Kategoria: Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Ogłoszono przez

Wypisy i wyrysy z operatu ewidencji gruntów, budynków i lokali

Termin załatwienia

sprawy pilne - niezwłocznie zgodnie z kpa

Osoba kontaktowa

Zależnie od terenu położenia nieruchomości - dane telefoniczne w pkt. 'Miejsce odbioru'

Miejsce załatwienia

 Starostwo Powiatowe w Bartoszycach Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami ul. Grota-Roweckiego 1; 11-200 Bartoszyce.

Adres e-mail

geodezja@bartoszyce.internetdsl.pl

Sposób załatwienia

udostępnienie informacji w formie wypisu lub wyrysu

Miejsce odbioru

Wysyłamy listownie lub

osobiście Starostwo Powiatowe w Bartoszycach Wydział Geodezji
i Gospodarki Nieruchomościami ul. Grota-Roweckiego 1; 11-200 Bartoszyce.

pok. 303 - PODGiK tel. 539 782 550 lub 539782551

pok. 313 - teren Miasta Bartoszyce tel. 539 782 554

pok. 318 - teren Gminy Bartoszyce tel.: 539 782 557

pok. 314 - teren Gmin Bisztynek, Górowo Iławeckie, Sępopol tel. 539 782 555

Wymagane Dokumenty

- wniosek o wydanie wypisu/wyrysu z Ewidencji Gruntów i Budynków
- w przypadku, gdy strona ubiegająca się o wydanie wypisu z rejestru gruntów, budynków
i lokali nie jest właścicielem nieruchomości należy wykazać we wniosku o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych interes prawny, upoważniający do pozyskania danych bądź przedłożyć pełnomocnictwo 

Czas realizacji

sprawy pilne - niezwłocznie
pozostałe zgodnie z kpa

Opłaty

Opłatę za sporządzenie wypisu z rejestru gruntów, budynków i lokali ustala się na podstawie zącznika do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz.U. z 2017. 2101).

Ustaloną opłatę wnosi się na rachunek Starostwa Powiatowego w Bartoszycach PKO Bank Polski S.A. 04 1020 3541 0000 5602 0268 7879 z dopiskiem „za usługi Ośrodka” z podaniem nr dokumentu obliczenia opłaty lub bezpośrednio w kasie Starostwa w dniu wydania wykonanych dokumentów- ul. 11-go Listopada 7; 11-200 Bartoszyce.

Podstawa prawna