Kategoria: Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Ogłoszono przez

Przyjmowanie zgłoszeń nie wymagających uzyskania pozwolenia wodnoprawnego

Przyjmowanie zgłoszeń nie wymagających uzyskania pozwolenia wodnoprawnego

Podstawa prawna:
art. 123a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz.U.2015.469 z późn. zm.).

Zgłoszenia wymaga:
1)wykonanie pomostu do 25 m długości całkowitej,
2)postój na wodach płynących obiektów pływających lub statków przeznaczonych w szczególności na cele mieszkaniowe lub usługowe,
3)przejście napowietrznymi liniami energetycznymi lub telekomunikacyjnymi nad wodami innymi niż śródlądowe drogi wodne, o ile ma to wpływ na kształtowanie zasobów wodnych, a także przejście tymi liniami nad wałami przeciwpowodziowymi,
4)przejście liniami energetycznymi lub telekomunikacyjnymi, lub innymi urządzeniami pod wodami innymi niż śródlądowe drogi wodne,
5)wykonanie kąpieliska, wyznaczenie miejsca wykorzystywanego do kąpieli, również na obszarze morza terytorialnego,
6)odwadnianie wykopów budowlanych oraz odprowadzanie wód z wykopów budowlanych,
7)roboty w wodach oraz inne roboty, które mogą być przyczyną zmiany naturalnych przepływów wód, stanu wód stojących i wód podziemnych, o ile zasięg oddziaływania nie wykracza poza granice nieruchomości, na której będzie realizowane przedsięwzięcie,
8)wykonywanie stawów zasilanych wodami gruntowymi, o powierzchni nieprzekraczającej 500 m2 i głębokości nieprzekraczającej 2 m od powierzchni terenu, o zasięgu oddziaływania niewykraczającym poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem.

Wymagane dokumenty:
1.Zgłoszenie zawiera:
a) oznaczenie zakładu dokonującego zgłoszenia z podaniem jego siedziby i adresu,
b) określenie:
- celu planowanych do wykonania czynności, robót lub urządzeń wodnych,
- wpływu planowanych do wykonania czynności, robót lub urządzeń wodnych na wody powierzchniowe i wody podziemne, w szczególności na stan tych wód oraz realizację celów środowiskowych określonych dla tych wód,
c) opis wykonywanych robót, ich położenie, podstawowe parametry charakteryzujące planowane roboty i warunki ich wykonania,
d)termin rozpoczęcia robót lub czynności,
2. Załączniki do zgłoszenia:
a)kopia aktualnej mapy ewidencyjnej z naniesionym schematem planowanych działań i zasięgiem ich oddziaływania,
b)odpowiednie szkice lub rysunki,
c)oświadczenie o zgodności planowanego zamierzenia z warunkami korzystania z wód regionu wodnego oraz z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów,
d)zgoda właściciela wody lub właściciela sztucznego zbiornika wodnego.

Procedura załatwienia sprawy:
Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia wykonywania czynności, robót lub urządzeń lub innych działań podlegających temu obowiązkowi. Do wykonywania urządzeń wodnych, obiektów, robót lub innych działań podlegających obowiązkowi zgłoszenia można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze  decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.
W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia właściwy organ nakłada, w drodze postanowienia, na zgłaszającego obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie, braków formalnych oraz brakujących dokumentów i informacji, a w przypadku ich nieuzupełnienia – wnosi sprzeciw, w drodze decyzji.

Opłaty:
Brak

Miejsce złożenia dokumentów:

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w sekretariacie Starostwa tj. pok. nr 219