Kategoria: Wydział Architektury i Budownictwa

Ogłoszono przez

Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części

Osoba kontaktowa

Naczelnik Wydziału: Karolina Chilmanowicz pok. 320, 

Pracownicy: Radosław Płózka, Agnieszka Mysiewicz pok. 324

Miejsce załatwienia

Starostwo Powiatowe w Bartoszycach    11-200 BARTOSZYCE   ul. Grota Roweckiego 1

pok. 320 i 324 III piętro

Zgłoszenia należy składać poprzez Sekretariat Starostwa pok. 219

Telefon kontaktowy

089* 762-97-31, kom. 539 782 558

Adres e-mail

starostwo.bartoszyce@pro.onet.pl

Sposób załatwienia

- tzw. „milcząca zgoda”  albo  wydanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia

- sprzeciw w drodze decyzji

Miejsce odbioru

Wysyłamy listownie lub  odbiór osobisty w pok. 324

Wymagane Dokumenty

1. Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części - do pobrania 

 2. Do zgłoszenia należy załączyć: 
- opis lub rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomości /działki budowlanej/ i innych obiektów budowlanych na działce wnioskodawcy i działkach sąsiednich, z oznaczeniem części obiektu, w której zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego. 
- zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego, jego konstrukcję, dotychczasowe i zamierzone przeznaczenie wraz z danymi techniczno- użytkowymi, w tym wielkościami i rozkładem obciążeń, a w razie potrzeby również danymi technologicznymi / wykonany przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia/. 
- rysunki niezbędne do określenia charakterystyki techniczno-użytkowej adaptacji obiektu lub jego części. 
- oświadczenie składane pod rygorem odpowiedzialności karnej o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

- ekspertyzę techniczną wykonaną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane, bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub przez rzeczoznawcę budowlanego w zakresie obejmującym odpowiednią specjalność, 
- wymagane przepisami szczególnymi uzgodnienia, pozwolenia lub opinie 

- zaświadczenie Wójta/Burmistrza o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo ostateczną decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Czas realizacji

Zmiana sposobu użytkowania może nastąpić, jeżeli w terminie 30 dni, od dnia doręczenia zgłoszenia, organ nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji i nie później niż po upływie 2 lat od doręczenia zgłoszenia

 

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego za pośrednictwem Starosty Bartoszyckiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o wniesieniu sprzeciwu stronie.

 

Uwagi

W przypadku konieczności uzupełnienia zgłoszenia organ nakłada postanowieniem obowiązek jego uzupełnienia w terminie określonym przez organ. Nieuzupełnienie spowoduję wniesienie sprzeciwu w drodze decyzji.

 

Przez zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części rozumie się w szczególności podjęcie albo zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne lub ochrony środowiska, bądź wielkość lub układ obciążeń.

 

Jeżeli zamierzona zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga wykonania robót budowlanych:

1) objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę - rozstrzygnięcie w sprawie zmiany sposobu użytkowania następuje w decyzji o pozwoleniu na budowę;

2) objętych obowiązkiem zgłoszenia - do zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania stosuje się odpowiednio przepisy art. 30 ust. 2-4 Prawa budowlanego

 

Podstawa prawna

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

 

Załączniki:

  • Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania
  • Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-3)