Kategoria: Wydział Architektury i Budownictwa

Ogłoszono przez

Pozwolenie na budowę (rozbiórkę)

Osoba kontaktowa

Naczelnik Wydziału: Karolina Chilmanowicz pok. 320, 

Pracownicy: Radosław Płózka, Agnieszka Mysiewicz pok. 324

Miejsce załatwienia

Starostwo Powiatowe w Bartoszycach    11-200 BARTOSZYCE   ul. Grota Roweckiego 1

pok. 320 i 324 III piętro 

Wnioski należy składać poprzez Sekretariat Starostwa pok. 219

Telefon kontaktowy

089* 762-97-31, kom. 539 782 558

Adres e-mail

starostwo.bartoszyce@pro.onet.pl

Sposób załatwienia

Wydanie decyzji administracyjnej

Miejsce odbioru

wysyłamy listownie lub  odbiór osobisty w pok. 324

Wymagane Dokumenty

1. Wniosek o pozwolenie na budowę -  do pobrania na dole - jako załącznik
2. Załączniki 
- projekt budowlany wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami szczególnymi (4 egzemplarze) oraz  zaświadczeniem, o przynależności projektanta do właściwej izby samorządu zawodowego aktualnym na dzień opracowania projektu
- oświadczenie, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,  
- decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o zagospodarowaniu przestrzennym, 
- pełnomocnictwo (jeżeli ustanowiono pełnomocnika) w oryginale lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa

Do wniosku należy dołączyć również inne pozwolenia, uzgodnienia, opinie wymagane przepisami szczególnymi.

Czas realizacji

Termin odpowiedzi: do 30 dni, a w przypadkach szczególnie skomplikowanych do 60 dni.

Opłaty

 Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2015.783) należy wnieść następujące opłaty skarbowe (załączając do wniosku o pozwolenie na budowę dowód jej uiszczenia): 
- za zatwierdzenie projektu budowlanego - 47,00 zł. 
- za pozwolenie na budowę obiektu budowlanego oraz urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym: 
* budynku służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym - 14,00 zł,
* budowli związanych z produkcją rolną – 112,00 zł, 
* garaży i budynków przeznaczonych na wykonywanie w nim działalności gospodarczej innej niż rolnicza - 1,00 zł za każdy metr kwadratowy powierzchni użytkowej, nie więcej niż 539,00 zł, 
* studni oraz urządzeń do nieczystości stałych i ścieków - 20,00 zł, 
* sieci wodno-kanalizacyjne, elektroenergetyczne, gazowe, cieplne oraz drogi, z wyłączeniem dróg dojazdowych i wjazdów  - 2.143,00 zł, 
* sieci wodno-kanalizacyjne, elektroenergetyczne, gazowe, cieplne i telekomunikacyjne o długości do 1 km – 105,00 zł,
* innego budynku - 48,00 zł,
* innych budowli – 155,00 zł

*urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym – 91zł.

W przypadku wydawania pozwolenia na budowę budynku o funkcji mieszanej, przy obliczaniu opłaty skarbowej nie uwzględnia się powierzchni mieszkalnej tego budynku.

W przypadku wydawania pozwolenia na budowę obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany wymieniony powyżej, opłatę skarbową  pobiera się od każdego obiektu odrębnie.

W przypadku pozwolenia na przebudowę lub remont obiektu budowlanego opłata skarbowa wynosi 50% ww. stawek.

Opłacie skarbowej nie podlega dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego

Miejsce wpłaty lub konto opłat skarbowych:  Kasa Urzędu Miasta Bartoszyce ul. Bohaterów Monte Cassino 1     lub     na konto:    Bank Milenium S.A    29116022020000000061909659

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody Warmińsko - Mazurskiego za pośrednictwem Starosty Bartoszyckiego. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi

Projekt powinien być wykonany przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane oraz będącą członkiem właściwej izby samorządu budowlanego. Szczegółowy zakres i formę projektu budowlanego określa rozporządzenie Ministra t z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133 ).

Projekt powinien zawierać:
* projekt budowlany zagospodarowania działki lub terenu, sporządzony na aktualnej mapie sytuacyjno-wysokościowej z uzbrojeniem, 
* projekt architektoniczno-budowlany, określający funkcję, formę i konstrukcję obiektu budowlanego,  
* w zależności od potrzeb wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz geotechnicznych posadowienia obiektów budowlanych.

 

Wyjaśnienie –  Wniosek o pozwolenie na budowę służy również jako wniosek o zmianę pozwolenia na budowę.

 

W przypadku braków formalnych w składanym wniosku (np. brak kompletu wymaganych dokumentów) wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. Nieuzupełnienie w/w terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

W przypadku braków merytorycznych na wnioskodawcę zostanie nałożony postanowieniem obowiązek ich uzupełnienia w terminie określonym przez organ. Nieuzupełnienie spowoduję odmowę wydania decyzji o pozwoleniu na budowę.

Podstawa prawna

-   ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,