Kategoria: Zapytania Ofertowe

Ogłoszono przez Karol Łomecki | wersja archiwalna

Wykonanie przeglądów podstawowych obiektów mostowych (rocznych) w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Bartoszyckiego

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc informuje, iż w związku z zapytaniem ofertowym na wykonanie przeglądów podstawowych obiektów mostowych (rocznych) w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Bartoszyckiego wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę

 PROKAPS s.c.

Al. Ken 99/15

02-777 Warszawa

za cenę 1 890,00 zł brutto

 

PYTANIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc informuje, iż w dniu 16.01.2018r. wpłynęły do naszej jednostki prośba o podanie parametrów charakteryzujacych obiekty oraz pytania do ogłoszonego zapytania ofertowego na „wykonanie przeglądów podstawowych obiektów mostowych (rocznych) w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Bartoszyckiego  następującej treści:

Pytanie nr 1:

Proszę o podanie parametrów charakteryzujących obiekty:

- mapkę wraz z zaznaczoną lokalizacją,

- rodzaj konstrukcji dźwigarów: żelbetowe, stalowe, etc.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że mapka z zaznaczoną lokalizacją, jak również skany z wykazu obiektów mostowych zostały zamieszczone na stronie internetowej http://bipspbartoszyce.warmia.mazury.pl/

w zakładce: zapytania ofertowe.

Pytanie nr 2:

Czy raporty przeglądów maja być wykonane zgodnie z Załącznikiem nr 14 GDDKiA z dnia 7 lipca 2005 roku czy zgodnie z Państwa wytycznymi? Dotyczy konieczności wykonania dokumentacji fotograficznej dla przeglądów okresowych, co nie jest wymagane z Załącznikiem nr 14 GDDKiA z dnia 7 lipca 2005 roku .

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje wykonanie przeglądów okresowych zgodnie z naszymi wytycznymi zamieszczonymi w zapytaniu ofertowym czyli zgodnie z Instrukcją Przeprowadzania Przeglądów Drogowych Obiektów Inżynierskich, stanowiącą załącznik do zarządzenia nr 14 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 7 lipca 2005r. w sprawie wprowadzenia instrukcji przeprowadzania przeglądów drogowych obiektów inżynierskich wraz z dokumentacją fotograficzną obiektu i uszkodzeń (wykonaną techniką cyfrową).

 

Zapytanie ofertowe 

Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na wykonanie przeglądów podstawowych obiektów mostowych (rocznych) w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Bartoszyckiego.

 1. Opis przedmiotu zamówienia:
 1. Zakres prac obejmuje wykonanie przeglądów podstawowych (rocznych) 21 obiektów mostowych. Wykaz obiektów mostowych zawiera załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
 2. Przegląd winien być przeprowadzony zgodnie z art. 62 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1332 z późn. zm.), oraz zgodnie z Instrukcją Przeprowadzania Przeglądów Drogowych Obiektów Inżynierskich, stanowiącą załącznik do zarządzenia nr 14 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 7 lipca 2005r. w sprawie wprowadzenia instrukcji przeprowadzania przeglądów drogowych obiektów inżynierskich.
 3. Opracowanie winno zawierać protokoły okresowej kontroli rocznej wraz z dokumentacją fotograficzną obiektu i uszkodzeń (wykonaną techniką cyfrową).
 4. Protokoły powinny być przekazane Zamawiającemu w dwóch egzemplarzach + wersja elektroniczna zapisana na płycie CD.
 1. Opis wymagań:

Wykonawca powinien spełniać nastepujące kryteria:

Dysponować osobami zdolnymi do realizacji przedmiotu zamówienia tj: posiadającymi wymagane prawem uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie o specjalnosci mostowej bez ograniczeń lub równoważne, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów – do oferty należy dołączyć kopię posiadanych uprawnień budowlanych wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do odpowiedniej Izby Samorządu Zawodowego.

Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1332 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65).

 1. Kryteria oceny ofert:

Cena ofertowa – 100%

 

 1. Termin realizacji zamówienia

Do dnia 30 marca 2018r.

 1. Sposób przygotowania oferty
 1. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.
 2. Oferta powinna zawierać:
 1. Wypełniony formularz „ OFERTA” (załącznik nr 1),

Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo.

 1. Kopię uprawnień budowlanych osoby która dokonywała będzie przeglądów,
 2. Aktualne zaświadcznie o przynależności do odpowiedniej Izby Samorządu Zawodowego.
 1. Wszelkie poprawki, skreślenia i zmiany we wpisywanej przez Wykonawcę treści winny być parafowane przez osobę upoważnioną do podpisania oferty, w przeciwnym razie nie będą uwzględnione.
 2. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert niekompletnych.
 4. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej.
 5. Ofertę należy umieścić w kopercie opatrzonej nazwą i adresem Zamawiającego, nazwą i adresem Wykonawcy oraz oznaczeniem:

ZDP-DT.343.2.4.2018

Oferta na  wykonanie przeglądów podstawowych obiektów mostowych

Nie otwierać przed dniem 22.01.2018r.  godz. 12:00

 

Tak zaadresowaną i opisaną kopertę należy przesłać lub złożyć osobiście w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Koperta powinna być zamknięta i oznaczona w taki sposób, aby nie było możliwe zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu otwarcia ofert oraz by wyróżniała się pośród innej korespondencji.

 1. Termin złożenia oferty
 1. Ofertę należy złożyć w Zarządzie Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc, Dąbrowa 56A, w pok. nr 2 (Sekretariat) do dnia: 22.01.2018r. do godz.  12:00.
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Jeżeli oferta wpłynie do Zamawiającego pocztą lub inną drogą, np. pocztą kurierską, o terminie złożenia oferty decyduje wyłącznie termin dostarczenia oferty do Zamawiającego.
 1. Osoba upoważniona do kontaktu:

Karol Łomecki nr tel. 89 764 20 02.

 

 1. Opis sposobu obliczania ceny

Cena oferty winna obejmować wszelkie koszty niezbędne do wykonania całościowego zakresu zamówienia.

 1. Warunki płatności

Płatność nastąpi przelewem w terminie 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.

 1. Unieważnienie postępowania

Zamawiający unieważni postępowanie w przypadku gdy:

 1. Żadna z ofert nie będzie spełniać wymogów określonych w zapytaniu ofertowym lub
 2. Cena najkorzystniejszej oferty przekroczy wartość, jaką Zamawiający może przeznaczyć 
  na finansowanie zamówienia.
 1. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
 2. Rozstrzygnięcie niniejszego zapytania zostanie opubikowane na stronie internetowej pod adresem http://bipspbartoszyce.warmia.mazury.pl/.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert niekompletnych.
 4. Zamawiający powiadomi Wykonawcę którego ofertę uzna za najkorzystniejszą wskazując miejsce i termin podpisania umowy.

Niniejsze zapytanie cenowe prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.)

Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny i nie przewiduje zwrotu kosztów poniesionych przez potencjalych oferentów.

Załączniki: