Kategoria: Ogłoszenia ogólne

Ogłoszono przez Andrzej Rymko | wersja archiwalna

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania.

GGN.683.12b.2017                                                                                       Bartoszyce, 06.10.2017 r.

O B W I E S Z C Z E N I E
o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania

            Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 roku poz. 1257) oraz art. 16 ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 roku o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 roku poz. 935), w związku z art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016 roku poz. 2147 ze zm.)
zawiadamiam
o wydaniu decyzji  znak GGN.683.12b.2017 z dnia 06.10.2017 roku w sprawie ustalenia odszkodowania za udział 520/23626 części w prawie własności nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu nr 3 miasta Bartoszyce jako działka nr 107/134 o powierzchni 0,0065 ha (KW OL1Y/00024454/1), przejętej z mocy prawa przez Gminę Miejską Bartoszyce na podstawie decyzji Starosty Bartoszyckiego nr 1/17 z dnia 08 lutego 2017  r. udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na realizacji zadania: „Rozbudowa ul. Nad Łyną w Bartoszycach II etap”.
Odszkodowanie zostało ustalone między innymi na rzecz Pana Henryka Józefa Butkiewicz.
W trakcie postępowania administracyjnego nie został ustalony adres Pana Henryka Józefa Butkiewicz.
Artykuł 12 ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg  publicznych (tj. Dz.U. z 2017 roku poz. 1496 ze zm. ) wskazuje, iż do ustalenia wysokości i wypłacenia odszkodowania stosuje się przepisy o gospodarce nieruchomościami. Natomiast zgodnie z art. 23 w sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy o gospodarce nieruchomościami.
    W myśl art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, jeżeli przy załatwianiu spraw nie istnieje możliwość zawiadomienia stron o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej ze względu na nieustalone adresy stron, stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.
Publiczne obwieszczenie o wydaniu w/w decyzji znak GGN.683.12b.2017 z dnia 06.10.2017 roku następuje z dniem 09.10.2017 roku.
Stosownie do art. 49 Kpa zawiadomienie  bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Z treścią w/w decyzji można zapoznać się w siedzibie Starostwa Powiatowego  w Bartoszycach - przy ul. Grota Roweckiego 1, Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - pok. 308, w godzinach pracy urzędu.
    Niniejsze obwieszczenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Bartoszycach, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bartoszyce oraz zamieszcza się na stronie internetowej BIP tut. Starostwa.
Z up. Starosty
 J. Zbigniew Nadolny - Wicestarosta