Kategoria: Ogłoszenia ogólne

Ogłoszono przez Urszula Karpińska | wersja archiwalna

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego o pozwolenie na budowę

Bartoszyce, dnia 10.10.2017r.

AB.Bg.6740.245.2017.RP

 

 

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania

 

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia  14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1257), informuję, że w dniu 28.09.2017r. zostało wszczęte na wniosek Pana Przemysława Krzykwy POLJAN, ul. Złota 7/18, 00-019 Warszawa postępowanie w sprawie pozwolenia na budowę dla przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW w miejscowości Plęsy, gmina Bartoszyce, dz. nr 27/1, obręb 0053 Plęsy, jednostka ewidencyjna 280103_2.

Jednocześnie wyjaśniam, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bartoszycach ul. Grota Roweckiego 1, p. 324 osobiście lub pod nr tel. 539 782 558.