Ogłoszenia o naborze

Ogłoszono przez Andrzej Rymko

specjalista ds. administracyjnych (Etatów: 1/1 )

Status: Postępowanie zakończone

Termin składania ofert:

Wydział: Dyrekcja

Miejsce zatrudnienia: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr. 2 im. Elizy Orzeszkowej

Nr ogłoszenia: ZSz 2/1

Identyfikator: ZSZ Nr 2/N/1

Informacje dodatkowe:

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko  specjalista ds. administracyjnych
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2m. Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach.

Termin składania dokumentów: 2017-12-14
 
Miejsce pracy: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Bartoszycach
Wymiar etatu: pełny etat
Ilość etatów:  1
Ogłoszono dnia: 2017-12-05  
Termin składania dokumentów: 2017-12-14
 
I. Wymagania w stosunku do kandydatów:
 
a. Wymagania niezbędne:

a) posiada obywatelstwo polskie;
b) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
c) nie był prawomocnie skazany za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,
 a także nie był karany za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego;
d) ukończył co najmniej studia wyższe na poziomie licencjackim i posiada  praktykę na takim samym lub podobnym stanowisku;
e) posiada znajomość i umiejętność korzystania z przepisów:
  - ustawa o systemie oświaty, ustawa Karta Nauczyciela, ustawa o pracownikach samorządowych i wydanych na ich podstawie przepisów wykonawczych;
  - kodeks postępowania administracyjnego;  
  - ustawa o ochronie danych osobowych;
f) posiada umiejętność obsługi komputera, biegłą znajomość programów Microsoft EXCEL, WORD, PowerPoint, znajomość programów graficznych w zakresie przygotowania zdjęć do druku i na stronę internetową, dyplomów, zaproszeń itp., programu SIO, programu
 e-sekretariat firmy Librus;
g) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku;
h) cieszy się nieposzlakowaną opinią.
 
b. Wymagania dodatkowe:

a) umiejętność dobrej organizacji pracy;
b) obowiązkowość, odpowiedzialność, rzetelność, staranność, samodzielność, dyspozycyjność, wysoka kultura osobista;
c) łatwość komunikowania się i przekazywania informacji, umiejętność pracy w zespole;
d) doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 
Prowadzenie dokumentacji sekretariatu zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności :
1 prowadzenie ewidencji i księgi uczniów;
2 wykonywanie wszelkich czynności związanych z ruchem uczniów ( przyjęcia, przeniesienia );
3 sporządzanie dokumentacji dot. wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
4 przyjmowanie i rejestrowanie pism wchodzących i wychodzących, wysyłanie korespondencji;
5 przepisywanie wszelkich pism zleconych przez dyrektora i wicedyrektor;  
6 samodzielne redagowanie pism po uzgodnieniu treści z dyrektorem;
7 obsługa komputera i urządzeń peryferyjnych oraz centrali telefonicznej, faksu i kserokopiarki;
8 sprawdzanie na bieżąco poczty elektronicznej;
9 kierowanie ruchem gości i interesantów, organizowanie spotkań z dyrektorem szkoły  i wicedyrektorem;  
10 sporządzanie sprawozdań;
11 wydawanie legitymacji szkolnych;
12 sporządzanie duplikatów i odpisów świadectw;
13 prowadzenie niezbędnej dokumentacji dot. posiadanych druków ścisłego zarachowania;  
14 dbałość o właściwe zabezpieczenie dokumentacji szkolnej związanej z obowiązkiem szkolnym, zachowując dyskrecję i tajemnicę załatwianych spraw,  
15 zabezpieczenie i przechowywanie pieczęci oraz druków ścisłego zarachowania;
16 dbałość o należyty porządek i ład na stanowisku pracy;  
17 dbałość o należyty stan techniczny urządzeń znajdujących się w sekretariacie;  
18 zapewnienie sprawności funkcjonowania urządzeń i sprzętu ( przeciwpożarowy, alarmowy, urządzenia odgromowe, elektryczne, gazowe itp.);
19 przestrzeganie Regulaminu Pracy,  przepisów bhp i p/poż;
20 wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora szkoły, wicedyrektora, wynikających z potrzeb placówki.
 
III. Wymagane dokumenty:
 
a) list motywacyjny;
b) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
c) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;  
d) uwierzytelnione kserokopie świadectw pracy potwierdzające doświadczenie zawodowe kandydata;
e) uwierzytelnione kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie;
f) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy  na proponowanym stanowisku;
g) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;
h) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
i) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni praw publicznych;
j) oświadczenie o gotowości podjęcia pracy z dniem 18 grudnia 2017 r.;
k) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
 
IV. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:
 
a. Termin: 2017-12-14 do godziny 10.00

b. Sposób:
- sposób składania dokumentów: osobiście w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2
w Bartoszycach, w sekretariacie ww. placówki mieszczącego się na parterze w budynku A, pokój nr 108 w zamkniętej kopercie, pocztą lub przesyłką kurierską na adres: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach,11-200 Bartoszyce, ul. Słowackiego 1, w obu przypadkach z dopiskiem na kopercie „Konkurs na stanowisko specjalisty ds. administracyjnych  w  Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2  im. Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach”). W przypadku przesyłek listowych liczy się data wpływu.  
- kandydat do zatrudnienia na wolnym stanowisku pracy wyłoniony w wyniku niniejszego naboru zostanie niezwłocznie skierowany do lekarza medycyny pracy celem uzyskania zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,
 - zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu,  bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
 - złożonych dokumentów ZSP nr 2 nie zwraca. Oferty niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone,
 - po upływie terminu składania ofert, informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Bartoszycach,
 - kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.
 
Szczegółowych informacji udziela dyrektor szkoły, tel.  89 762 27 68 i kadry tel. 89 762 53 90 .
 
c. Miejsce:

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko sekretarki  w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach” w sekretariacie szkoły, który  mieści się na parterze budynku A,  pokój nr 108 w terminie do  14 grudnia 2017 roku do godziny 10.00.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 142, poz. 1593 z póź. Zm.) i własnoręcznym podpisem kandydata/tki umieszczonym pod klauzulą.


                     Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Bartoszycach
                             Zbigniew Pietrzak

 

Załączniki: