Ogłoszenia o naborze

Ogłoszono przez Urszula Karpińska

Dyrektor (Etatów: 1 )

Status: Weryfikacja kandydatów

Termin składania ofert:

Wydział: Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Bartoszycach

Miejsce zatrudnienia: Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Bartoszycach

Nr ogłoszenia: 1/2018

Identyfikator: UZP 123/360/2018

Informacje dodatkowe:

Zarząd Powiatu Bartoszyckiego

ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora

Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Bartoszycach,

ul. Bohaterów Monte Cassino 9, 11-200 Bartoszyce

 

1.  Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w § 1, § 2, § 5 lub  § 10  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436 ze. zm):

2. Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia  2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 60, poz. 373 ze. zm.) oferty osób przystępujących do konkursu muszą zawierać:

 1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju publicznej placówki;
 2. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,
 3. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

           - stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela, albo

            - stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela  akademickiego, albo

            - stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby           niebędącej nauczycielem,

 1. oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa lit. c,
 2. oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
 3. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
 4. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
 5. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1311 ze. zm.),
 7. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r., poz. 2186, ze. zm.),
 8. oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,
 9. oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
 10. oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r., poz. 967) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2183 ze. zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
 11. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
 12. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10  maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

 

Na żądanie komisji kandydaci zobowiązani są do przedstawienia oryginałów dokumentów o których mowa w pkt.2  lit, b, d, e, k, l niniejszego ogłoszenia.  

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym (do korespondencji) i numerem telefonu oraz z dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Bartoszycach”, w terminie do dnia 15 czerwca 2018 r. do godziny 14.00, na adres: Powiatowy Zespół Administracji Oświaty w Bartoszycach, ul. 11 Listopada 7,  11-200 Bartoszyce.

 

Decyduje data wpływu oferty do Powiatowego Zespołu Administracji Oświaty  w Bartoszycach.

 

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu Bartoszyckiego.

 

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Załączniki: