Kategoria: Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Ogłoszono przez

Zarejestrowanie umowy dzierżawy w operacie ewidencji gruntów i budynków

Termin załatwienia

niezwłocznie lub zgodnie z kpa

Osoba kontaktowa

zależnie od terenu położenia nieruchomości - danew telefoniczne w pkt. "Miejsce załatwienia"

Miejsce załatwienia

Starostwo Powiatowe w Bartoszycach Wydział Geodezji
i Gospodarki Nieruchomościami ul. Grota-Roweckiego 1; 11-200 Bartoszyce.

pok. 313 - teren Miasta Bartoszyce tel. 539 782 554

pok. 318 - teren Gminy Bartoszyce tel. 539 782 557

pok. 314 - teren Gmin Bisztynek, Górowo Iławeckie, Sępopol tel. 539 782 555

Telefon kontaktowy

089* 762-97-26

Adres e-mail

starostwo.bartoszyce@pro.onet.pl

Sposób załatwienia

Zarejestrowanie umowy dzierzawy w rejestrze ewidencji gruntów i budynków

Wymagane Dokumenty

1. Wniosek o ujawnienie umowy dzierżawy w ewidencji gruntów i budynków, zawierający dane osobowe: imię i nazwisko oraz adres wydzierżawiającego i dzierżawcy, nazwę jednostki ewidencyjnej i obrębu - do pobrania druk wniosku o ujawnienie umowy dzierżawy.
2. Umowa dzierżawy zawarta stosownie do art. 28 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 1998 r. nr 7, poz. 25 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

W przypadku wydania decyzji odmownej odwołanie do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Olsztynie za pośrednictwem Starosty Bartoszyckiego.

Podstawa prawna

  • Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz.U. z 2017.2101)
  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.2016.1034)

Załączniki: