Kategoria: Ogłoszenia ogólne

Ogłoszono przez Urszula Karpińska | wersja archiwalna

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

Bartoszyce, dnia 26.02.2018r.

AB.Gg.6740.306.2017.RP

 

 

Zawiadomienie

o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

 

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1405), informuję, że w dniu 26.02.2018r. została wydana decyzja Starosty Bartoszyckiego Nr Gg-37/18 z dnia 11.01.2018r. zmieniająca decyzję Nr Gg-10/18 udzielająca pozwolenia na budowę budynku inwentarskiego w miejscowości Woryny, gm. Górowo Iławeckie, dz. nr 2/1, obręb 0055 Woryny, jednostka ewidencyjna 280105_2.

Z treścią powyższej decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Bartoszycach, ul. Grota Roweckiego 1 11-200 Bartoszyce (pok. 324).