Kategoria: Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Ogłoszono przez

Zgłoszenie prac geodezyjnych i kartograficznych wykonanych przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego i kartograficznego

Termin załatwienia

do 10 dni - udostępnienie danych oraz materiałów do wykonania pracy geodezyjnej

Osoba kontaktowa

Geodeta Powiatowy - Andrzej Huszcza

Miejsce załatwienia

Starostwo Powiatowe w Bartoszycach, Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, pokój nr 303, codziennie w godzinach pracy urzędu tj: poniedziałki od 8.00 do 16.00;  od wtorku do piątku od 7.00 - do 15.00.

Telefon kontaktowy

539 782 550, 539 782 551

Adres e-mail

geodezja@bartoszyce.internetdsl.pl

Sposób załatwienia

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia i jego rejestracja , udostępnienie materiałów niezbędnych do wykonania pracy geodezynej, przyjęcie operatu.

Miejsce odbioru

Starostwo Powiatowe w Bartoszycach, Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, pokój nr 303, codziennie w godzinach pracy urzędu tj: poniedziałki od 8.00 do 16.00; od wtorku do piątku od 7.00 - do 15.00.

Wymagane Dokumenty

Zgłoszenie pracy geodezyjnej lub kartograficznej jest dostarczone przez jednostkę wykonującą pracę geodezyjną i kartograficzną w dwóch egzemplarzach, z których jeden, po wypełnieniu i potwierdzeniu przez ośrodek, zwracany jest wykonawcy, a drugi przechowywany w ośrodku. W przypadku gdy praca zgłaszana jest po raz pierwszy w ośrodku należy dołączyć kopię zaświadczenia o nadaniu uprawnień zawodowych zgodnych z zakresem wykonywanej pracy oraz kopię dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności gospodarczej.
Jeżeli nie jest możliwe jednoznaczne określenie miejsca i obszaru pracy geodezyjnej, wykonawca do zgłoszenia dołącza załącznik w postaci szkicu lokalizacji, który umożliwi określenie miejsca i zasięgu zgłaszanej pracy.

Czas realizacji

do 10 dni - uzgodnienie z wykonawcą prac geodezyjnych lub kartograficznych listy materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac i udostępnienie ich kopii za opłatą.

Opłaty

Opłaty za czynności związane z udostępnianiem materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznrgo ustalone są na podstawie  załącznika do ustawy z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2017.2101). Ustaloną opłatę wnosi się na rachunek Starostwa Powiatowego w Bartoszycach, Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,  PKO Bank Polski S.A. 04 1020 3541 0000 5602 0268 7879 w terminie 14 dni od daty otrzymania dokumentu obliczenia opłaty lub gotówką w kasie Starostwa w dniu otrzymania dokumentu obliczenia opłaty.

Załączniki: