Ogłoszenia o naborze

Ogłoszono przez Andrzej Rymko

Podinspektor (Etatów: 1 )

Status: Postępowanie zakończone

Termin składania ofert:

Wydział: Wydział Geodezji i Gosporki Nieruchomościami

Miejsce zatrudnienia: Starostwo Powiatowe w Bartoszycach 11-200 Bartoszyce ul. Grota Roweckiego 1

Nr ogłoszenia: 2/2017

Identyfikator: OR 2110.2.2017

Informacje dodatkowe:

 Bartoszyce, 14 września 2017r.

OR 2110.2.2017

 

STAROSTA BARTOSZYCKI

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

podinspektor w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

 

Nazwa i adres jednostki, miejsce wykonywania pracy:

Starostwo Powiatowe w Bartoszycach

11-200 Bartoszyce ul. Grota Roweckiego 1

 

Wymiar zatrudnienia:

Umowa o pracę - pełny etat

 

Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:

1. posiada obywatelstwo polskie

2. posiada dyplom ukończenia studiów o kierunku geodezyjnym lub pokrewnym,

3. posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,

4. nie był/a skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

6. nieposzlakowana opinia.

 

b. Wymagania dodatkowe:
 1. Co najmniej trzyletni staż pracy w administracji samorządowej lub innych jednostkach na podobnym stanowisku, w ramach którego realizowane były zmiany w rejestrze ewidencji gruntów budynków.

 2. Znajomość ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne wraz z aktami wykonawczymi, w tym w szczególności zagadnień z zakresu ewidencji gruntów i budynków;

 3. Znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego;

 4. Znajomość programów EwOpis, EwMapa, Ośrodek w zakresie umożliwiającym wykonywanie pracy na stanowisku.

 5. Znajomość przepisów o księgach wieczystych.

 6. Wiedza na temat rynku nieruchomości i obrotu nieruchomościami;

 7. Znajomość programu Rejcen.,

 8. Biegła znajomość Windows, pełnego pakietu Office, umiejętność obsługi urządzeń biurowych (kserokopiarka, drukarka. ploter).

 9. sumienność, rzetelność, umiejętność pracy w zespole,

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Aktualizacja rejestru ewidencji gruntów i budynków oraz rejestru cen i wartości nieruchomości na podstawie napływających do Starostwa Powiatowego w Bartoszycach – Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, dokumentacji stanowiącej podstawę do dokonania aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków z urzędu lub na wniosek.

 

Warunki pracy na danym stanowisku:

Praca na cały etat, na stanowisku biurowym w budynku urzędu. Pomieszczenie biurowe spełniające wymagania przepisów bhp.

Stanowisko pracy:

1.praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,

2.obsługa urządzeń biurowych,

3.kontakt z interesantami bezpośredni i telefoniczny,

4.praca w zespole, szkolenia.

 

Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Nie jest możliwe łączenie zatrudnienia w Starostwie z wykonywaniem zajęć tożsamych, pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które pracownik wykonywać będzie w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność.

 

Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej, społecznej i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był wyższy niż 6% .

 

Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny własnoręcznie podpisany i opatrzony klauzulą, o której mowa poniżej.

 2. Życiorys zawodowy (CV) podpisany przez kandydata i opatrzony klauzulą, o której mowa poniżej.

 3. Kserokopie dyplomów i świadectw potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe ( podpisane przez kandydata).

 4. Kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany okres zatrudnienia i staż pracy ( podpisane przez kandydata) .

 5. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp. (podpisane przez kandydata).

 6. Podpisane oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych.

 7. Podpisane oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 8. Podpisane przez kandydata oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie, na określonym stanowisku.

 9. Podpisane oświadczenie kandydata o nieposzlakowanej opinii.

 10. Inne dokumenty, które kandydat uważa za ważne dla Jego przyszłej pracy (podpisane przez kandydata).

 

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 t.j ) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2016.902t.j.).”


Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:

25 września 2017r. do godz.15.00

b. Miejsce:

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert w zapieczętowanych kopertach do dnia 25 września 2017r. do godz. 15.00 na adres: Starostwo Powiatowe w Bartoszycach 11-200 Bartoszyce ul. Grota Roweckiego 1 z dopiskiem „Oferta Pracy – Podinspektor – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami” lub osobiście do Sekretariatu Starostwa pok. 219 piętro II.

(Decyduje data faktycznego wpływu do starostwa.)


Informacje dodatkowe:

Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po terminie wyżej określonym, nie będą rozpatrywane. W przypadku ofert przysłanych pocztą decyduje data doręczenia dokumentów aplikacyjnych do Starostwa , a nie data stempla operatora pocztowego ( data nadania ).

Oferty przesłane elektronicznie nie będą rozpatrywane.

Informacja o zakwalifikowaniu się kandydatów po wstępnej selekcji do kolejnego etapu tj. rozmowy kwalifikacyjnej wraz ze wskazaniem terminu i miejsca zostanie przekazana kandydatom telefonicznie. Brak kontaktu telefonicznego z kandydatem w ciągu 7 dni od dnia następnego po dniu, w którym upłynął termin złożenia oferty skutkuje wykluczeniem kandydata z dalszej procedury rekrutacyjnej.

Informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy.

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami będzie umieszczona na tablicy informacyjnej przed siedzibą Starostwa Powiatowego w Bartoszycach ul. Grota Roweckiego 1 oraz w B IP Powiatu Bartoszyckiego http://bipspbartoszyce.warmia.mazury.pl

 

 

 

 

 

Załączniki: