Kategoria: Wydział Architektury i Budownictwa

Ogłoszono przez

Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku jednorodzinnego

Osoba kontaktowa

Naczelnik Wydziału: Karolina Chilmanowicz pok. 320, 

Pracownicy: Radosław Płózka, Agnieszka Mysiewicz pok. 324

Miejsce załatwienia

Starostwo Powiatowe w Bartoszycach    11-200 BARTOSZYCE   ul. Grota Roweckiego 1

pok. 320 i 324 III piętro

Zgłoszenia należy składać poprzez Sekretariat Starostwa pok. 219

Telefon kontaktowy

089* 762-97-31, kom. 539 782 558

Adres e-mail

starostwo.bartoszyce@pro.onet.pl

Sposób załatwienia

- tzw. „milcząca zgoda”  albo  wydanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia

- sprzeciw w drodze decyzji

Miejsce odbioru

wysyłamy listownie lub  odbiór osobisty w pok. 324

Wymagane Dokumenty

1. Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku jednorodzinnego -  do pobrania jako załącznik
2. Załączniki 
- projekt budowlany wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami szczególnymi (4 egzemplarze), 
- oświadczenie, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,  
- decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o zagospodarowaniu przestrzennym, 
- pełnomocnictwo (jeżeli ustanowiono pełnomocnika) w oryginale lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa

Do wniosku należy dołączyć również inne pozwolenia, uzgodnienia, opinie wymagane przepisami szczególnymi.

Czas realizacji

Do budowy (przebudowy) budynku jednorodzinnego można przystąpić , jeżeli w terminie 30 dni, od dnia doręczenia zgłoszenia, organ nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji i nie później niż przed upływem 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.

Opłaty

Przyjęcie zgłoszenia dotyczącego budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a Prawo budowlane, od którego właściwy organ nie wniósł sprzeciwu - 1 zł za każdy m2 niemieszkalnej powierzchni użytkowej- nie więcej niż               539 zł

Przyjęcie zgłoszenia dotyczącego przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1b ustawy Prawo budowlane, od którego właściwy organ nie wniósł sprzeciwu- 50% stawki określonej w/w sposób

Tryb odwoławczy

W przypadku sprzeciwu - odwołanie do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego za pośrednictwem Starosty Bartoszyckiego w  terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

 

 

 

 

Podstawa prawna

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

 

 Załączniki

  • Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku jednorodzinnego 
  • Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 
  • Informacja uzupełniająca do wniosku o pozwolenie na budowę i pozwolenia na rozbiórkę oraz zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego