Kategoria: Ogłoszenia ogólne

Ogłoszono przez Urszula Karpińska | wersja archiwalna

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

Bartoszyce, dnia 27.04.2018r.

AB.Gg.6740.31.2018.AM

 

 

 

 

Zawiadomienie

o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

 

 

              Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r., poz. 1405 ze zm.), informuję, że w dniu 24.04.2018r. została wydana decyzja Starosty Bartoszyckiego Nr Gg-90/18 udzielająca pozwolenia na budowę dla zamierzenia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW” w miejscowości Zielenica,  gm. Górowo Iławeckie, dz. nr 35/1, 59/1, obręb 0056 Zielenica, jednostka ewidencyjna 280105_2.

Z treścią powyższej decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Bartoszycach, ul. Grota Roweckiego 1 11-200 Bartoszyce (pok. 324).