Kategoria: Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Ogłoszono przez

Zmiana lasu o powierzchni do 10 ha na użytek rolny w stosunku do lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa decyzję wydaje starosta na wniosek właściciela lasu

Zmiana lasu o powierzchni do 10 ha na użytek rolny w stosunku do lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa decyzję wydaje starosta na wniosek właściciela lasu

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska, pokój nr 206, tel. 89 762 97 22

Wymagane dokumenty:

Wniosek powinien zawierać:

  • imię i nazwisko, adres zamieszkania,
  • numer ewidencyjny działki lub działek, uzasadnienie przyczyny zmiany użytkowania.

Do wniosku należy załączyć:

  • mapę ewidencyjną i wypis z rejestru gruntów.

 

Opłaty:

Na podstawie ustawy z dnia 16 października 2006 r. o opłacie skarbowej (teksy jednolity Dz. U. z 2015 poz. 783):

- opłata 10 zł

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Bartoszycach lub przesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Bartoszycach ul. Grota Roweckiego 1 11-200 Bartoszyce.

 

Termin załatwienia sprawy:

Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2100)