Kategoria: Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Ogłoszono przez

Przyznanie dla właścicieli lasów niepaństwowych środków na odnowienie drzewostanów zniszczonych przez klęski żywiołowe

Przyznanie dla właścicieli lasów niepaństwowych środków na odnowienie drzewostanów zniszczonych przez klęski żywiołowe

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska, pokój nr 206, tel. 89 762 97 22

Wymagane dokumenty:
Wniosek winien zawierać:

  • imię i nazwisko, adres zamieszkania,
  • numer ewidencyjny działki lub działek, których zdarzenie dotyczy.

Do wniosku należy dołączyć:

  • wypis i wyrys z ewidencji gruntów,
  • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  • opinię burmistrza/wójta gminy

Opłaty: bez opłat

Miejsce złożenia dokumentów:
Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Bartoszycach lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Bartoszycach ul. Grota Roweckiego 1 11-200 Bartoszyce.

Termin załatwienia sprawy:
Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Podstawa prawne:

Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2100)