Kategoria: Wydział Architektury i Budownictwa

Ogłoszono przez

Zgłoszenie rozbiórki obiektu budowlanego

Osoba kontaktowa

Naczelnik Wydziału: Karolina Chilmanowicz pok. 320, 

Pracownicy: Radosław Płózka, Agnieszka Mysiewicz pok. 324

Miejsce załatwienia

Starostwo Powiatowe w Bartoszycach    11-200 BARTOSZYCE   ul. Grota Roweckiego 1

pok. 320 i 324 III piętro

Zgłoszenia należy składać poprzez Sekretariat Starostwa pok. 219

Telefon kontaktowy

089* 762-97-31, kom. 539 782 558

Adres e-mail

starostwo.bartoszyce@pro.onet.pl

Sposób załatwienia

- tzw. „milcząca zgoda”  albo  wydanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia

- sprzeciw w drodze decyzji

Miejsce odbioru

wysyłamy listownie lub osobisty odbiór pok. 324  

Wymagane Dokumenty

1. Zgłoszenie zamiaru wykonania rozbiórki obiektu budowlanego nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę (w  zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót, wysokość budynku przeznaczonego do rozbiórki oraz termin rozpoczęcia) - druk zgłoszenia do pobrania,

2. Odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami,

3. Szkic usytuowania obiektu w czytelnej skali ( np. 1:500, 1:1000),

4. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Czas realizacji

Do rozbiórki obiektu budowlanego można przystąpić , jeżeli w terminie 30 dni, od dnia doręczenia zgłoszenia, organ nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji i nie później niż przed upływem 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.

Opłaty

nie wnosi się opłat

Tryb odwoławczy

W przypadku sprzeciwu - odwołanie do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego za pośrednictwem Starosty Bartoszyckiego w  terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

Uwaga :
Zgłoszenia wymaga rozbiórka obiektów budowlanych, o których mowa w ust.1, pkt 1Prawa budowlanego.

Zgłoszenia należy dokonać przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót budowlanych.
W przypadku konieczności uzupełnienia zgłoszenia organ nakłada postanowieniem obowiązek jego uzupełnienia w terminie określonym przez organ. Nieuzupełnienie spowoduję wniesienie sprzeciwu w drodze decyzji.

 

Podstawa prawna

ustawa z dnia 7 lipca 1994r – Prawo budowlane 

 

Załączniki:

  • Zgłoszenie rozbiórki obiektu budowlanego
  • Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-3)