Kategoria: Zapytania Ofertowe

Ogłoszono przez Karol Łomecki | wersja archiwalna

Dostawa samochodu osobowego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc informuje, iż w związku z zapytaniem ofertowym z dnia 11 stycznia 2018r. na „Dostawę samochodu osobowego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc” wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę

„Resma” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

al. Obrońców Tobruku 5

 10-092 Olsztyn

Przedstawiciel ZDP skontaktuje się z Wykonawcą którego ofertę wybrano w celu ustalenia terminu podpisania umowy.

 

Zestawienie ofert

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc informuje, iż w związku z zapytaniem ofertowym z dnia 11 stycznia 2018r. na „Dostawę samochodu osobowego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc”  złożono następujące oferty:

 

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Cena

brutto

1

„Resma” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

al. Obrońców Tobruku 5,  10-092 Olsztyn

42 785,00 zł

2

Grupa Karlik Spółka Jawna

Ul. Kaliska 28, 61 – 131 Poznań

53 600,00 zł

 

 

PYTANIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc informuje, iż w dniu 16.01.2018r. wpłynęły do naszej jednostki pytania do ogłoszonego zapytania ofertowego na „Dostawę samochodu osobowego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc”  następującej treści:

Pytanie nr 1:

Kierujemy to zapytanie dlatego, że mimo atrakcyjnej ceny, samochód ten w odniesieniu do zapisu przetargowego posiada silnik o pojemności 1000 cm3 (998) i mocy 68 kM. Jest bardzo szybki a jednocześnie wyjątkowo oszczędny w zużyciu paliwa 3,7 l/100 km w cyklu pozamiejskim oraz 4,3 l/100km w cyklu mieszanym.

Ponadto, w ramach gwarancji mechanicznej oferujemy 3 lata lub 100 000 km przebiegu (w zależności co pierwsze ), na powlokę lakierniczą - 1 rok oraz 12 lat gwarancji na perforację blach?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza samochodu o pojemności silnika i mocy mniejszej niż określona w zapytaniu ofertowym. Ponadto wymagane jest min. 2 lata gwarancji na powłokę lakierniczą.

 

PYTANIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc informuje, iż w dniu 12.01.2018r. wpłynęły do naszej jednostki pytania do ogłoszonego zapytania ofertowego na „Dostawę samochodu osobowego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc”  następującej treści:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający ma podpisaną umowę generalną z towarzystwem ubezpieczeniowym oraz jaką flotą samochodów dysponuje. Odpowiedź na te pytania pozwoli prawidłowo skalkulować koszty ubezpieczenia?

Odpowiedź:

Zamawiający jest jednostką budżetową samorządu terytorialnego. Całe mienie Powiatu (wszystkich jednostek w tym Zamawiającego) objęte jest kompleksowym ubezpieczeniem.

Pytanie nr 2:

Czy zamawiający uzna termin wykonania zamówienia 120 dni od dnia podpisania umowy za spełniające wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu dostawy samochodu do 120dni od dnia podpisania umowy.

 

 

 

PYTANIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc informuje, iż w dniu 11.02.2015r. wpłynęły do naszej jednostki pytania do ogłoszonego zapytania ofertowego na „Dostawę samochodu osobowego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc”  następującej treści:

Pytanie nr 1:

W nawiązaniu do Państwa zapytania na "Dostawę samochodu osobowego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc" zwracam się z pytaniem czy dopuszczacie Termin dostawy do 60 dni od dnia podpisania umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający wydłuża termin realizacji zamówienia do 60 dni.

Pytanie nr 2:

Czy zamawiający dopuszcza samochód z gwarancją: 3 lata lub 100 000 km w zależności co nastąpi pierwsze?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza samochód z gwarancją mechaniczną producenta i gwarancją na powłokę lakierniczą na  3 lata lub 100 000 km w zależności co nastąpi pierwsze z zastrzeżeniem że gwarancja na perforację nadwozia będzie wynosiła  minimum 5 lat.

 

Zapytanie ofertowe

Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na „Dostawę samochodu osobowego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc”

 1. Opis przedmiotu zamówienia:
 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc – 1 sztuka wraz z ubezpieczeniem
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
 1. Samochód fabrycznie nowy, kompletny, sprawny technicznie, gotowy do eksploatacji, bez zastawu, bez obciążeń, wolny od wad prawnych i fizycznych (konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych).
 2. Przystosowany do przewozu co najmniej 4 osób
 3. Rok produkcji – 2017 lub 2018
 4. Samochód 5-cio drzwiowy

Silnik:

 1. Silnik benzynowy
 2. Ilość biegów: 5
 3. Pojemność skokowa (cc): minimum 1200 cm3 (handlowa pojemność pojazdu 1,2)
 4. Norma Emisji Spalin minimum Euro 5

Samochód musi być wyposażony w minimum:

 1. Zdalnie sterowany centralny zamek na wszystkie drzwi z pokrywą bagażnika
 2. ABS + EBD
 3. Kolumna kierownicy z regulacja wysokości
 4. Immobiliser
 5. Wspomaganie układu kierowniczego
 6. Zagłówki tylne
 7. Czujniki zapięcia pasów
 8. Elektrycznie sterowane szyby (co najmniej przód) z centralnym zamkiem
 9. Komputer pokładowy
 10. Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera
 11. Kurtyny powietrzne
 12. Gaśnica

m)   Radio obsługujące pliki mp3 lub zestaw multimedialny

n)      Klimatyzacja min. manualna

o)      Zamontowana na dachu samochodu lampa ostrzegawcza zespolona ledowa bez nagłośnienia koloru pomarańczowego z napisem „Zarząd Dróg”

p)      Komplet kół zimowych i letnich

q)      Dywaniki gumowe

r)       Koło zapasowe / Koło zapasowe dojazdowe

 

s)       Trójkąt ostrzegawczy

t)       Apteczka

 1. Wymagania minimalne dotyczące przedmiotu zamówienia:
 1. Samochód osobowy musi posiadać homologację wystawioną zgodnie z rozdziałem 1a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1260 z późn. zm.) umożliwiającą zgodnie z obowiązującymi przepisami dopuszczenie pojazdów do ruchu
 2. Samochód osobowy stanowiący przedmiot zamówienia musi spełniać warunki techniczne przewidziane przez obowiązujące w Polsce przepisy prawne dla samochodów osobowych poruszających się po drogach publicznych oraz warunki przewidziane przez przepisy prawa wspólnotowego w Unii Europejskiej dla tego typu samochodów.
 1. Przedmiot zamówienia winien spełniać wszelkie wymogi określone w obowiązujących przepisach, a w szczególności:
 1. Ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017r., poz. 1260 z późn. zm.) oraz spełniają wymogi Dyrektywy CEE EURO 5 w zakresie emisji spalin;
 2. Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 z późn. ze zm.).
 1. Do samochodu będącego przedmiotem zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dołączyć następujące dokumenty:
 1. książkę serwisową i gwarancyjną samochodu,
 2. instrukcję obsługi w języku polskim,
 3. dowód rejestracyjny – w przypadku samochodu zarejestrowanego,
 4. homologację,
 5. inne niezbędne dokumenty.
 1. Wymogi w zakresie gwarancji:
 1. Gwarancja mechaniczna producenta minimum 2 lata, bez limitu kilometrów.
 2. Gwarancja na powłokę lakierniczą minimum 2 lata
 3. Gwarancja na perforacja nadwozia minimum 5 lat.

Okres gwarancji liczony jest od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru samochodu osobowego przez obydwie strony postępowania.

 1. Odbiór samochodu odbędzie się w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc po przekazaniu niezbędnych dokumentów i spisaniu protokoły odbioru pojazdu.
 2. Wymagania minimalne dotyczące ubezpieczenia pojazdu:

Samochód musi posiadać obowiązkowo ubezpieczenie AC, OC, NW w pakiecie na 12 miesięcy z gwarancją niezmienności wartości samochodu w okresie ubezpieczenia.

 1. Wykonawca zobowiązany jest do:
 1. Dostarczenia do siedziby zamawiającego kompletnego przedmiotu zamówienia, tj. samochodu osobowego wraz z pełną instrukcją techniczno-eksploatacyjną, homologacją oraz dokumentami potwierdzającymi zgodność z normami dopuszczającymi przedmiot zamówienia do obrotu,
 2. Jeżeli Wykonawca przewiduje przeglądy gwarancyjne w trakcie okresu gwarancyjnego musi zapewnić warsztat gwarancyjny w odległości do 150 km od siedziby Zamawiającego;
 3. Zapewnienia stacji serwisowej obsługującej oferowany samochód w odległości maksymalnie do 150 km od siedziby Zamawiającego
 4. Niezwłocznego usuwania awarii w okresie gwarancyjnym, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia, a w przypadku gdyby naprawa wymagała wymiany części, które należy sprowadzić z zagranicy, termin do usunięcia awarii nie może przekroczyć 21 dni licząc od dnia zgłoszenia.
 5. Dostawca jest odpowiedzialny za jakość oraz zgodność przedmiotu zamówienia z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia,
 6. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania osób wraz z ich telefonami kontaktowymi i numerów faksów niezbędnych do prawidłowej realizacji umowy.
 1. Termin wykonania zamówienia

Do 30 dni od dnia podpisania umowy.

 1. Sposób przygotowania oferty
 1. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.
 2. Oferta powinna zawierać:
 • Wypełniony formularz „ OFERTA”,
 • Wypełniony i podpisany formularz „Opis parametrów technicznych”  oferowanego samochodu osobowego, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
 1. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej.
 2. Wszelkie poprawki, skreślenia i zmiany we wpisywanej przez Wykonawcę treści winny być parafowane przez osobę upoważnioną do podpisania oferty, w przeciwnym razie nie będą uwzględnione.
 3. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 4. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymaganiami ustawowymi.
 5. W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być dołączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
 6. Ofertę należy umieścić w kopercie opatrzonej nazwą i adresem Zamawiającego, nazwą i adresem Wykonawcy oraz oznaczeniem:

Zapytanie ofertowe nr ZDP-DT.343.2.3.2018

Dostawa samochodu osobowego

dla Zarządu Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc

Nie otwierać przed dniem 19.01.2018r. godz. 12:00

 

Tak zaadresowaną i opisaną kopertę należy przesłać lub złożyć osobiście w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

 1. Koperta powinna być zamknięta i oznaczona w taki sposób, aby nie było możliwe zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu otwarcia ofert oraz by wyróżniała się pośród innej korespondencji.
 1. Termin złożenia oferty
 1. Ofertę należy złożyć w Zarządzie Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc, Dąbrowa 56A, w pok. nr 2 (Sekretariat) do dnia: 19.01.2018r. do godz. 12ºº .
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Jeżeli oferta wpłynie do Zamawiającego pocztą lub inną drogą, np. pocztą kurierską, o terminie złożenia oferty decyduje wyłącznie termin dostarczenia oferty do Zamawiającego.
 1. Kryterium oceny ofert:

Cena ofertowa – 100%

Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę z najniższą ceną.

 1. Osoba upoważniona do kontaktu:

Zbigniew Kaczor nr tel. 89 764 20 02, 730 002 188

 1. Opis sposobu obliczania ceny
 1. Cena oferty winna obejmować wszelkie koszty związane z realizacją dostawy. W cenie należy uwzględnić wszystkie opłaty i podatki, z uwzględnieniem  wartości końcowej podatku od towarów i usług – VAT.
 2. Cena oferty musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zaokrąglenia należy dokonywać zgodnie z regułą matematyczną.
 3. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w formularzu oferty.
 1. Warunki płatności

Płatność nastąpi przelewem w terminie 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.

 1. Unieważnienie postępowania

Zamawiający unieważni postępowanie w przypadku gdy:

 1. Żadna z ofert nie będzie spełniać wymogów określonych w zapytaniu ofertowym lub
 2. Cena najkorzystniejszej oferty przekroczy wartość, jaką Zamawiający może przeznaczyć 
  na finansowanie zamówienia.
 1. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
 2. Rozstrzygnięcie niniejszego zapytania zostanie opubikowane na stronie internetowej pod adresem http://bipspbartoszyce.warmia.mazury.pl/.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert niekompletnych.

Niniejsze zapytanie cenowe prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.).

Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny i nie przewiduje zwrotu kosztów poniesionych przez potencjalych oferentów

Załączniki: