nr 21

D.06.02.0a Przepust z rur spiralnie karbowanych pod zjazdem

Pkt 2.2.2 Rodzaje materiałów

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż w ryczałtowej cenie oferty należy ująć koszty umocnienia skarp na wlocie i wylocie z: brukowca, betonowej kostki brukowej bądź geosyntetyków.

Odpowiedź:

Zgodnie z SST D-06.02.01 Przepusty pod zjazdami, SST D-03.01.03a Przepust z rur polietylenowych HDPE spiralnie karbowanych oraz poz. nr 12 i 13 przedmiaru robót Zamawiający informuje, iż zarówno w przypadku przepustów pod koroną drogi oraz przepustów pod zjazdami materiałem wykorzystanym do wykonania umocnienia skarp na wlocie i wylocie przepustów może być brukowiec lub betonowa kostka brukowa. Umocnienia te również mogą być wykonane jako elementy prefabrykowane tzw. ścianki czołowe.

Pytanie nr 22

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego czy dopuści do wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż można zastosować mieszankę mineralno – asfaltową AC 11 S. Zgodnie z zapisami specyfikacji technicznej D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna wg. WT-1 i WT-2 w przypadku kategorii ruchu KR 3 która jest założona w dokumentacji technicznej zgodnie z tablicą nr 1 Stosowane mieszanki można stosować mieszanki AC 8 S i AC 11 S. Minimalne wymaganie określone w projekcie w tym zakresie to zastosowanie mieszanki AC 8 S.

 

ZAPYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) informuje, że w dniach 07.07.2016r. i 08.07.2016r. wpłynęły do Zamawiającego następujące zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie na nawierzchni jezdni, poszerzenia oraz zjazdów oraz na wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym stabilizowanym mieszankę kruszyw łamanych o przekruszeniu C50/10?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie na nawierzchni jezdni, poszerzenia oraz zjazdów oraz na wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym stabilizowanym mieszankę kruszyw łamanych o przekruszeniu C50/10. Zgodnie z dokumentacją należy użyć mieszanki kruszyw o przekruszeniu C90/3.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza oznakowania poziomego cienkowarstwowego. Zgodnie z dokumentacją należy wykonać oznakowanie poziome grubowarstwowe.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki
AC 11 S?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż można zastosować mieszankę mineralno – asfaltową AC 11 S. Zgodnie z zapisami specyfikacji technicznej D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna wg. WT-1 i WT-2 w przypadku kategorii ruchu KR 3 która jest założona w dokumentacji technicznej zgodnie z tablicą nr 1 Stosowane mieszanki można stosować mieszanki AC 8 S i AC 11 S. Minimalne wymaganie określone w projekcie w tym zakresie to zastosowanie mieszanki AC 8 S.

 

 

 

Przebudowa drogi powiatowej nr 1573N na odcinku Grzęda - Sątopy Samulewo o długości 6,6 km wraz z budową zatok autobusowych w msc. Wojkowo i Sątopy
Numer ogłoszenia: 116713 - 2016; data zamieszczenia: 04.07.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k. Bartoszyc , ul. Dąbrowa 56A, 11-200 Bartoszyce, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 7642002, faks 089 7642002.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: zdpdabrowa@wp.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi powiatowej nr 1573N na odcinku Grzęda - Sątopy Samulewo o długości 6,6 km wraz z budową zatok autobusowych w msc. Wojkowo i Sątopy.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1573N na odcinku Grzęda - Sątopy Samulewo o długości 6,6 km wraz z budową zatok autobusowych w msc. Wojkowo i Sątopy. Zakres rzeczowy robót obejmuje: 1) Odwodnienie a) Wymianę przepustów pod koroną drogi i pod zjazdami; b) Odnowę rowów przydrożnych. 2) Jezdnia i zjazdy a) Ścięcie zawyżonego pobocza drogi; b) Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych; c) Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszyw łamanych; d) Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką kruszyw łamanych; e) Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej; f) Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej; 3) Budowa chodników i zatok autobusowych a) Mechaniczne wykonanie koryta pod chodnik i perony; b) Mechaniczne wykonanie koryta pod zatoki autobusowe; c) Wykonanie warstwy odsączającej pod chodnik i perony; d) Wykonanie warstwy odsączającej pod zatoki autobusowe; e) Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego pod zatoki autobusowe; f) Wykonanie nawierzchni chodnika i peronów z kostki brukowej betonowej; g) Wykonanie nawierzchni zatok autobusowych z kostki brukowej betonowej; 4) Urządzenia bezpieczeństwa ruchu a) Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego b) Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego tj. barier typu olsztyńskiego. Szczegółowy zakres robót objętych zamówieniem określają: uproszczona dokumentacja projektowa oraz szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - stanowiące integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego kołowego i pieszego w rejonie prowadzonych robót. Wykonawca przed rozpoczęciem robót musi przedstawić Zamawiającemu zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. 3. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 4. Prace budowlane należy wykonać zgodnie z uproszczoną dokumentacją projektową, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz wymaganiami technicznymi stanowiącymi załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 5. Wykonawca robót zobowiązany jest do wykonania pomiaru planografem w celu oceny równości podłużnej warstwy ścieralnej nawierzchni. 6. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie GIS/CAD na nośniku CD oraz w formie papierowej i przekazanie jej Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego robót. 7. Przekazanie placu budowy nastąpi nie później niż w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy. 8. Wymagania dotyczące gwarancji jakości - minimum 4 lata. Gwarancja ta nie dotyczy oznakowania poziomego. 9. Gwarancja na oznakowanie poziome - 24 m-ce. 10. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania, przez cały okres obowiązywania umowy, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej zgodnej z przedmiotem umowy. W przypadku konieczności kontynuacji ubezpieczenia zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu bez odrębnego wezwania dokumentu potwierdzającego kontynuację ubezpieczenia. 11. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów niż podane w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały. Cechy, które będą przez Zamawiającego oceniane jako równoważne to: inny typ mieszanki mineralno - asfaltowej niż określony przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przedmiarze robót i wymaganiach technicznych zastosowany do warstwy ścieralnej (np. beton asfaltowy, mieszanka SMA, asfalt lany, asfalt porowaty, mieszanka BBTM), który spełnia wymagania dla kategorii ruchu KR3, a także inny rodzaj nawierzchni jak np. nawierzchnia betonowa spełniająca wymagania dla kategorii ruchu KR3.

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7, 45.11.12.00-0, 45.23.32.22-1, 45.23.32.53-7, 45.11.13.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.11.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał (zakończył) co najmniej dwie roboty budowlane związane z wykonaniem lub wymianą nawierzchni bitumicznych dróg (placów lub lotnisk) lub budową, przebudową, remontem dróg bitumicznych (placów lub lotnisk) o powierzchni co najmniej 10 000,00 m2 na jedno zadanie oraz jednej roboty budowlanej polegającej na ułożeniu nawierzchni z kostki brukowej betonowej o powierzchni co najmniej 100 m2. Jeżeli wykonawca na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu przedstawi w wykazie wykonanych robót budowlanych lub dokumentach potwierdzających należyte wykonanie wskazanych robót wartości wyrażone w innej walucie niż złoty, zamawiający do oceny spełnienia warunku przeliczy podaną wartość po średnim kursie tej waluty w stosunku do złotego publikowanym przez NBP z dnia składania ofert. Oceny spełniania w/w warunku Zamawiający dokona zgodnie z formułą spełnia / nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach dostarczonych przez Wykonawcę

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej następującym potencjałem technicznym: a) wytwórnią mieszanki mineralno-asfaltowej (otaczarka) wyposażoną w zautomatyzowany system dozowania składników mieszanki mineralno - asfaltowej - szt. 1; b) mechaniczną rozkładarką mas bitumicznych sterowaną automatycznie - szt. 1; c) walcem stalowym gładkim z możliwością wibracji, oscylacji lub walcem ogumionym - szt. 2; d) samochodami ciężarowymi samowyładowczymi przystosowanymi do przewozu mas bitumicznych (przykrycie skrzyni lub tzw. termosy) - szt. 4 Oceny spełniania w/w warunku Zamawiający dokona zgodnie z formułą spełnia / nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach dostarczonych przez Wykonawcę

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jednym Kierownikiem budowy, który posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz co najmniej trzyletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót drogowych przy realizacji minimum jednego zadania polegającego na remoncie/przebudowie/budowie dróg (placów lub lotnisk), którego jednym z elementów było wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych. Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 290 z późn. zm.) oraz ustawy o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63 z 2008r., poz. 394), wówczas wykonawca na własny koszt zapewni tłumacza języka polskiego, który zapewni stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, a także zapewni tłumaczenie na bieżąco wszystkich dokumentów związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia stworzonych zarówno przez Wykonawcę, jak i dostarczonych przez Zamawiającego. Wykonawca zatrudniając tłumacza winien wziąć pod uwagę, iż z uwagi na złożony zakres przedmiotu zamówienia tłumacz ten winien być biegłym w tłumaczeniu zagadnień technicznych, ekonomicznych i prawnych Oceny spełniania w/w warunku Zamawiający dokona zgodnie z formułą spełnia / nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach dostarczonych przez Wykonawcę

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Razem z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty niewymienione powyżej: 1) Formularz oferty; 2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, którego obowiązek złożenia wynika z art. 44 ustawy Pzp; 3) W przypadku gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, do oferty należy załączyć pisemne zobowiązanie tego/tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia; 4) Wykaz części zamówienia realizacje których Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom - jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców; 5) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik; 6) Pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp w przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Okres gwarancji i rękojmi - 10

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

 

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących zakresach: 1) zmiana terminu realizacji zamówienia: a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu robót, konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim w/w okoliczności miały lub mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót; b) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonych Umową, normami lub innymi przepisami w tym szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, c) wystąpienia, przypadku siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony więzi prawnej: o charakterze niezależnym od stron; którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy; którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności; której nie można przypisać drugiej stronie. Za siłę wyższą warunkującą zmianę terminu realizacji umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia; d) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, e) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, f) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych i uzupełniających, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, g) gdy wystąpią zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na termin realizacji przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron; h) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku rezygnacji z części robót, jeżeli taka rezygnacja będzie niezbędna do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. 2) zmiana treści umowy w przypadku wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy, lub powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony. 3) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy. 4) zmiana nazwy, adresu i siedziby Wykonawcy lub Zamawiającego, 5) Strony są uprawnione do żądania zmiany Umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w następujących sytuacjach: a) jeżeli będzie to konieczne dla realizacji przedmiotu umowy z uproszczonym projektem, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi lub zasadami wiedzy technicznej, przyspieszy ukończenie, zmniejszy Zamawiającemu koszty przy realizacji lub jeżeli będzie to korzystne dla Zamawiającego ze względu na trwałość wykonania lub zmniejszenia kosztów eksploatacji, b) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu o który ją przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, c) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 1 ustawy Prawo budowlane, d) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, e) wystąpienia warunków terenu robót odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych. 6) Zmiany o których mowa w pkt 1) ppkt b i c, dopuszczone będą wyłącznie pod warunkiem złożenia wniosku przez Wykonawcę i po akceptacji Zamawiającego. 7) Zamawiający nie ma obowiązku przedłużania terminu wykonania robót, jeżeli Wykonawca w ciągu 3 dni od daty zaistnienia okoliczności, o których mowa w pkt. 1) ppkt. b i c nie przedłoży uzasadnionego wniosku o przedłużenie terminu.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bipspbartoszyce.warmia.mazury.pl/zamowienie.html
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc, Dąbrowa 56A, 11-200 Bartoszyce.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.07.2016 godzina 11:00, miejsce: Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc, Dąbrowa 56A, 11-200 Bartoszyce pok. nr 2 - Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki: