Kategoria: Ogłoszenia ogólne

Ogłoszono przez Andrzej Rymko | wersja archiwalna

Wykaz nieruchomości do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej.

Znak: GGN.6845.1.1.2018                                                                                                     Bartoszyce, dnia 12.03.2018 r.
 
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, sporządzony na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2018.121 t.j. ze zm.),

1.Oznaczenie nieruchomości wg KW i katastru, powierzchnia: Działka nr 92 o pow. 2,0593 ha położona w mieście Sępopol w obrębie nr 1, posiadająca urządzoną Księgę Wieczystą nr OL1Y/00030793/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Bartoszycach. Dzierżawie podlega część nieruchomości o pow. 0,3743 ha.
 
2.Opis nieruchomości: Działka niezabudowana. Część wydzierżawiana składa się z następujących użytków: R V – 0,3743 ha
 
3.Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Działka będzie przeznaczona na cele rolne (zasiewy jednoroczne zbóż i warzyw).
 
4.Forma oddania nieruchomości: Umowa dzierżawy na okres 3 lat, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.
 
5.Wysokość czynszu dzierżawnego i termin wpłaty: Czynsz roczny w wysokości 74,86 zł płatny w terminie  do 31 marca każdego roku.
Dzierżawa zwolniona z podatku VAT. Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo zmiany wysokości opłaty z tytułu dzierżawionego gruntu w czasie trwania umowy dzierżawy, w przypadku zmiany stawek czynszu dzierżawnego przez Gminę Sępopol.
 
Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Bartoszycach oraz zamieszcza na stronie internetowej  tut. Urzędu, a także w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego - na okres 21 dni, ponadto informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.
 
Starosta Bartoszycki Wojciech Prokocki