Kategoria: Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Ogłoszono przez

Przyznawanie środków na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów zalesienia gruntów, przeznaczonych na ten cel w planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Przyznawanie środków na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów zalesienia gruntów, przeznaczonych na ten cel w planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

 

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska, pokój nr 206,  tel. 89 762 97 22

 

 

Wymagane dokumenty:

  • Wniosek ( imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer ewidencyjny działki lub działek przeznaczonych do zalesienia)
  • wypis i wyrys z ewidencji gruntów,
  • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
  • opinię burmistrza/wójta gminy.

 

Opłaty:

Bez opłat

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć Sekretariacie Starostwa Powiatowe w Bartoszycach lub przesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Bartoszycach ul. Grota Roweckiego 1 11-200 Bartoszyce.

 

Termin załatwienia sprawy:

Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2100)