Ogłoszenia o naborze

Ogłoszono przez Andrzej Rymko

Radca Prawny (Etatów: 0,5 )

Status: Postępowanie zakończone

Termin składania ofert:

Wydział: Powiatowy Zespół Admninistracji Oświaty

Miejsce zatrudnienia: Powiatowy Zespół Administracji Oświaty w Bartoszycach

Nr ogłoszenia: 1PZAO17

Identyfikator: PZAO

Informacje dodatkowe:

Ogłoszenie o naborze na stanowisko radcy prawnego z dnia 03.10.2017 r. Powiatowego Zespołu Administracji Oświaty w Bartoszycach

Dyrektor Powiatowego Zespołu Administracji Oświaty w Bartoszycach ogłasza nabór na stanowisko:
radca prawny


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zespole, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi 9,2.
Wymiar etatu: 0,5
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy:
Bartoszyce
Adres Zespołu
Powiatowy Zespół Administracji Oświaty w Bartoszycach
11-200 Bartoszyce
ul. 11 Listopada 7
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
Obsługa prawna Powiatowego Zespołu Administracji Oświaty w Bartoszycach oraz jednostek oświatowych prowadzonych przez Powiat Bartoszycki, a w szczególności:
1. Doradztwo prawne w zakresie zadań realizowanych przez Powiatowy Zespół Administracji Oświaty w Bartoszycach oraz jednostek oświatowych prowadzonych przez Powiat Bartoszycki,
2. Opiniowanie projektów aktów prawnych pod względem formalno-prawnym,
3. Sporządzanie opinii prawnych,
4. Udzielanie porad i konsultacji prawnych pracownikom Powiatowego Zespołu Administracji Oświaty oraz jednostek oświatowych prowadzonych przez Powiat Bartoszycki w zakresie prowadzonych przez nich spraw,
5. Reprezentowanie Powiatowego Zespołu Administracji Oświaty oraz  jednostek oświatowych prowadzonych przez Powiat Bartoszycki przed sądami i urzędami według udzielonego pełnomocnictwa,
6. Informowanie o zmianach w obowiązującym stanie prawnym pracowników Powiatowego Zespołu Administracji Oświaty .
Warunki pracy
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
Praca biurowa wykonywana w pozycji siedzącej przy komputerze; praca wiąże się z reprezentowaniem urzędu na zewnątrz.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
* narzędzia i materiały pracy (komputer, urządzenia biurowe).
* samodzielne pomieszczenie biurowe

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:

wykształcenie: wyższe magisterskie prawnicze

pozostałe wymagania niezbędne:
* uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego – wpis na listę radców prawnych,
* znajomość przepisów ustawy o pracownikach samorządowych,
* znajomość przepisów ustawy Kodeks pracy,
* znajomość przepisów ustawy Prawo oświatowe,
* znajomość przepisów ustawy o systemie oświaty,
* znajomość przepisów ustawy Karta Nauczyciela,
* znajomość przepisów ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe,
* znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
* znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych,
* posiadanie obywatelstwa polskiego,
* posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
* korzystanie z pełni praw publicznych,
* nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego  lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Wymagania dodatkowe

* umiejętność logicznego formułowania wypowiedzi ustnych i pisemnych,
* umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, terminowość,
* wysoka kultura osobista.
Wymagania preferowane – mile widziane   

* doświadczenie zawodowe w zakresie obsługi prawnej.
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
* życiorys i list motywacyjny,
* kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
* kopie dokumentów potwierdzających wpis na listę radców prawnych,
* oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
* oświadczenie kandydata  o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Termin składania dokumentów:
do 13.10.2017 r.
Decyduje data dostarczenia lub wpływu do Powiatowego Zespołu Administracji Oświaty w Bartoszycach

Miejsce składania dokumentów:
Powiatowy Zespół Administracji Oświaty w Bartoszycach
11-200 Bartoszyce
ul. 11 Listopada 7
Sekretariat

Inne informacje:

Oferty należy składać osobiście lub drogą pocztową, w zamkniętej kopercie z dopiskiem ”nabór na stanowisko radcy prawnego”. Oferty niespełniające wymogów formalnych, niekompletne i dostarczone po terminie (decyduje data dostarczenia / wpływu do PZAO w Bartoszycach) nie będą rozpatrywane. Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys zawodowy (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone własnoręcznie podpisaną klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru i zatrudnienia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.). Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata i aktualną datą sporządzenia. Kandydaci spełniający wymogi formalne, którzy – po analizie aplikacji – zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni o terminie jego przeprowadzenia za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
Dokumenty złożone przez kandydatów, po ogłoszeniu wyników naboru, będą do odbioru w Sekretariacie PZAO.
Dokumenty nieodebrane w terminie 3 miesięcy od ogłoszenia wyników zostaną zniszczone.

Załączniki: