Kategoria: Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Ogłoszono przez

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów

 

Jednostka odpowiedzialna:

 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska, pok. nr 206, tel. 762 9722.

 

Wymagane dokumenty:

  • wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów
  • załącznik z informacjami zgodnymi z art. 42 ust.1, 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.

Wniosek na zbieranie odpadów zawiera:

1) numer identyfikacji podatkowej (NIP) i numer REGON posiadacza odpadów, o ile został nadany;

2) wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do zbierania;

3) oznaczenie miejsca zbierania odpadów;

4) wskazanie miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów;

5) szczegółowy opis stosowanej metody lub metod zbierania odpadów;

6) przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie zbierania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska;

7) oznaczenie przewidywanego okresu wykonywania działalności w zakresie zbierania odpadów;

8) opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej zezwoleniem;

9) opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej zezwoleniem i związanej z tym ochrony terenu, na którym działalność ta była prowadzona;

10) informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

Wniosek zawiera na przetwarzanie odpadów

1) numer identyfikacji podatkowej (NIP) i numer REGON posiadacza odpadów, o ile został nadany;

2) wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do przetwarzania;

3) określenie masy odpadów poszczególnych rodzajów poddawanych przetwarzaniu i powstających w wyniku przetwarzania w okresie roku;

4) oznaczenie miejsca przetwarzania odpadów;

5) wskazanie miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów;

6) szczegółowy opis stosowanej metody lub metod przetwarzania odpadów, w tym wskazanie procesu przetwarzania, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do ustawy, oraz opis procesu technologicznego z podaniem rocznej mocy przerobowej instalacji lub urządzenia, a w uzasadnionych przypadkach - także godzinowej mocy przerobowej;

7) przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie przetwarzania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska;

8) oznaczenie przewidywanego okresu wykonywania działalności w zakresie przetwarzania odpadów;

9) opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej zezwoleniem;

10) opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej zezwoleniem i związanej z tym ochrony terenu, na którym działalność ta była prowadzona;

 

 Opłaty:

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2015.783):

  • na wykonywanie działalności gospodarczej – 616 zł,
  • pozostałe – 82 zł
  •  obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą  złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej
  • opłatę skarbową należy uiścić na konto Urzędu Miasta Bartoszyce 

Bank Millennium SA
Oddział Bartoszyce
29 1160 2202 0000 0000 6190 9659

 

 

Miejsce złożenia wniosku:

Wniosek wraz załącznikami należy złożyć w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Bartoszycach pok.219 lub przesłać pocztą .

Informacje w sprawie można uzyskać w pok. nr 206, tel. (0-89)762 9722.

 

Termin załatwienia sprawy:

Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, 

 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Starosty Bartoszyckiego w terminie 14 dnia od daty otrzymania.

 

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia  14 grudnia 2012 r. o odpadach Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm. 
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów Dz. U. z 2014 r. poz. 1923

Uwagi:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca na podstawie art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2016 r. poz. 23) zostanie wezwany do ich uzupełnienie w terminie 7 dni.