Ogłoszenia o naborze

Ogłoszono przez Urszula Karpińska

Inspektor ds. techniczno - administracyjnych (Etatów: 1 )

Status: Postępowanie zakończone

Termin składania ofert:

Wydział: Powiatowy Zespół Admninistracji Oświaty

Miejsce zatrudnienia: Powiatowy Zespół Administracji Oświaty w Bartoszycach

Nr ogłoszenia: 3/2017

Identyfikator: PZAO.2111.3.2017

Informacje dodatkowe:

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

 

Powiatowy Zespół Administracji Oświaty w Bartoszycach

11-200 Bartoszyce

ul. 11 Listopada 7

 

stanowisko: inspektor ds. techniczno - administracyjnych

 

Wymagania niezbędne:

 

 1. Wykształcenie wyższe magisterskie.
 2. Ukończone szkolenia w zakresie
 • zamówienia publiczne
 • prawo pracy
 • promocja projektów unijnych
 1. Co najmniej 2-letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych.
 2. Umiejętność interpretacji i stosowania w praktyce przepisów prawa w zakresie obowiązującym na danym stanowisku.
 3. Dynamika w działaniu i aktywne podejście do ustalania priorytetów, samodzielne rozwiązywanie problemów.
 4. Spełnia wymagania określone dla pracownika samorządowego zatrudnionego na stanowisku urzędniczym określone w art. 6  ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2016 poz. 902 ze zm.) - złożone w formie oświadczenia:
  -  posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym  

    stanowisku,
-  posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
-  posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
-  nie był/a skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia  publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
-  cieszy się nieposzlakowaną opinią.

 

Wymagania dodatkowe:

 

 1. Znajomość zagadnień budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, prawa zamówień publicznych i kontroli zarządczej.
 2. Obsługa komputera z systemem Windows, znajomość podstawowych programów pakietu Microsoft Office m.in.: Microsoft Word, Excel, Power Point,
 3. Umiejętność pracy z petentem.
 4. Umiejętność pracy w grupie.
 5. Umiejętność tworzenia zespołów zadaniowych i kierowania zespołem,
 6. Umiejętność organizowania pracy własnej,
 7. Umiejętność adaptacji w nowym otoczeniu

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

1. Prowadzenie spraw związanych ze stanem technicznym i remontami szkół i placówek przy współpracy z kierownikami administracyjnymi oraz dyrektorami szkół:

2. Prowadzenie spraw związanych z realizacją ustawy o zamówieniach publicznych:

3. Prowadzenie całości spraw związanych z BHP.

4. Prowadzenie zaopatrzenia w materiały biurowe, sprzęt gospodarczy środki trwałe i nietrwałe

    na potrzeby PZAO.

5. Nadzór nad instalacjami i urządzeniami oraz stanem technicznym obiektów użytkowanych przez PZAO.

 1. Współpraca z wydziałami Starostwa Powiatowego w zakresie zadań realizowanych w placówkach oświatowych.
 2. Koordynacja zadań organizacyjnych i technicznych realizowanych na terenie CEM przy ul. Limanowskiego
 3. Prowadzenie spraw związanych z kontrolą zarządczą w PZAO.

9. Inne sprawy zlecone przez dyrektora PZAO.

 

Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 

Praca w budynku biurowym. Pomieszczenie biurowe spełniające wymagania przepisów bhp.
Stanowisko pracy:
1.  praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,
2.  obsługa urządzeń biurowych,
3.  praca w zespole, szkolenia,

 1. praca na terenie jednostek oświatowych powiatu podczas wypełniania obowiązków

 

Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

4,71 %

Wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny.
2. Życiorys zawodowy (CV).
3. Kserokopie dyplomów i świadectw potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (podpisane przez kandydata).
4. Kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany okres  zatrudnienia i staż pracy (podpisane przez kandydata) .
5. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp. (podpisane przez kandydata).
6. Podpisane oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych.
7. Podpisane oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
8. Podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydatów dla potrzeb rekrutacji zgodnie z ustawą  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016 poz. 922) oraz ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2016 poz 902 z póź. zm.)
9. Inne dokumenty, które kandydat uważa za ważne dla Jego przyszłej pracy (podpisane przez kandydata).

Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin 11.12.2017 r. , godz. 14.00
b. Sposób:

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 poz. 922. ) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych  (Dz. U. 2016 poz.  902 z póź. zm.).).”

c. Miejsce:

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert w zapieczętowanych kopertach do dnia 11 grudnia 2017 r. do godz. 14.00 na adres:
Powiatowy Zespół Administracji Oświaty w Bartoszycach
11-200 Bartoszyce ul. 11 Listopada 7
z dopiskiem „Oferta Pracy – Inspektor”
lub osobiście do Sekretariatu PZAO.

Aplikacje, które wpłyną do PZAO po terminie wyżej określonym, nie będą rozpatrywane.
Informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy.
 Informacja o wyniku naboru na stanowisko inspektora ds. techniczno – administracyjnych będzie umieszczona na tablicy informacyjnej w siedzibie PZAO w Bartoszycach, ul. 11 Listopada 7 oraz  w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Bartoszyckiego http://bip.warmia.mazury.pl/powiat_bartoszycki/

Załączniki: