Ogłoszenia o naborze

Ogłoszono przez Urszula Karpińska

podinspektor ds. płacowo księgowych (Etatów: 1/2 )

Status: Postępowanie zakończone

Termin składania ofert:

Wydział: Wydział Finansowy

Miejsce zatrudnienia: Starostwo Powiatowe w Bartoszycach 11-200 Bartoszyce ul. Grota Roweckiego 1

Nr ogłoszenia: 4/2017

Identyfikator: OR.2110.4.2017

Informacje dodatkowe:

Bartoszyce, 15 grudnia 2017r.

OR 2110.4.2017   

 

STAROSTA BARTOSZYCKI

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE

podinspektora ds. płacowo księgowych

w Wydziale Finansowym

 

Nazwa i adres jednostki, miejsce wykonywania pracy:

Starostwo Powiatowe w Bartoszycach

11-200 Bartoszyce ul. Grota Roweckiego 1

 

Wymiar zatrudnienia:

Umowa o pracę – 1/2 etat

 

Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:

1. posiada obywatelstwo polskie

2.  posiada dyplom ukończenia studiów o kierunku ekonomicznym lub pokrewnym,

3.  posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,

4.  nie był/a skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5.  posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

6.  cieszy się nieposzlakowaną opinią.

 

b. Wymagania dodatkowe:
 1. Co najmniej roczny staż pracy w administracji samorządowej lub innych jednostkach na podobnym stanowisku,
 2. Znajomość programów PUMA, PŁATNIK w zakresie umożliwiającym wykonywanie pracy na stanowisku,
 3. Umiejętność zastosowania i interpretacji przepisów z zakresu ustaw: o finansach publicznych, o rachunkowości, o systemie ubezpieczeń społecznych, kodeks pracy dział III – wynagrodzenia za pracę i inne świadczenia,  o pracownikach samorządowych, o zakładowym funduszu socjalnych, o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 4. Umiejętność pracy w zespole i organizacji pracy własnej;
 5. Samodzielność w rozwiązywaniu problemów, kreatywność;
 6. Odpowiedzialność i dokładność;
 7. Zdolności analityczne oraz umiejętność interpretacji i stosowania przepisów.

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Prowadzenie spraw związanych z naliczaniem i wypłatą wynagrodzeń, ekwiwalentów i innych należności wynikających ze stosunku pracy pracownikom Starostwa oraz należności z tytułu umów cywilnoprawnych, a także prowadzenie dokumentacji w tym zakresie;
 2. Wykonywanie czynności w zakresie określonym przez ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych  i ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie, a w szczególności: sporządzanie i przekazywanie dokumentów rozliczeniowych, składek na ubezpieczenia oraz  sporządzanie raportów miesięcznych dla pracowników Starostwa, ustalanie uprawnień do wypłaty zasiłków chorobowych, opiekuńczych, macierzyńskich i innych, sporządzanie zaświadczeń  o wynagrodzeniach dla celów emerytalno – rentowych (Rp–7), prowadzenie spraw związanych  z ubezpieczeniem społecznym   i zdrowotnym,  sporządzanie raportów miesięcznych oraz przekazywanie dokumentów rozliczeniowych i składek na ubezpieczenia do ZUS;
 3. Sporządzanie dla Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych deklaracji  i sprawozdań wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej oraz prowadzenie dokumentacji  w tym zakresie;
 4. Prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem podatku dochodowego od osób fizycznych, sporządzanie i przekazywanie do Urzędu Skarbowego deklaracji, przygotowywanie  i prowadzenie dokumentacji w tym zakresie;
 5. Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w sprawach rozliczania zatrudnienia współfinansowanego z Funduszu Pracy,
 6. Sporządzanie sprawozdań w zakresie prowadzonych spraw.
 7. Obsługa programu finansowo – księgowego i płacowego,
 8. Archiwizowanie dokumentów płacowych i ubezpieczeniowych,
 9. Współpraca w planowaniu wydatków osobowych,
 10. Wykonywanie doraźnych zastępstw w wydziale finansowym.

Warunki pracy na danym stanowisku:

Praca na 1/2 etatu, na stanowisku biurowym w budynku urzędu. Pomieszczenie biurowe spełniające wymagania przepisów bhp.

Stanowisko pracy:

1.praca przy monitorze ekranowym,

2.obsługa urządzeń biurowych,,

3.praca w zespole, szkolenia.

 

Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej, społecznej i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był wyższy niż 6% .

 

Wymagane dokumenty:

1.   List motywacyjny własnoręcznie podpisany i opatrzony klauzulą, o której mowa poniżej.

 1. Życiorys zawodowy (CV) podpisany przez kandydata i opatrzony klauzulą, o której mowa poniżej.
 2. Kserokopie dyplomów i świadectw potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (podpisane przez kandydata).
 3. Kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany okres  zatrudnienia i staż pracy ( podpisane przez kandydata) .
 4. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp. (podpisane przez kandydata).
 5. Podpisane oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu  z pełni praw publicznych.
 6. Podpisane oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 7. Podpisane przez kandydata oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie, na określonym stanowisku.
 8. Podpisane oświadczenie kandydata o nieposzlakowanej opinii.
 9. Inne dokumenty, które kandydat uważa za ważne dla Jego przyszłej pracy (podpisane przez kandydata).

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 t.j) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych  (Dz.U.2016.902t.j.).”


Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:

27 grudnia 2017r. do godz.14.00

b. Miejsce:

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert w zapieczętowanych kopertach do dnia 27 grudnia 2017r. do godz. 14.00 na adres: Starostwo Powiatowe w Bartoszycach 11-200 Bartoszyce ul. Grota Roweckiego 1 z dopiskiem „Oferta Pracy – Podinspektor – Wydział Finansowy” lub osobiście do Sekretariatu Starostwa pok. 219 piętro II.

(Decyduje data faktycznego wpływu do starostwa.)

 

 Informacje dodatkowe:

Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po terminie wyżej określonym, nie będą rozpatrywane.  W przypadku ofert przysłanych pocztą decyduje data doręczenia dokumentów aplikacyjnych do  Starostwa , a nie data stempla operatora pocztowego ( data nadania ).Oferty przesłane elektronicznie nie będą rozpatrywane.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Informacja o zakwalifikowaniu się kandydatów po wstępnej selekcji do kolejnego etapu tj. rozmowy kwalifikacyjnej wraz ze wskazaniem terminu i miejsca zostanie przekazana kandydatom telefonicznie. Brak kontaktu telefonicznego z kandydatem w ciągu 5 dni od dnia następnego po dniu, w którym upłynął  termin złożenia oferty skutkuje wykluczeniem kandydata z dalszej procedury rekrutacyjnej.

Informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy.

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Finansowym będzie umieszczona na tablicy informacyjnej przed siedzibą Starostwa Powiatowego w Bartoszycach  ul. Grota Roweckiego 1 oraz w BIP Powiatu Bartoszyckiego http://bipspbartoszyce.warmia.mazury.pl

Załączniki: