Kategoria: Wydział Architektury i Budownictwa

Ogłoszono przez

Przeniesienie decyzji pozwolenia na budowę

Osoba kontaktowa

Naczelnik Wydziału: Karolina Chilmanowicz pok. 320, 

Pracownicy: Radosław Płózka, Agnieszka Mysiewicz pok. 324

Miejsce załatwienia

Starostwo Powiatowe w Bartoszycach    11-200 BARTOSZYCE   ul. Grota Roweckiego 1

pok. 320 i 324 III piętro

Wnioski składać poprzez Sekretariat Starostwa pok. 219

Telefon kontaktowy

089* 762-97-31, kom. 539 782 558

Adres e-mail

starostwo.bartoszyce@pro.onet.pl

Sposób załatwienia

wydanie decyzji administracyjnej

Miejsce odbioru

wysyłamy listownie lub  odbiór osobisty w pok. 324

Wymagane Dokumenty

1. wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę - druk wniosku do pobrania 
2. załączniki: 

a) oświadczenie strony, na rzecz której zostało wydane pozwolenie na budowę o wyrażeniu zgody na przeniesienie pozwolenia na budowę, 
b) oświadczenie podmiotu wstępującego w miejsce dotychczasowego inwestora, że przejmuje wszystkie warunki zawarte w wydanej decyzji  o pozwoleniu na budowę 
c) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

d) pełnomocnictwo (jeżeli ustanowiono pełnomocnika) w oryginale lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa

Czas realizacji

do 30 dni - zgodnie z kpa

Opłaty

opłata skarbowa - od przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innej osoby -  90,00 zł.

Opłacie skarbowej nie podlega dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego.

Miejsce wpłaty lub konto opłat skarbowych:  Kasa Urzędu Miasta Bartoszyce ul. Bohaterów Monte Cassino 1  lub  na konto:  Bank Milenium S.A    29116022020000000061909659

 Tryb odwoławczy

odwołanie wnosi się do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego za pośrednictwem Starosty Bartoszyckiego w  terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi

Uwagi:
- przeniesienie pozwolenia na budowę może nastąpić wyłącznie w tym przypadku, gdy zmiana inwestora następuje pomiędzy uzyskaniem pozwolenia na budowę a zakończeniem budowy, 

- w przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. Nieuzupełnienie w/w terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia
 - organ może również wezwać do załączenia do wglądu dziennik budowy
 

Podstawa prawna

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane

 

ZAŁĄCZNIKI: