Ogłoszenia o naborze

Ogłoszono przez Andrzej Rymko

Kierownik Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego (Etatów: 1/1 )

Status: Postępowanie zakończone

Termin składania ofert:

Wydział: Dom Pomocy Społecznej w Bisztynku

Miejsce zatrudnienia: Dom Pomocy Społecznej w Bisztynku

Nr ogłoszenia: DPS

Identyfikator: I.1114.2.2018

Informacje dodatkowe:

DYREKTOR DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BISZTYNKU OGŁASZA OTWARTY I KONKURENCYJNY NABÓR NA KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE

KIEROWNIK DZIAŁU OPIEKUŃCZO –TERAPEUTYCZNO REHABILITACYJNEGO
W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BISZTYNKU

I.1114.2.2018

Niezbędne wymagania kwalifikacyjne:

> obywatelstwo polskie  lub obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)-strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym jeśli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,
> pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych i obywatelskich,
> wykształcenie wyższe z zakresu pedagogiki, edukacji wczesnoszkolnej, socjologii lub psychologii,
> 5 - letni staż pracy
> osoba nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
> nieposzlakowana opinia,
> stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie i wykonywanie zadań na stanowisku kierownika.

Dodatkowe wymagania kwalifikacyjne:

1. kwalifikacje zawodowe zwiększające predyspozycje do pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, do kierowania placówką sprawującą opiekę nad tymi osobami – potwierdzone odpowiednimi zaświadczeniami, świadectwem pracy, odpisem dyplomu itp.,
2. umiejętność planowania i realizacji indywidualnej i grupowej terapii zajęciowej dostosowanej do stanu zdrowia, możliwości, potrzeb i zainteresowań uczestników,
3. znajomość przepisów ustawy  o pomocy społecznej oraz aktów wykonawczych do ustawy
4. znajomość podstawowych zagadnień z zakresu prawa pracy, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz funkcjonowania domu pomocy społecznej,  oraz:
> umiejętność ich właściwej interpretacji i stosowania,
> umiejętność organizacji pracy w zespole, sumienność, rzetelność i kreatywność,
> umiejętność zarządzania zespołem  pracowników,
> umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku m.in.

> kierowanie, nadzór i odpowiedzialność za właściwe funkcjonowanie  zespołu opiekuńczo-terapeutyczno rehabilitacyjnego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 marca 2004. o pomocy społecznej (Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593 ze zm.), Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. poz. 964 oraz z 2017 r. poz. 224 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
> nadzór i odpowiedzialność za prawidłowe wykonywanie zadań przez podległych pracowników,
> koordynowanie planów zajęć terapeutycznych,
> opracowywanie i nadzór nad realizacją Indywidualnych Planów Wsparcia Mieszkańców Domu,
> współpraca z placówkami służby zdrowia, oświaty, pomocy społecznej oraz odpowiednimi władzami i instytucjami w zakresie doskonalenia działań Domu
> opracowywanie grafików pracy pielęgniarek, opiekunek i pokojowych,
> nadzór i praca w zespole terapeutyczno-opiekuńczym i realizowanie jego ustaleń,
> monitorowanie przebiegu terapii zajęciowej, systematyczne uzupełnianie obowiązującej dokumentacji,
> prowadzenie grupy terapeutycznej komputerowo-fotograficznej z elementami warsztatów psychoedukacyjnych.  

Warunki zatrudnienia na stanowisku:
> zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy,
> rozpoczęcie zatrudnienia – 01.04.2018 r.
> praca na wyżej wymienionym stanowisku: zmienne tempo pracy, częste kontakty                    z Mieszkańcami, sytuacje stresowe, konieczność szybkiego reagowania i podejmowania decyzji,
> nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do budynku oraz do pomieszczeń biurowych i sanitarnych.
Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) CV,
3) dokument potwierdzający obywatelstwo polskie, 
4) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplomy, świadectwa, zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach),
5) kopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie (świadectwa pracy, a w przypadku trwania zatrudnienia zaświadczenie od pracodawcy),
6) oświadczenia: o niekaralności, posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z praw publicznych i obywatelskich, o stanie zdrowia pozwalającym na zajmowanie w/w stanowiska,
7) inne dokumenty potwierdzające spełnienie niezbędnych i dodatkowych wymagań kwalifikacyjnych.

Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin

      15.03.2018 r.


b. Sposób

Dokumenty w zamkniętej kopercie z napisem „Nabór na stanowisko Kierownika Zespołu Opiekuńczo-Terapeutyczno-Rehabilitacyjnego w Domu Pomocy Społecznej w Bisztynku” należy składać do dnia  15.03.2018 r. do godziny 14.00 w pok. Nr 20 Domu Pomocy Społecznej w Bisztynku, al. Niepodległości 7, 11-230 Bisztynek.

Liczy się data wpływu do Domu Pomocy Społecznej w Bisztynku.

c. Miejsce

Dom Pomocy Społecznej w Bisztynku, al. Niepodległości  7, 11-230 Bisztynek.

Informacje dodatkowe:

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie  z ustawą  z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002., nr 101, poz.926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. nr 223, poz. 1458 z późn. zm.). Informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy. Informacja o  wynikach naboru na stanowisko kierownika działu terapeutyczno-opiekuńczego zostanie zamieszczona  w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Bartoszyckiego http://bip.warmia.mazury.pl/powiatbartoszycki

 

Załączniki: