Kategoria: Zapytania Ofertowe

Ogłoszono przez Urszula Karpińska

Zapytanie cenowe na zaprojektowanie, wykonanie i dostawę tablicy informacyjnej dla projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Znak sprawy: OR.272.2.2018

 

Zamawiający:

Powiat Bartoszycki

ul. Grota Roweckiego 1, 11-200 Bartoszyce

telefon: 89 762 17 20, fax: 89 762 53 10

e-mail: starostwo.bartoszyce@pro.onet.pl

NIP: 743 195 74 85

REGON: 510 742 439

 

Nazwa projektu

„Budowa e-usług publicznych w infrastrukturze drogowej Powiatu Bartoszyckiego”

 

ZAPYTANIE CENOWE

 

Zamawiający - Powiat Bartoszycki zaprasza do złożenia oferty cenowej na zaprojektowanie, wykonanie i dostawę tablicy informacyjnej dla projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 3 – „Cyfrowy Region” Działanie 03.01.00 – „Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych”

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie,  dostawa oraz montaż jednej jednostronnej tablicy informacyjnej zewnętrznej o wymiarach 80 x 120 cm,  wykonanej z płyty kompozytowej/dibondu o grubości co najmniej 3 mm. Tablica winna być odporna   na   warunki   środowiskowe   z   nadrukiem   w   pełnym   kolorze.

Tablica ma być zamontowana na 2 metalowych słupkach o średnicy 50 mm każdy, wykonanych ze stali ocynkowanej ogniowo, lub aluminium, pomalowanych farbą antykorozyjną na kolor szary. Wysokość umieszczenia tablicy min. 2,2 m od poziomu terenu do dolnej krawędzi płyty.

Wszystkie elementy zamówienia muszą być wykonane z materiałów gwarantujących trwałość i niezmienność kolorystyki przez okres co najmniej do zakończenia realizacji projektu zgodnie z umową o dofinansowanie tj. do dnia 30.09.2019r. 

Zakres zamówienia obejmuje:

 1. wykonanie projektu graficznego tablicy informacyjnej zgodnie z wytycznymi dla beneficjentów RPO WiM na lata 2014-2020 w zakresie wypełniania obowiązków informacyjno-promocyjnych - Zasady dla umów podpisanych po 1 stycznia 2018 roku.
 2. wykonanie zaprojektowanej tablicy informacyjnej - po jej formalnej akceptacji przez beneficjenta (zamawiającego),
 3. dostawę i montaż tablicy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (przed siedzibą Starostwa Powiatowego w Bartoszycach).

 

Informacje do umieszczenia na tablicy:

 • Tytuł projektu: ,,Budowa e-usług publicznych w infrastrukturze drogowej Powiatu Bartoszyckiego",
 • Cel główny projektu: Usprawnienie procesów zarządzania infrastrukturą dróg powiatowych w powiecie bartoszyckim, poprzez zapewnienie dostępu do danych o majątku drogowym oraz ich wykorzystywanie w realizacji zadań publicznych i statutowych zarządcy drogowego z wykorzystaniem e-usług.

 

Przedmiot zamówienia powinien być wykonany zgodnie z wymaganiami Instytucji Zarządzającej, w zakresie promocji projektów, dostępnymi na stronie internetowej www.rpo.warmia.mazury.pl.

 1. Termin realizacji zamówienia:

7 dni od zlecenia realizacji zamówienia, przekazanie przedmiotu zamówienia na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego.

 1. kryteria oceny ofert:

cena 100%

 1. Miejsce i termin złożenia ofert:

 Starostwo Powiatowe w Bartoszycach, ul. Grota Roweckiego 1, pokój Nr 219 (sekretariat) do dnia 15.06.2018r. do godz. 1200

 1. Warunki płatności:

Termin płatności faktury do 30 dni od dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

 1. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

Karol Łomecki, tel. 89 764 20 02, e-mail: zdpdabrowa-przetargi@wp.pl

Agnieszka Kocisz, tel. 89 764 20 02, e-mail: zdpdabrowa-przetargi@wp.pl

 1. Opis sposobu obliczania ceny:
 1. Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.  tj. koszt projektu tablicy, jej wykonania, transportu i inne.
 2. Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny zamówienia z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.
 1. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę (Załącznik nr 2) należy wypełnić i dostarczyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie (opakowaniu) opieczętowanej w taki sposób, aby nie budziła wątpliwości co do możliwości wcześniejszego otwarcia lub ujawnienia treści oferty przez osoby nieupoważnione na adres Starostwa Powiatowego w Bartoszycach, ul. Grota Roweckiego 1, 11-200 Bartoszyce.

Wykonawca winien umieścić ofertę w kopercie zaadresowane wg poniższego wzoru:

 

Powiat Bartoszycki

ul. Grota Roweckiego 1, 11-200 Bartoszyce

OFERTA –  Wykonanie tablicy informacyjnej dla projektu

„Budowa e-usług publicznych w infrastrukturze drogowej Powiatu Bartoszyckiego”

Nie otwierać przed dniem 15.06.2018r. godz. 1215

 

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania niniejszego zapytania cenowego bez podania przyczyn.
 2. O wyniku postępowania uczestnicy zostaną poinformowani drogą elektroniczną.
 3. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, do Wykonawcy wybranego w wyniku rozstrzygnięcia postępowania zostanie skierowane zlecenie realizacji zamówienia.

 

Nie przyjęcie zlecenia w wyznaczonym terminie oznacza, iż wybrany wykonawca uchyla się od wykonania zamówienia i zamawiający jest uprawniony do zlecenia wykonania zamówienia kolejnemu wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę w tym postępowaniu.

 

 

 

Załączniki

Załącznik nr 1  Formularz oferty.

 

 

 

                

Załączniki: