Ogłoszenia o naborze

Ogłoszono przez Andrzej Rymko

Kierownik Działu Gospodarczego i Obsługi w Domu Pomocy Społecznej (Etatów: 1/1 )

Status: Postępowanie zakończone

Termin składania ofert:

Wydział: Dom Pomocy Społecznej w Bisztynku

Miejsce zatrudnienia: Dom Pomocy Społecznej w Bisztynku

Nr ogłoszenia: DPS1/18

Identyfikator: I.1114.1.2018

Informacje dodatkowe:

DYREKTOR DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BISZTYNKU OGŁASZA OTWARTY
I KONKURENCYJNY NABÓR NA KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE

Kierownik Działu Gospodarczego i Obsługi w Domu Pomocy Społecznej w Bisztynku

I.1114.1.2018

Niezbędne wymagania kwalifikacyjne:

* obywatelstwo polskie  lub obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym jeśli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym
w przepisach o służbie cywilnej,
* pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych i obywatelskich,
* wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym,
* 5 - letni staż pracy,
* osoba nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
* nieposzlakowana opinia,
* stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie i wykonywanie zadań na stanowisku kierownika.
* prawo jazdy kat. B

Dodatkowe wymagania kwalifikacyjne:

1. znajomość przepisów prawa w zakresie zadań realizowanych przez kierownika gospodarczo-technicznego  z zakresu:

* kodeksu postępowania administracyjnego, pomocy społecznej, gospodarowania środkami publicznymi, gospodarki magazynowej, administrowania budynkiem, prawa zamówień publicznych, HCCP, bezpieczeństwa i higieny pracy,
oraz
*  umiejętność ich właściwej interpretacji i stosowania,
* umiejętność organizacji pracy w zespole, sumienność, rzetelność i kreatywność,
* umiejętność zarządzania zespołem  pracowników,
* umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku m.in.

* monitorowanie i koordynowanie pracy kuchni, pralni, szwalni i warsztatu oraz egzekwowanie standardów jakości,
* zlecanie usług podmiotom zewnętrznym oraz nadzorowanie wykonania robót zleconych,
* przygotowywanie umów na roboty zlecone oraz dokumentacji odbiorowej,
* nadzorowanie wykonania i monitorowanie ważności umów, badań technicznych, ubezpieczenia środków transportowych, ubezpieczenia mienia oraz monitorowanie procesów poboru wody, oleju i energii elektrycznej,
* nadzór nad gospodarką środkami trwałymi i wyposażeniem oraz przewodniczenie
w inwentaryzacji składników majątkowych,
* opracowywanie norm zużycia środków czystości oraz norm wyposażenia pracowników  w odzież, obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej, narzędzia
i materiały,
* organizowanie stanowisk pracy i procesu pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
* organizowanie i nadzoru pracy podległych pracowników,
* organizacja  i zapewnienie sprawności techniczno-eksploatacyjnej  budynków zaplecza gospodarczo-technicznego, urządzeń, dbanie o sprzęt przeciwpożarowy, przeglądy sprzętu oraz budynków, prowadzenie księgi obiektów,
* dopilnowanie prawidłowego obiegu dokumentów dotyczących działu  gospodarczo-obsługi i terminowe ich rozliczenie w dziale księgowości,
* prowadzenie dokumentacji zamówień publicznych,
Warunki zatrudnienia na stanowisku:
* zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy,
* rozpoczęcie zatrudnienia – 01.03.2018 r.
* praca na wyżej wymienionym stanowisku: zmienne tempo pracy, częste kontakty z mieszkańcami, sytuacje stresowe, konieczność szybkiego reagowania
i podejmowania decyzji,
* nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do budynku oraz do pomieszczeń biurowych i sanitarnych.

Warunki zatrudnienie osób niepełnosprawnych:

* Dom Pomocy Społecznej w Bisztynku w miesiącu poprzedzającym publikację ogłoszenia nie osiągnął wskaźnika 6% zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych  art. 13a   (Dz. U. 2008 Nr 223 poz. 1458 z późn. zm.)
Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) CV,
3) dokumenty potwierdzające obywatelstwo polskie,  wykształcenie i staż pracy,
4) oświadczenia: o niekaralności, posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z praw publicznych i obywatelskich, o stanie zdrowia pozwalającym na zajmowanie w/w stanowiska,
5) inne dokumenty potwierdzające spełnienie niezbędnych i dodatkowych wymagań kwalifikacyjnych.

Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin

01.02.2018 r.


b. Sposób

Dokumenty w zamkniętej kopercie z napisem „NABÓR NA STANOWISKO  KIEROWNIKA DZIAŁU GOSPODARCZEGO I OBSŁUGI W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BISZTYNKU” należy składać do dnia  01.02.2018 r. do godziny 14.00
w pok. Nr 20 Domu Pomocy Społecznej w Bisztynku al. Niepodległości 7, 11-230 Bisztynek
Liczy się data wpływu do Domu Pomocy Społecznej w Bisztynku.

c. Miejsce

Dom Pomocy Społecznej w Bisztynku al. Niepodległości 7, 11-230 Bisztynek

Informacje dodatkowe:

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie  z ustawą  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)”.

Informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy.

Informacja o  wynikach naboru na stanowisko kierownika działu gospodarczego i obsługi zostanie zamieszczona  w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Bartoszyckiego http://bip.warmia.mazury.pl/powiatbartoszycki


Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Bisztynku - mgr Małgorzata Napiórkowska

 

Załączniki: