Kategoria: Ogłoszenia ogólne

Ogłoszono przez Beata Terefeńko

„ Aktywny Samorząd”

Informacja o programie

Aktywny Samorząd”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach informuje o realizacji ze środków pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych celowego pilotażowego programu pod nazwą „Aktywny Samorząd”. Program dedykowany jest osobom niepełnosprawnym.

Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

W ramach programu osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o:

I. Moduł I:

1. pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

2. pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

3. pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

4. dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

5. pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

6. pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,

7. pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,

8. pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

II. Moduł II:

- dofinansowanie lub refundację kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym:

1. opłata za naukę (czesne),

2. dodatek na pokrycie kosztów kształcenia ,

3. dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego - w przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich.

Wnioski w ramach:

- Modułu II przyjmowane są w terminie od dnia 01.03.2018 r. do dnia 30.03.2018r. (dotyczy roku szkolnego/akademickiego 2017/2018) oraz od 03.09.2018 r. do 10.10.2018 r. ( dotyczy roku szkolnego/akademickiego 2018/2019).

- Modułu I przyjmowane są w terminie od dnia 03.04.2018 r. do dnia 30. 08.2018 r.

 

Aktualne druki wniosków do pobrania oraz wytyczne na 2018 r. znajdują się w załącznikach do niniejszego komunikatu.

Więcej informacji o programie można uzyskać pod nr tel. (89) 762 96 73 lub (89) 762 97 47 lub bezpośrednio w siedzibie PCPR w Bartoszycach (pokój nr 9 lub 10).